Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ

р/н 18311

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_____2018 №7/-____

м. Вугледар

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

З метою відбору інститутів громадянського суспільства, яким надаватиметься фінансова підтримка на реалізацію програм (проектів, заходів), врегулювання механізму надання та використання коштів міського бюджету на фінансову підтримку міським громадським об’єднанням, з урахуванням Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (із змінами), Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (із змінами), від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (додається).

2. Відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики (Шиян) довести дане рішення до відома інститутів громадянського суспільства міста Вугледара.

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               _______2018 №7/______

Положення

про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

1. Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства (далі- Порядок), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - Конкурс) за рахунок коштів міського бюджету (далі - Бюджетні кошти),

2. Інститути громадянського суспільства - громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

3. Бюджетні кошти на фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) міського рівня надаються виключно на конкурсній основі.

4. Метою проведення конкурсу є розвиток громадянського суспільства, залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення питань місцевого значення, розв’язання проблем цільових груп відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

5. Організатором конкурсу є Вугледарська міська рада (далі - Організатор конкурсу). Головним розпорядником бюджетних коштів (далі - Головний розпорядник) - є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

6. Одержувачами бюджетних коштів є інститути громадянського суспільства (далі – ІГС), які здійснюють свою діяльність на території міста Вугледара.

7. Організатор конкурсу щорічно визначає пріоритетні напрямки, на вирішення яких повинні спрямовуватись проекти, розроблені ІГС.

До пріоритетних напрямків можуть бути віднесені цілі та завдання:

визначені як пріоритетні у нормативних актах, якими керується Організатор конкурсу;

визначені Організатором конкурсу на основі соціологічних та статистичних досліджень, експертних та аналітичних матеріалів, соціального моніторингу;

визначені на основі збору пропозицій громадськості, їх громадського обговорення та підготовки аналітичного звіту за їх підсумками;

які не були розв’язані або розв’язані неефективно за попередній період та залишаються актуальними;

які потенційно можуть бути розв’язані або вже розв’язуються за участі ІГС.

Цільові групи населення визначаються відповідно до цілей та пріоритетних напрямків.

8. До початку конкурсу Організатор конкурсу приймає рішення про оголошення у відповідному році конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, яким, зокрема:

визначаються строки проведення конкурсу та пріоритетні напрямки, на вирішення яких повинні спрямовувати проекти у відповідному році інститути громадянського суспільства;

затверджується граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу). Граничний обсяг фінансування може бути затверджений по кожному пріоритетному напрямку;

затверджується склад конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

затверджується текст оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у відповідному році, за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення.

В оголошенні зазначаються:

пріоритетні завдання, що відповідають міським програмам і на виконання яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), розроблені учасниками конкурсу;

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані Організатором конкурсу;

вимоги до конкурсної пропозиції. У тексті оголошення про проведення конкурсу зазначаються вимоги до конкурсної пропозиції, що не суперечать нормам законодавства;

граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу);

адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

строки подання конкурсних пропозицій;

строки проведення конкурсу.

9. Оголошення про проведення конкурсу та конкурсна документація, яка містить затверджені Організатором конкурсу форми заяви про участь у конкурсі, опису програми (проекту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), оприлюднюються Організатором конкурсу на офіційному веб - сайті Вугледарської міської ради та в інший прийнятний спосіб до 1 квітня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається виконання (реалізація) програм (проектів, заходів). При цьому строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня оголошення проведення конкурсу.

10. Якщо Організатор конкурсу проводить конкурс уперше, він має право його проводити без дотримання строків, визначених в пункті 9 цього Положення. При цьому строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оголошення проведення конкурсу.

11. Для участі у конкурсі ІГС подають Організатору конкурсу конкурсні пропозиції. Конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується інститутом громадянського суспільства для участі у конкурсі. Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

12. Конкурсні пропозиції можуть подаватися ІГС, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

13. Конкурсні пропозиції подаються Організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

14. Конкурсна пропозиція складається державною мовою та повинна містити:

заяву про участь у конкурсі, складену за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, із зазначенням найменування ІГС та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи ІГС, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

опис програми (проекту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

листи - підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

інформацію про діяльність ІГС, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування ІГС, його матеріально - технічну базу та кадрове забезпечення, складену за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Використання та обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

15. Всі надані ІГС конкурсні пропозиції реєструються в окремому журналі секретарем Конкурсної комісії. Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції ІГС видається довідка із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції та переліку наданих документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

16. У разі неподання жодної конкурсної пропозиції Організатор конкурсу має право продовжити строк приймання конкурсних пропозицій до одного місяця.

