Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

                                                                                

                                                                                       Додаток 1

до листа відділу у справах фізичної культури і спорту

 

ВІДДІЛ У СПРАВАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Адреса: м.Вугледар, вул., буд., каб.№25

Телефон: 06273-650-91

Начальник відділу – Панасенко Альбіна Сергіївна

Прийомні дні:

Понеділок — четвер з 7:45 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

П’ятниця — з 7:45 до 15:45 (перерва з 12:00 до 13:00)

Основні напрямки діяльності відділу:

- Забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту.

- Сприяння фізичному розвитку дітей та молоді міста, підвищенню ролі фізичної культури та спорту в громадському житті.

- Забезпечення підготовки і проведення спортивних та інших заходів, учбово–тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних видів.

- Розробка заходів щодо збереження і зміцнення спортивно–технічної бази, утримання її в належному стані.

- Сприяння підвищенню іміджу міста Вугледар досягненнями в спорті.

 

Додаток 2

до листа відділу у справах фізичної культури і спорту

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               21.07.2017 № 7/18-28

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах фізичної культури і спорту

Вугледарської міської ради

1. Загальна частина

1.1. Відділ у справах фізичної культури і спорту (далі відділ) утворюється міською радою за пропозицією міського голови

1.2. Відділ є виконавчим органом Вугледарської міської ради, підпорядкований міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, рішенням Верховної ради України, Указом Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженням і рішенням обласної державної адміністрації, наказами й інструкціями начальника управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації, розпорядженнями Вугледарського міського голови, рішеннями Вугледарської міської ради і виконавчого комітету Вугледарської міської ради, регламентом роботи виконавчих органів влади, інструкцією з діловодства, а також цим Положенням. У межах своєї компетенції відділ організовує виконання законодавчих актів, рішень обласної адміністрації, здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

1.4. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами й організаціями міста, незалежно від форм власності й об’єднаннями громадян.

1.5. Відділ не має права юридичної особи.

2. Основні напрямки діяльності відділу

2.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту.

2.2. Сприяння фізичному розвитку дітей та молоді міста, підвищенню ролі фізичної культури та спорту в громадському житті.

2.3. Сприяння розвитку на території Вугледарської міської ради видів спорту, визнаних в Україні з урахуванням потреб населення.

2.4. Забезпечення підготовки і проведення спортивних та інших заходів, учбово-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних видів.

2.5. Розробка заходів щодо збереження і зміцнення спортивно-технічної бази, утримання її в належному стані.

2.6. Сприяння підвищенню іміджу міста Вугледар досягненями в спорті.

3.Функції відділу

3.1. Організовує розробку і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану фізичного виховання і спорту.

3.2. Подає у встановленому порядку на розгляд виконавчого комітету Вугледарської міської ради питання щодо поліпшення стану фізичного виховання та спорту, матеріально – технічного забезпечення, його розвитку.

3.3. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради і виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в межах своєї компетенції.

3.4. Розробляє проекти комплексних і цільових програм м.Вугледара з питань, що належать до його компетенції і контролює їх виконання.

3.5. Проводить підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів про розвиток фізичної культури та спорту в місті.

3.6. Забезпечує:

- формування та затвердження календарних планів учбово-тренувальних зборів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів міста і програм з питань фізичної культури та спорту;

- проведення заходів, затверджених календарними планами учбово- тренувальних зборів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, у межах коштів, передбачених у бюджеті на розвиток фізичної культури та спорту;

- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами й організаціями вимог законодавства з питань фізичної культури та спорту;

- дотримання Єдиної спортивної класифікації України, правил проведення спортивних змагань, виконання програмно-методичних і інших нормативних документів, що регламентують організацію і проведення системної робити з фізичного виховання населення.

3.7. Готує і подає у встановленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток фізичної культури і спорту в місті.

3.8. Залучає у встановленому порядку фізкультурно–спортивні та інші громадські та благодійні організації до реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту.

3.9. У межах своєї компетенції здійснює контроль за станом проведення м.Вугледарі політики з питань фізичної культури та спорту.

3.10. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що відносяться до його компетенції.

3.11. Вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи органів, до компетенції яких відносяться питання фізичної культури та спорту, сприяє інформаційно-пропагандистській діяльності.

3.12. Веде облік роботи, проведеної в сфері фізичної культури та спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення, встановленні в місті.

3.13. Порушує у встановленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, присвоєння їм спортивних категорій.

3.14. Комплектує склад збірних команд міста з видів спорту і забезпечує організацію підготовки та участь спортсменів у змаганнях міського і обласного рівнів.

3.15. Планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті.

3.16. Здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом фізкультурно-оздоровчих, спортивних об’єктів у місті, забезпечує ефективне їх використання і відповідає за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

3.17. Сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.18. Розглядає у встановленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань фізичної культури та спорту, застосовує заходи для усунення причин, що їх породжують.

3.19. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань та обов’язків.

4.Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, що призначається і звільняється за розпорядженням міської голови.

4.2. Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4.3. Начальник відділу працює по затвердженій міським головою посадовою інструкцією і керується даним Положенням.

4.4. Начальник відділу несе особисту відповідальність за виконання покладених на відділ обов’язків і здійснення своїх функцій.

5. Права відділу

5.1. Одержувати у встановленому порядку від підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи й інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати до розгляду питань, що відносяться до компетенції відділу, фахівців інших структурних підрозділів місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (з узгодженням їх керівників).

5.3. Скликати у встановленому порядку наради, засідання, конференції, семінари з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати в межах своєї компетенції перевірку, інспектування: навчальних закладів, організацій, установ, громадських організацій працюючих в сфері фізичної культури та спорту, тих що надають населенню оздоровчі послуги засобами фізичної культури та спорту, незалежно від їх форм власності – з питань законності, відповідності діяльності, якості надання послуг в сфері фізичної культури та спорту, стану спортивно-оздоровчої бази.

5.5. Відділ під час покладених на нього завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

5.6. Відповідно до основних завдань, напрямків діяльності та функцій відділу може мати й інші права не заборонені чинним законодавством.

6. Відповідальність

6.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.

6.2. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків, за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Нещодавно розміщене