Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

       
   
   

ПРОЕКТ

 
 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

____2018№ /____

м. Вугледар

Про затвердження Положення про відділ енергоменеджменту та екології Вугледарської міської ради

 

         З метою реалізації повноважень міської ради у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального енергоспоживання та реалізації екологічної політики в місті, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №732-р «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», керуючись пунктом 5 частини першої статті 26, частиною четвертою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ енергоменеджменту та екології Вугледарської міської ради (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

                                                                              

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               ______2018 № /____

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань енергоменеджменту та екології

Вугледарської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань енергоменеджменту та екології (далі – відділ) є структурним підрозділом Вугледарської міської ради, створюється, ліквідується і реорганізується рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ є підзвітним і підконтрольним Вугледарській міській раді, підпорядкований міському голові і першому заступнику міського голови.

1.2. Відділ утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері енергозбереження, охорони довкілля та ефективного використання природних ресурсів на території міста, а також побудови сучасної ефективної системи енергетичного та екологічного менеджменту.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, Кодексами і Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами профільних Міністерств, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Працівники відділу призначаються на посади міським головою за умовами конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

1.5. Структура, штатна чисельність працівників відділу затверджуються рішеннями міської ради.

1.6. Посадові інструкції працівників відділу затверджує міський голова.

1.7. Відділ не наділяється правами юридичної особи, не має власної печатки, в діловому листуванні використовує бланк Вугледарської міської ради.

2. Мета відділу

2.1. Основною метою відділу є здійснення на території міста екологічної та енергоефективної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, впровадження енергозберігаючих технологій, моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів.

3. Основні завдання відділу

3.1. Реалізація державної політики та повноважень виконавчих органів міської ради в сфері охорони навколишнього природного середовища та енергозбереження.

3.2. Визначення пріоритетних напрямків вирішення екологічних проблем, природоохоронних та енергоефективних заходів.

3.3. Забезпечення діяльності, яка спрямована на поліпшення стану і запобіганню забруднення довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

3.4. Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови.

3.5. Підготовка і надання на затвердження ради програм енергозбереження, енергоефективності та охорони навколишнього природнього середовища, пропозицій до відповідних загальнодержавних та обласних програм.

3.6. Координація роботи по зменшенню техногенного навантаження на природне середовище та споживанню невідновлюваних джерел енергії серед підприємств, установ та організацій міста.

3.7. Виконання та втілення в життя заходів та положень Угоди Мерів, розробка плану для сталого енергетичного розвитку.

3.8. Забезпечення довгострокової реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання і запровадження в місті принципів енергоефективності та енергозбереження.

4.Функції відділу відповідно до завдань та повноважень

4.1. Бере участь у реалізації державної політики щодо екологічних питань та енергоменеджменту.

4.2. Здійснює формування розділів та показників програми економічного і соціального розвитку міста у сферах енергозбереження та енергоефективності, охорони навколишнього природного середовища, на відповідний рік.

4.3. В межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

4.4. Веде постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів міжнародної технічної допомоги.

4.5. Впроваджує систему моніторинга енергоресурсів в бюджетній сфері громади.

4.6. Веде моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету.

4.7. Інформує населення, підприємства, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища.

4.8. Здійснює просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення екологічної свідомості громадян.

4.9. Приймає участь в міських комісіях по благоустрою, санітарному стану та екологічних проблемах міста, а також у розгляді питань з охорони навколишнього природного середовища.

4.10. Розглядає та опрацьовує матеріали щодо погодження «Заяви про наміри» та приймає на контроль заяву про екологічні наслідки діяльності об’єктів промислового та цивільного призначення (складову розділу матеріалів оцінки впливів па навколишнє середовище проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення).

4.11. Координує співпрацю міста в сфері сталого енергоефективного розвитку з міжнародними та вітчизняними профільними структурами, забезпечує реалізацію спільних проектів.

4.12. Обґрунтовує і розробляє пропозиції, спрямовані на підвищення екологічної та енергетичної ефективності управлінської діяльності.

4.11. Забезпечує організаційну підготовку і проведення нарад, семінарів, які проводять міська рада та її виконавчий комітет з питань компетенції відділу.

4.12. Співпрацює з державними органами, громадськими організаціями, підприємствами різних форм власності, фондами в Україні та за кордоном з питань, які знаходяться в компетенції відділу.

4.13. Координує роботу, забезпечує необхідну взаємодію між відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради в реалізації їх повноважень з питань, що входять до компетенції відділу.

4.14. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

4.15. Готує відповіді на вхідну кореспонденцію, листи у виконавчі та законодавчі органи влади та інші організації з питань, що належать до компетенції відділу.

4.16. Звітує перед міською радою, її виконавчим комітетом, постійними профільними комісіями міської ради про виконану роботу з охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності.

4.17. Взаємодіє для отримання інформації з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян в реалізації питань охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності.

4.18. Відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього керівництвом міської ради.

4.19. Організує проведення тематичних заходів, що відносяться до компетенції відділу.

4.20. Координує виконання моніторингу щодо споживання енергії та зменшення шкідливих викидів.

4.21. Надає допомогу підприємствам, установам та організаціям, які звернулися за роз'ясненнями щодо виконання та реалізації пунктів плану сталого енергетичного розвитку.

4.22. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає міська рада або її виконавчий комітет.

4.23. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, рішень міської ради та розпоряджень міського голови.

5.Організація роботи відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови на умовах конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

5.2. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ та Інструкцією з діловодства виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

5.3. Начальник відділу :

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

5.3.2. Розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, розробляє посадові інструкції.

5.3.3. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил охорони праці, техніки безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3.4. Представляє відділ з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

5.3.5. У разі тимчасової відсутності начальника відділу, його обов’язки на цей час виконує головний спеціаліст відділу енергоменеджменту та екології виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

5.4. Відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями виконавчих органів міської ради, використовує в своїй роботі статистичну, оперативну, довідкову інформацію, підготовлену і підтверджену у встановленому порядку.

6. Права відділу

6.1. Відділ має право:

6.1.1. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, і семінарах, що проводяться цими органами з питань, що входять до компетенції відділу.

6.1.2. Скликати наради, формувати комісії для вирішення питань, що стосуються напрямків роботи відділу.

6.1.3. Отримувати в установленому порядку від підприємств усіх форм власності, установ і організацій, виконавчих органів міської ради інформацію, документи, інші матеріали, які необхідні для виконання завдань, що належать до компетенції відділу.

6.1.4. Вносити пропозиції керівникам підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу, відповідно до цього Положення і вимагати їх виконання.

6.1.5. Вносити пропозиції міській раді з користування коштами міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

6.1.6 Вносити пропозиції міській раді та її виконавчому комітету з усіх питань поліпшення роботи підприємств, установ та організацій, які є забруднювачами навколишнього середовища, зокрема, викидів діоксиду вуглецю.

6.1.7. Представляти міську раду, її виконавчий комітет у державних та громадських організаціях при розгляді питань охорони навколишнього природного середовища.

7. Відповідальність відділу

7.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань та здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.

7.2. Працівники відділу притягаються до відповідальності згідно з діючим законодавством за порушення трудової дисципліни, вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих актів України.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Положення про відділ енергоменеджменту та екології Вугледарської міської ради підготовлено відділом енергоменеджменту та екології

Начальник відділу

енергоменеджменту та екології                                           М.В.Гольцева