Installing Joomla

logo

rekvizit1

Міський голова

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Здійснює керівництво діяльністю міської ради та виконавчого комітету міської ради, відділами та управліннями міської ради.

Забезпечує реалізацію Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади, рішень обласної ради та облдержадміністрації.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому, керівників структурних підрозділів міської ради.

Керує розробкою та реалізацією програм соціально-економічного розвитку міста.

Міський голова:

-         організує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

-         підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

-         вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

-         вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

-         вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради;

-         здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

-         скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

-         забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

-         призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

-         скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

-         забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету;

-         є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

-         контролює наповнення коштами бюджету, забезпечує раціональне використання цих коштів, регулює їх розподіл;

-         координує проведення адміністративно-територіальної реформи;

-         представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

-         звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

-         укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

-         веде особистий прийом громадян;

-         забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

-         координує питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свободи людини в межах повноважень, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

-         сприяє діяльності правоохоронних органів, органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ;

-         контролює режим секретності у виконавчому комітеті Вугледарської міської ради на несе особисту відповідальність за збереження державної таємниці відповідно до Закону України “Про державну таємницю”;

-         здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесенні до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

-         видає розпорядження у межах своїх повноважень;

-         координує розробку проектів нормативно-правових актів, проведенням експертизи проектів нормативно-правових актів.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників органів виконавчої влади.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої ради – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Забезпечує взаємодію міської ради та виконавчого комітету з керівництвом судових органів міста, органів прокуратури, міського відділу УМВС України в Донецькій області, міського відділу юстиції, державної податкової інспекції, органів виконавчої влади (додаток 1).

Аналізує стан криміногенної ситуації в місті, діяльність органів, на яких покладена робота по боротьбі із злочинністю і корупцією.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету ради у будь-який визначений ними термін.

Очолює виконавчий комітет міської ради.

Є розпорядником коштів виконавчого комітету. Має право першого підпису.

На час його відсутності розгляд питань, покладених на нього, здійснює секретар міської ради.

Координує діяльність:

- відділу обліку та звітності;

- відділу ведення Державного реєстру виборців;

- юридичного відділу.

Очолює та контролює такі консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені виконавчим комітетом:

- комісію з питань розгляду звернень громадян;

- міську тристоронню соціально-економічну раду;

- енергетичну комісію;

- комісію з питань захисту прав дитини;

- комісію з профілактики правопорушень, забезпечення законності і правопорядку;

-      міську комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності.