Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

 ПРОЕКТ

р/н 18224

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

     .   .2018 №

м. Вугледар

Про затвердження Положення про відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій Вугледарської міської ради в новій редакції

У зв’язку із кадровими змінами та змінами у повноваженнях відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій, враховуючи пункт 7 рішення міської ради від 18.11.2016 №7/10-21 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2016 №7/3-28 «Про структуру Вугледарської міської ради та її виконавчих органів» (із змінами), керуючись статтею 25, частиною четвертою статті 54, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій в новій редакції (додається).
 2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 19.05.2017 №7/16-28 «Про затвердження положення про відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій Вугледарської міської ради в новій редакції».

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

______.2018 № _____

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Вугледарської міської ради

1.Загальна частина

 1. 1.            Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій (далі - Відділ) є виконавчим органом міської ради. Відділ утворюється міською радою за пропозицією міського голови.
 2. 2.            Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.
 3. 3.            Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, рішеннями Верховної ради України, Указами Президента України, Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпорядженнями і рішеннями Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, регламентом роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради, інструкцією з діловодства, а також цим Положенням.
 4. 4.            Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами та структурними підрозділами Вугледарської міської ради, установами, організаціями та підприємствами різних форм власності, громадськими об’єднаннями.
 5. 5.            Відділ не має права юридичної особи.

2. Основні напрямки роботи відділу

 1. 1.    Здійснення стратегічного планування та економічного обґрунтування пріоритетів і цілей економічного і соціального розвитку міста. Прогнозування на коротко - та довгостроковий терміни , аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку міста.
 2. 2.    Формування засад інвестиційної політики, планування заходів для її реалізації. Сприяння залученню коштів для реалізації стратегічних проектів, направлених на розвиток міста.
 3. 3.    Забезпечення реалізації інноваційної політики міста.
 4. 4.    Забезпечення супроводу інвестиційних проектів на території міста на всіх етапах їх підготовки і реалізації.
 5. 5.    Здійснення контролю за додержанням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері торгівлі, ресторанного господарства, надання послуг населенню.
 6. 6.    Реалізація політики органів місцевого самоврядування та запровадження на території міста Вугледара вимог нормативно-правових актів у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, захисту прав споживачів, зовнішньоекономічної діяльності.
 7. 7.    Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в місті Вугледарі. Надання інформаційної і методичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.
 8. 8.    Забезпечення виконання міської Програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Вугледара.