17. Організатор конкурсу не допускає ІГС до участі в конкурсі в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 12 цього Положення;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання Організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого Організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення ІГС вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

18. Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Конкурсна комісія) - тимчасово діючий орган, що утворюється для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) відповідно до вимог цього Положення.

19. Чисельний склад Конкурсної комісії не може бути меншим, ніж сім осіб. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується рішенням міської ради.

20. Головою Конкурсної комісії призначається представник Організатора конкурсу. До складу Конкурсної комісії включаються представники Організатора конкурсу, голова (уповноважений представник) Громадської ради, якщо така утворена при Організаторові конкурсу, представники інститутів громадянського суспільства, наукових установ і фахівці згідно тематики конкурсу, які мають відповідний досвід роботи та кваліфікацію.

21. Чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників Організатора конкурсу, не повинна перевищувати 50 відсотків від кількості членів Конкурсної комісії.

22. Члени Конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

23. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, що є керівником/ членом керівних органів або працівником учасника конкурсу.

24. Організатор конкурсу на офіційному веб - сайті Вугледарської міської ради протягом трьох робочих днів з дати затвердження персонального складу Конкурсної комісії розміщує інформацію про усіх її членів, яка містить найменування організації, яку представляє член Конкурсної комісії, із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (крім членів Конкурсної комісії, які є представниками Організатора конкурсу).

В інформації про члена Конкурсної комісії, який є головою (уповноваженим представником) Громадської ради, утвореної при Організаторові конкурсу, зазначаються найменування та код згідно з ЄДРПОУ інституту громадянського суспільства, який делегував його до складу відповідної Громадської ради.

25. Конкурсна комісія на першому засіданні затверджує регламент її роботи.

26. Члени Конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член Конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків. Організатор конкурсу за поданням Конкурсної комісії виключає з її складу члена комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення Конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена Конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.

27. Засідання Конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення. Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Конкурсної комісії.

28. Організатор конкурсу, за поданням Конкурсної комісії, виводить з її складу члена комісії, який двічі поспіль не взяв участі у засіданні Конкурсної комісії, за умови його повідомлення за три робочих дні до проведення засідання.

29. Рішення Конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.

30. Усі рішення, прийняті Конкурсною комісією, зазначаються в протоколі, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії.

31. Рішення Конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб - сайті Вугледарської міської ради.

Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання Конкурсної комісії.

32. Організатор конкурсу забезпечує прозорість та відкритість проведення конкурсного відбору. На офіційному веб - сайті міської ради публікуються дати проведення етапів конкурсу, висвітлюються анонси заходів та етапи реалізації програм (проектів, заходів).

33. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій ІГС, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів).

34. На першому етапі конкурсу члени Конкурсної комісії попередньо розглядають подані конкурсні пропозиції та індивідуально їх оцінюють за такими критеріями: відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу, та міським програмам; відповідність міському рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

35. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у Порядку, визначеному Організатором конкурсу.

36. Конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі у разі, коли ІГС не виконав (не реалізував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, а також у разі установлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

37. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (у разі потреби), Конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу. Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій щодо яких більшість її членів зробили висновок про їх відповідність зазначеним критеріям.

38. За результатами оцінювання конкурсних пропозицій Конкурсна комісія може рекомендувати Організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій.

39. На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

40. Рішення Конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на офіційному веб - сайті Вугледарської міської ради не пізніше, ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

41. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу.

42. Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.

43. У разі, коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту або не з’явився на відкритий захист конкурсної пропозиції, Конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі у конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

44. На третьому етапі конкурсу члени Конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

рівень кадрового та матеріально - технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання Конкурсної комісії.

45. Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій, складає рейтинг конкурсних пропозицій. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.

У разі, коли конкурсні пропозиції набирають однакову кількість балів, вище рейтингове місце займає конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) із застосуванням принципу економного та ефективного використання бюджетних коштів. Відповідне рішення затверджується Конкурсною комісією.

46. Конкурсна комісія на своєму засіданні може визначити прохідний бал. У разі встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій включаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному балу або перевищує його.

47. Рейтинг конкурсних пропозицій оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради.

48. Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу у тижневий строк шляхом надсилання відповідного повідомлення Організаторові конкурсу, а в разі незгоди з рішенням Організатора конкурсу - в установленому порядку.

49. Протягом 15 робочих днів після затвердження міського бюджету на відповідний бюджетний період Конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).

50. Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити Організатору конкурсу про те, чи буде на програму (проект, захід), який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими Організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та прийняте рішення щодо вибору одного Організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.

