Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара

З метою залучення власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності до пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста Вугледара, керуючись п.2, п.9, п. 10 ч.2 ст.10, ч.4 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.25, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара (додається).

Міський голова А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО


рішення міської ради

№ ___

Порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд

в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара

1. Загальні положення

1.1​  Цей Порядок розроблений відповідно до п.10 ч.2 ст.10, ч.4 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою» та визначає обсяг пайової участі, механізм її залучення та використання для утримання об’єктів благоустрою на території міста Вугледара.

1.2​  Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара є внеском на фінансування заходів з благоустрою міста Вугледара (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою), який сплачують власники тимчасових споруд у грошовому виразі (гривнях) на підставі укладеного договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

1.3​  Власники тимчасової споруди, які мають право постійного користування земельною ділянкою або право приватної власності на землю або право оренди на землю або встановлений сервітут на право розміщення тимчасових споруд, звільнюються від сплати пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

2. Порядок укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

2.1 Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою комунальної власності укладає договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою з комунальним підприємством «Благоустрій» Вугледарської міської ради».

2.2 Розрахунок пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та підготовка проекту договору здійснюється комунальним підприємством «Благоустрій» Вугледарської міської ради».

2.3 Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у грошовій формі в повній сумі єдиним платежем або щомісячно на рахунок комунального підприємства «Благоустрій» Вугледарської міської ради».

2.4 Для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності звертається із заявою до комунального підприємства «Благоустрій» Вугледарської міської ради», в якій зазначається площа та функціональне призначення тимчасової споруди, реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

До заяви додається копія паспорта прив’язки тимчасової споруди або викопіювання з комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території міста Вугледара.

2.5 Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається протягом 7 робочих днів. Договір укладається в двух екземплярах, що мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається у комунального підприємства «Благоустрій» Вугледарської міської ради», інший – у власника тимчасової споруди.

2.6 Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається на строк не більше одного року.

2.7 Власник тимчасової споруди може звернутись з повторною заявою про укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою за місяць до закінчення терміну договору. У разі наявності заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, договір подовжується лише за умови повного погашення заборгованості по договору за попередній строк.

2.8 Підставами для розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою до закінчення строку його дії є:

невиконання сторонами умов цього Договору;

за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.9 У разі розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою з підстав, визначених пунктом 2.8 цього Порядку, кошти, сплачені замовником за розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, не повертаються.

3. Визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара

3.1 Обсяг пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою визначається з урахуванням:

функціонального призначення тимчасової споруди;

територіального встановлення (розміщення) тимчасової споруди.

3.2 Визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара:

Рп = (ДОн .х Кпідв /100%) х Sрозрах , грн./рік, де

​ ДОн - нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн.;

​ Кпідв - підвищуючий коефіцієнт, згідно з класифікатором цільового використання земельної ділянки;

​ Sрозрах — площа земельної ділянки, кв.м.

3.3 Розрахункова площа місця розміщення стаціонарних ТС визначається як сума площі горизонтальної проекції ТС, прилеглої ділянки завширшки 1,0 метр за периметром горизонтальної проекції ТС та площу під холодильним та іншим обладнанням, що розміщується поряд з ТС.

3.4 Розрахункова площа місця розміщення пересувних ТС визначається як сума площі горизонтальної проекції ТС, прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції ТС.

3.5 Розмір плати переглядається сторонами у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

у разі коригування нормативної грошової оцінки земель міста;

у разі внесення змін в рішення міської ради «Про затвердження орендної плати»;

в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара розроблено відділом містобудування та архітектури

Начальник відділу містобудування та

архітектури — головний архітектор О.В.Василенко

Додаток

до Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

________________________________ ___ ___________ ____ року
(найменування населеного пункту)

____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)

в особі _________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

або __________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

далі – Замовник, з однієї сторони, і

___________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, або балансоутримувача об’єкта благоустрою)

в особі _____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

далі — Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

І. Предмет Договору

1.1. Замовник зобов’язується оплатити пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою:__________________________________________________________________,

(назва об’єкта благоустрою)

на території якого розташована _________________________________________,

(найменування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у разі наявності).

власником якої є Замовник, а Виконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.

1.2. Сторони погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі _________________________ гривень.

(сума прописом)

Обсяги пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою визначені згідно з рішенням ______________________________________________________________

(сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)

відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.3. Замовник здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

ІІ. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.2. Виконавець зобов’язується з урахуванням вимог Правил благоустрою, затверджених рішенням _________________________________________________,

(сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)

забезпечити на території, прилеглій до___________________________________,

(назва тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у разі наявності).

у межах, визначених схемою благоустрою території:

санітарне очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

утримання вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

2.3. Замовник має право:

1) вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території об’єкта благоустрою;

2) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.4. Замовник зобов’язується:

1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору;

2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;

3) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків.

ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, складають графік погашення заборгованості, який додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

У разі розірвання договору щодо пайової участі, незалежно від причини його розірвання, кошти пайової участі, сплачені власником тимчасової споруди, йому не повертаються.

У разі наявності заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, договір подовжується лише за умови повного погашення заборгованості по договору за попередній строк..

IV. Розв'язання спорів

Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

V. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до______________ _______ року.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. У випадку, коли за місяць до закінчення дії цього Договору однією зі Сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання Договору або необхідність його перегляду, цей Договір вважається продовженим на той самий строк.

VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:

1) невиконання Сторонами умов цього Договору;

2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

4)в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

VIII. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

Реквізити сторін

Замовник Виконавець
М. П. М. П.
________________________ ____________________________

(підпис) (підпис)

Секретар міської ради В.В.Іваницький

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Порядок розроблено з метою залучення власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності до пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста Вугледара.

Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара для розміщення тимчасових споруд є внеском на фінансування заходів з благоустрою міста Вугледара (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою), який сплачують власники тимчасових споруд у грошовому виразі (гривнях) на підставі укладеного договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

2. Правові аспекти

п.10 ч.2 ст.10, ч.4 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», ст.25, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.Фінансово-економічне обґрунтування

Витрати з міського бюджету на впровадження регуляторного акту відсутні.

4.Позіція зацікавлених органів

Вигода міської ради від впровадження регуляторного акту - додаткові надходження на рахунок комунального підприємства «Благоустрій» Вугледарської міської ради», які будуть спрямовані на фінансування заходів з благоустрою (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою).

Вигода суб’єктів господарювання - забезпечення прозорої та відкритої процедури сплати пайової участі. Їх витрати будуть пов’язані з виконанням договірних зобов’язань щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара.

5.Прогноз результатів та соціальних наслідків

Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що до повноважень міської ради та її виконавчого комітету належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт у місті Вугледарі, який би врегульовував порядок та механізм сплати пайової участі визначений у зазначеному законі, порядок укладання договору про сплату пайової участі та перелік суб’єктів сплати пайової участі, механізм відповідної сплати.

Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити питання, пов’язані із сплатою пайової участі власників тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою міста Вугледара.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

6. Консультацій з громадськістю.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 листопада 2016 року по 30 листопада 2016 року.

Проект регуляторного акта супроводжується цифровими розрахунками регуляторного впливу, М-тестом, за допомогою якого були пораховані витрати бізнесу на виконання рішення.

Начальник відділу містобудування та

архітектури — головний архітектор О.В.Василенко