Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

20.06.2018                                             № 293

м.Вугледар

Про внесення змін до Регламенту роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 143

З метою уточнення деяких глав Регламенту роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 №143, керуючись статтями 51, 52, 54, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Регламенту роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 №143, що додаються.

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

 

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

20.06.2018 № 293

Зміни, що вносяться до Регламенту роботи виконавчих органів

Вугледарської міської ради, затвердженого рішенням

виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 №143

 1. Абзац другий пункту 4.25 викласти в наступній редакції:

«Проект розпорядження про преміювання керівників самостійних структурних підрозділів міської ради, їх заступників за місяць готує міське фінансове управління після узагальнення пропозицій щодо преміювання.»

 1. У пункті 6.1. слова «від 27.11.98 №1893» виключити.
 2. У пункті 6.2. слова «рішенням виконавчого комітету міської ради» замінити словами «розпорядженням міського голови».
 3. Абзац перший пункту 11.2.1. викласти в наступній редакції:

«11.2.1. Проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності готуються керівництвом та начальниками виконавчих органів міської ради. Аркуш погодження проектів розпоряджень міського голови з основної діяльності підписуються посадовою особою, яка підготувала документ і погоджуються із заступниками міського голови згідно з розподілом обов’язків, керуючим справами виконавчого комітету, начальником загального відділу, начальником юридичного відділу, начальником організаційного відділу та іншими посадовими особами, яких стосується документ.»

 1. Пункт 11.2.3. викласти в наступній редакції:

«11.2.3. Підготовка проектів розпоряджень з кадрових питань регламентується чинним законодавством, інструкціями та іншими нормативними документами і здійснюється посадовими особами організаційного відділу та начальниками виконавчих органів міської ради. Проекти розпоряджень міського голови з кадрових питань візуються посадовою особою, яка підготувала документ, заступниками міського голови згідно з розподілом обов’язків, керуючим справами виконавчого комітету, начальником загального відділу, начальником юридичного відділу, начальником організаційного відділу та іншими посадовими особами, яких стосується документ.»

 1. Пункти 11.4. – 11.8. викласти в наступній редакції:

«11.4. Повністю підготовлений та погоджений проект розпорядження міського голови подається на підпис міському голові. Після підписання розпорядження передається до організаційного відділу для реєстрації в окремому журналі.

Розпорядження з основної діяльності, з кадрових питань (кадрові загальні), з кадрових питань (щодо надання відпусток) та з відрядження мають окрему порядкову нумерацію.

11.5. Датою розпорядження міського голови є дата його підпису. Дата і номер зазначаються у визначеному бланком місці. Нумерація розпоряджень міського голови ведеться від номера 1 за наростанням протягом календарного року.

11.6. Розпорядження міського голови з основної діяльності, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню протягом п'яти робочих днів від дати підписання на веб-сайті Вугледарської міської ради і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізніший строк набрання чинності.

11.7. Копії розпоряджень засвідчуються організаційним відділом печаткою «для пакетів» і надсилаються в 5-денний термін заінтересованим виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам відповідно до списку розсилки, який складається розробником розпорядження.

11.8. Оригінали розпоряджень міського голови з додатками підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються в організаційному відділі протягом двох років, після чого передаються на зберігання на п’ять років до архіву Вугледарської міської ради. Відповідальність за оформлення справ покладається на начальника організаційного відділу.»

 1. Пункт 12.21. виключити, у зв’язку з чим пункт 12.22. вважати пунктом 12.21. та викласти наступною редакцією:

«12.21. Копії протоколів засідань виконавчого комітету міської ради надаються організаційним відділом за письмовим запитом через центр надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради.»

 1. В абзаці першому пункту 13.2. слова «та головні спеціалісти» виключити.
 2. Пункти 13.13. – 13.16. викласти в наступній редакції:

«13.13. Реєструються затверджені Рішення у окремому журналі (після підпису міського голови). Датою рішення є дата його прийняття виконавчим комітетом міської ради. Дата і номер зазначаються у визначеному бланком місці. Нумерація Рішень ведеться від номера 1 за наростанням протягом календарного року.

13.14. Копії Рішень засвідчуються організаційним відділом печаткою «для пакетів» і надсилаються в 5-денний термін заінтересованим виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам відповідно до списку розсилки, який складається розробником документу, та оприлюднюються на веб-сайті міської ради крім Рішень з обмеженим доступом.

Прийняті Рішення, які мають ознаки документу дозвільного характеру, видаються протягом двох днів після підписання міським головою.

13.15. Підписані Рішення та додатки підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються в організаційному відділі протягом двох років, після чого передаються на зберігання на п’ять років до архіву Вугледарської міської ради. Відповідальність за оформлення справ покладається на начальника організаційного відділу.

13.16. Вилучення і видача оригіналів пакету документів зі справ постійного зберігання здійснюється у виняткових випадках тільки за вимогою судово-слідчих органів з попереднього дозволу міського голови.

При цьому у справі залишається точна копія документу, завірена начальником організаційного відділу та акт про необхідність вилучення оригіналу.»

 1. У пункті 19.2. слова «та екології» виключити.
 2. В абзаці другому пункту 21.4. слова «відділ внутрішньої та інформаційної політики» замінити словами «відділ з питань забезпечення діяльності міської ради».
 3. Главу 21 доповнити новим пунктом 21.9. наступного змісту:

«21.9. Розпорядники інформації:

1) здійснюють аудит публічної інформації;

2) надають та оприлюднюють достовірну, точну та повну інформацію, перевіряють правильність та об’єктивність наданої інформації та оновлюють оприлюднену інформацію (п. 6 ч. І ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

3) затверджують перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (у машинописному форматі), оприлюднюють і регулярно оновлюють її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на власних веб-сайтах (ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

4) затверджують систему обліку публічної інформації та систематично ведуть облік документів, що знаходяться в їхньому володінні (ст. 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).»

Керуючий справами виконавчого комітету                        І.В. Пономаренко

Зміни до Регламенту роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 №143 підготовлено загальним відділом міської ради

Начальник загального відділу                                             Н.О. Харкавлюк