51. На підставі рішення Конкурсної комісії та інформації, наданої переможцем конкурсу, Організатор конкурсу протягом 25 днів своїм рішенням затверджує перелік інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

52. Інститут громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

53. Використання коштів міського бюджету на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства для виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів), визначених переможцями, а також моніторинг стану виконання (реалізації) цих програм (проектів, заходів) здійснюється у Порядку, розробленому на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», від 14.03.2018 №183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів» та затвердженому відповідним рішенням міської ради.

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка розроблений відділом з питань внітрішньої та інформаційної політики

Начальник відділу з питань

внутрішньої та інформаційної

політики                                                                                І.М. Шиян

Додаток 1

до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

ЗРАЗОК

 

Оголошення

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у ________ році

 

Вугледарська міська рада оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у _________ році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання міської цільової програми ________________________, затвердженої рішенням міської ради від ______________ року № ___________.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, розробленого згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, та затвердженого рішенням Вугледарської мської ради від ________________ року №7/_______.

Мета конкурсу – розвиток громадянського суспільства, залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення питань місцевого значення, розв’язання проблем цільової групи відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

________________________________________

________________________________________

Рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) має відповідати міському рівню проведення конкурсу.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які:

є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку;

зареєстровані не пізніше, ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу.

Програми (проекти, заходи) можуть включати такі види діяльності:

___________________________________________

___________________________________________

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані програми (проекти, заходи), які:

спрямовані на отримання прибутку;

спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;

не передбачають міського рівня реалізації.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на _________ рік.

Загальний фонд бюджетних коштів конкурсу програм (проектів, заходів), становить__________ грн. із них на відповідні пріоритетні напрямки:

_____________________________ _______ грн.

_____________________________ _______ грн.

Граничний осяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить не більше ___________ грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості програми (проекту, заходу). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування, має бути забезпечена інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

заяву про участь у конкурсі (за формою згідно з додатком 2 до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка);

опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за рахунок бюджетних коштів (за формою згідно з додатком 3 до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка);

листи - підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально - технічну базу та кадрове забезпечення (за формою згідно з додатком 3 до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка);

документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на CD або DVD диску чи інших електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з ________ по ________ _____ року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: 85670 Донецька область, місто Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16, каб.________.

Консультації та додаткова інформація за телефоном ____________ або на офіційному сайті Вугледарської мі ської ради за посиланням __________________.

Строки проведення конкурсу з _______ по _________ _____ року.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше, ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого рішенням міської ради від ___________ року №7/_____.


Додаток 2

до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Дата реєстрації заяви  
Реєстраційний номер  

(заповнює посадова особа організатора конкурсу)

1. Найменування інституту громадянського суспільства відповідно до статуту та його статус  
2.

Назва програми (проекту, заходу)

 
3. Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано програму (проект, захід) (словами, зазначити тільки одне)  
4. Загальна сума кошторису з урахуванням співфінансування  
4.1. за рахунок бюджетних коштів  
4.2. кошти співфінансування (не менше 15%)  
5. Строк реалізації програми (проекту, заходу)  
7. Прізвище та ім’я керівника інституту громадянського суспільства, місце-знаходження організації, телефон, e-mail  
8. Прізвище, ім’я та посада керівника програми (проекту, заходу), поштова адреса, телефон, e-mail  

(заповнює учасник конкурсу)

Цією заявою підтверджую про __________________ факту порушення

                                                                                       (відсутність / наявність)

інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

____________________________________________________________________

(заповнює учасник конкурсу у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства - вказується яке саме порушення вчинено та які заходи впливу були застосовані, зокрема попередження чи інші)

Гарантуємо, що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету, ці кошти будуть використані винятково для потреб, визначених програмою (проектом, заходом), відповідно та в межах кошторису витрат, затвердженого організатором конкурсу.

Із умовами конкурсу ознайомлені та згодні.

         
(посада керівника інституту громадянського суспільтсва або уповноваженої особи)   (підпис)   (ПІБ)

«___» _________________ 20___ р.

До заяви додаються:

виписка з ЄДРПОУ, копія статуту (положення) громадського об’єднання, завірена в установленому законодавством порядку;

копія рішення органу державної податкової служби про включення громадського об’єднання, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за рахунок бюджетних коштів;

листи - підтвердження (в разі залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу інших організацій);

інформація про діяльність інституту громадянського суспільства

документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства).

 

Додаток 3

до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

 

 

ОПИС

програми (проекту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

 
(найменування програми (проекту, заходу) із речення, що відображає суть проекту, до 10 слів)

 

 
(найменування інституту громадянського суспільства відповідно до статуту)

 

1. Анотація програми (проекту, заходу). В анотації програми (проект, заходу) чітко і лаконічно розкривається її зміст за такою схемою: хто реалізуватиме програму (проект, захід), в чому полягає її актуальність, які заходи будуть здійсненні в рамках програми (проекту, заходу), очікуваний результат, тривалість та бюджет (не більше однієї сторінки друкованого тексту).