3. Функції відділу

 1. 1.    Здійснення моніторингу та аналізу соціально - економічного стану міста, здійснення заходів із соціально - економічного планування.
 2. 2.    Розробка пропозицій з питань бюджетної політики, ефективного використання фінансових ресурсів міста, прогнозних показників.
 3. 3.    Організація підготовки, складання Програми економічного і соціального розвитку міста, винесення її на розгляд та затвердження міської ради, організація її виконання, аналіз та надання звітів про хід і результати виконання цієї програми.
 4. 4.    Підготовка паспорту міста, моніторинг реалізації та аналіз виконання міських програм.
 5. 5.    Здійснення організаційно-методичного керівництва, координації та забезпечення діяльність відділів та структурних підрозділів міської ради, підприємств та організацій міста з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку міста та програми економічного і соціального розвитку міста, забезпечення взаємодії з ними під час розроблення місцевих програм.
 6. 6.    Сприяння створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, що діють на території міста. Здійснення моніторингу та аналізу стану фінансово-господарської діяльності підприємств міста, основних економічних показників їх діяльності. Аналіз стану надходжень на спеціальні рахунки бюджетних установ міста, надходжень у вигляді спонсорської допомоги.
 7. 7.    Аналіз динаміки середньомісячної заробітної плати та фонду оплати праці на підприємствах і організаціях міста.
 8. 8.    Забезпечення складання короткострокових та середньострокових планів інноваційного розвитку міста, впровадження засад інноваційної діяльності з метою забезпечення сталого розвитку міста.
 9. 9.    Визначення основних напрямків інвестиційної політики у місті, розробка заходів, спрямованих на залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади. Здійснення інвестиційного аналізу.
 10. 10.    Формування банку міських проектів, які потребують залучення інвестицій, підготовка інформаційних та презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста.
 11. 11.    Здійснення заходів із підготовки та реалізації інвестиційних проектів і програм розвитку території. Налагодження відносин з вітчизняними та іноземними партнерами в сфері розвитку міста з метою спільної реалізації проектів і програм.
 12. 12.    Ініціювання чи підготовка проектів розвитку для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги.
 13. 13.    Вивчення, узагальнення та впровадження передового іноземного і вітчизняного досвіду в сфері інвестиційної діяльності та розвитку міста.
 14. 14.    Забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель за рахунок державних коштів та коштів з місцевого бюджету.
 15. 15.    Участь у роботі тендерного комітету з метою ефективного контролю за використанням бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг.
 16. 16.    Організація роботи постійної робочої групи з питань економічного і соціального розвитку міста.
 17. 17.    Участь у розробці балансу трудових ресурсів міста, балансу грошових доходів і витрат населення, міської програми зайнятості.
 18. 18.    Здійснює розробку та виконання напрямків Програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення.
 19. 19.    Сприяє організації і проведенню виставок, ярмарків, конкурсів, участі підприємств міста у виставках і ярмарках.
 20. 20.    Готує і вносить на розгляд міського голови і виконавчого комітету міської ради пропозиції з напрямів підприємницької діяльності.
 21. 21.    Бере участь у комісіях та контрольних перевірках суб’єктів підприємницької діяльності.

Відділ з питань, що належить до його компетенції, також здійснює:

         підготовку та подання міському голові інформаційно-аналітичних матеріалів, підготовку матеріалів до доповідей та внесення пропозицій з питань

економіки, стратегії розвитку та інвестицій тощо;

підготовку проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови в межах своєї компетенції;

         надання організаційно-методичної допомоги відділам та структурними підрозділами міської ради, підприємствам і організаціям міста з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку, підготовки проектів і програм;

         ведення номенклатури справ відділу. Складання статистичних та інших звітів у межах компетенції відділу;

організацію нарад, семінарів, робочих зустрічей;

інші завдання, передбачені чинним законодавством України.

4. Організація роботи відділу

 1. 1.    Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється за розпорядженням міського голови. Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу.
 2. 2.    Начальник відділу несе особисту відповідальність за виконання покладених на відділ і здійснення своїх функцій.
 3. 3.    Начальник відділу і штатні працівники відділу працюють по затвердженим міським головою посадовим інструкціям і керуються даним Положенням.

5. Права відділу

 1. 1.    Залучати для розробки питань, що відносяться до компетенції відділу, наукові і науково-дослідні організації, а також окремих вчених і фахівців.
 2. 2.    Одержувати безкоштовно від міського сектору статистики статистичні матеріали, що характеризують соціально-економічний розвиток міста.
 3. 3.    Скликати у встановленому порядку засідання з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 4. 4.    Давати запити й одержувати від відділів та структурних підрозділів міської ради, підприємств і організацій міста інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 5. 5.    Для розгляду економічних проблем розвитку міста відділ має право на внесення пропозицій щодо створення тимчасових комісій з внесенням у їхній склад представників відділів, управлінь, установ, підприємств і організацій міста.
 6. 6.    Вносити пропозиції в плани установ, підприємств та організацій з питань, пов'язаних з соціально-економічним і культурним розвитком території.
 7. 7.    Брати участь у роботі засідань міської ради, виконавчого комітету, нарадах, семінарах у межах своєї компетенції.
 8. 8.    Використовувати у своїй роботі техніку, систему зв’язку, комунікації, що існують у міській раді.

6. Відповідальність

 1. 1.    Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.
 2. 2.    Працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадовими інструкціями обов'язків, за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Положення про відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій Вугледарської міської ради розроблено відділом економіки, стратегії розвитку

та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                           Є.В.Дятлов