2. Детальний опис програми (проекту, заходу)

2.1. Соціальна проблема та пріоритетне завдання, для вирішення яких спрямовано програми (проект, захід). Які шляхи та методи вирішення соціальної проблеми та досягнення пріоритетного завдання передбачаються програмою (проектом, заходом), її мета?

2.2. Інформація про цільову аудиторію. На які цільові групи населення та організації поширюватиметься проектна діяльність. Коротко описуються цільові групи (соціальні, вікові та географічні дані), а також зазначаються кількісні показники – скільки представників цільової аудиторії буде охоплено програмою (проектом, заходом); скільки людей отримають користь від реалізації програми (проекту, заходу), яким чином здійснюватиметься відбір/залучення учасників програми (проекту, заходу).

2.3. Мета та завдання. Чітко формулюється мета, яку ставить перед собою інститут громадянського суспільства для вирішення обраної проблеми; завдання, які будуть вирішуватись для досягнення поставленої мети.

2.4. План реалізації програми (проекту, заходу). Детально описується план - графік заходів, які відбуватимуться у рамках реалізації програми (проекту, заходу).

План може бути представлений у вигляді таблиці:

 

Етапи реалізації програми (проекту, заходу) Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації етапу Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
       
     
     
       
     
     

 

2.5. Відповідальні виконавці програми (проекту, заходу):

Прізвище, ім’я, по батькові  
Обов’язки у межах програми (проекту, заходу)  
Освіта, спеціалізація (у т.ч. додаткові курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари)  
Досвід роботи (Необхідно відобразити той досвід, який відповідає напрямкам проекту  

2.6. Залучені до реалізації програми (проекту, заходу) організації (якщо такі є) та розподіл обов’язків між ними

№ з/п Назва організації- партнера Контактна особа (П.І.Б., посада, тел.) Форма участі та обов’язки в межах програми (проекту, заходу) Примітка
         

2.7. Шляхи інформування громадськості про хід реалізації програми (проекту, заходу). Зазначаються способи розповсюдження та конкретні джерела оприлюднення інформації про реалізацію програми (проекту, заходу), способи залучення ЗМІ, органів влади, партнерів та інших аудиторій до реалізації програми (проекту, заходу).

2.6. Очікуваний результат та конкретні результативні показники. Описуються кількісні та якісні результати програми (проекту, заходу), вплив на цільові групи, соціально - економічні наслідки, ефективність та корисність, короткострокові та довгострокові наслідки, можливість використання результатів програми (проекту, заходу) після його закінчення.

2.7. Перспективи продовження програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі джерела фінансування.

2.8. Джерела фінансування. Яку частину коштів і з яких джерел очікується залучити для реалізації програми (проекту, заходу)?

3. Кошторис витрат на фінансову підтримку у сумі _______ гривень, додається (додається за формою згідно додатку на окремому аркуші(ах).

4. Обґрунтування кількості послуг та товарів, в тому числі й тих, що будуть залучені із інших джерел або за рахунок власного внеску, з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання

__________________________________________________________________

(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)

5. Перелік та характеристика наявної матеріально - технічної та кадрової бази

________________________________________________________________

(інформація вказується у кількісних показниках)

Примітки:

Інститут громадянського суспільства може додатково подати інші матеріали, які засвідчують його спроможність реалізувати програму (проект, захід).

         
(посада керівника інституту громадянського суспільства або уповноваженої особи)   (підпис)   (ПІБ)

«___»_________________ 20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошторис витрат

для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
 
(назва інституту громадянського суспільства)
 
(назва програми (проекту, заходу)
№ з/п Стаття витрат Розрахунок витрат Сума коштів, міського бюджету, грн Власний внесок органі-зації, грн Загальна сума коштів, грн
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ витрат за кошторисом     0
1 Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)      0
1 Оплата послуг залучених спеціа-лістів (плата за договором про надання послуг), які залучаються до підготовки, реалі-зації програми (проекту, заходу) на підставі цивільно - правових договорів (не більше 20 % загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу) Кількість залучених осіб Кількість годин Оплата за годину, грн х х х
          0
Всього за статтею            
2 Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за їх користування (назва, м²)) Кількість одиниць Кількість днів (годин) оренди Вартість оренди за день (годину), грн х х х
          0
Всього за статтею           0
3 Художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу) Кількість одиниць Кількість годин (днів) Вартість за годину (день), грн х х х
          0
Всього за статтею           0
4 Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів) (із зазначенням виду транспортного засобу) Кількість одиниць Кількість годин (км) Вартість за годину (км), грн х х х
          0
Всього за статтею           0
5 Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування ними) (перелік та технічні характеристики) Кількість одиниць, шт. Кількість днів (годин) оренди Вартість оренди за день (годину), грн х х х
          0
Всього за статтею           0
6 Послуги зв’язку та поштові витрати (перелік) Кількість одиниць (хв., шт.)   Вартість за одиницю, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
7 Оплата поліграфіч-них послуг (перелік та технічні характеристики) Кількість одиниць, шт.   Вартість за одиницю, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
8 Придбання канце-лярських та госпо-дарчих товарів (перелік) Кількість одиниць, шт.   Вартість за одиницю, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
9 Оплата проїзду представникам цільової групі населення та штатним праців-никам інституту громадянського суспільства, які залучені до виконання програми (проекту, заходу) Кількість осіб Кількість днів (раз) Вартість за день (раз), грн х х х
          0
Всього за статтею           0
10 Оплата харчування представникам цільової групі населення та штат-ним працівникам інституту грома-дянського суспільства, які залучені до виконання програми (проекту, заходу) Кількість осіб Кількість днів Вартість за день (раз), грн х х х
          0
Всього за статтею           0
11 Оплата вартості проживання пред-ставникам цільової групі населення та штатним праців-никам інституту громадянського сус-пільства, які залучені до виконання програми (проекту, заходу) Кількість осіб Кількість днів Вартість за день (раз), грн х х х
          0
Всього за статтею           0
12 Одноразове навчан-ня працівника інституту грома-дянського суспіль-ства, відповідаль-ного за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою Кількість осіб Кількість днів Вартість за день, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
13 Інші витрати, що обумовлені специ-фікою реалізації програми (проекту, заходу) (перелік витрат) Кількість одиниць   Вартість за одиницю, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
2 адміністративні витрати інституту громадянського суспільства під час реалізації проекту (на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки)   0 0
1 Оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень інституту громадянського суспільства Кількість одиниць Кількість м² Вартість оренди за м², грн х х х
          0
Всього за статтею           0
2 Оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання Кількість спожитих послуг (Гкал/міс., кВт/міс., м³/міс.) Кількість місяців Тариф, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
3 оплата праці (матеріальне заохо-чення) для кожного з не більше трьох штатних працівників безпосередньо задія-них в реалізації програми (проекту, заходу) Посадовий оклад за місяць (день), грн Інші виплати за місяць (день), грн Кількість відпрацьо-ваних місяців (днів) х х х
          0
Всього за статтею           0
4 Нарахування Сума х Відсоток х х х
Всього за статтею           0
5 Придбання канцелярських товарів Кількість одиниць, шт.   Вартість за одиницю, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
6 Оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки Кількість одиниць (хв., шт.)   Вартість за одиницю, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
7 Оплата послуг з придбання та використання програм бухгалтерського обліку Кількість наданих послуг   Вартість за надану послугу, грн х х х
          0
Всього за статтею           0
               
Керівник або уповноважена особа інституту громадянського суспільства        
        (підпис)   (ініціали та прізвище)


 

Додаток 4

до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

 

 

Інформація про діяльність

інституту громадянського суспільства

 

1. Назва інституту громадянського суспільства та його організаційно -правова форма:

2. Дата створення інституту громадянського суспільства:

3. Код за ЄДРПОУ:

4. Банківські реквізити:

 

5. Мета та основні напрями діяльності інституту громадянського суспільства відповідно до статуту:

6. Досвід діяльності інституту громадянського суспільства з тематики проекту та результати такої діяльності (до трьох абзаців):

7. Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування:

№ з/п Назва програми (проекту, заходу) Сума фінансової підтримки, грн. Джерела фінансування Строки виконання програми (проекту, заходу) Короткий опис (3-4 речення) програми (проекту, заходу)
           

8. Джерела фінансування інституту громадянського суспільства:

9. Матеріально - технічна база інституту громадянського суспільства (наявність власного офісу та оргтехніки, інші ресурси):

10. Кадрове забезпечення:

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Посада та основні обов’язки в інституті громадянського суспільства

Кваліфікація (освіта)

 

Досвід виконання програм (проектів, заходів)
       

Керівник

інституту громадянського суспільства _____________           _____________

                                                                                                                        підпис                                  прізвище, ініціали

М.П.

(за наявності)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

                   1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення

Прийняття даного рішення обумовлена необхідністю прийняття міського регламентуючого акту в частині надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства за рахунок коштів міського бюджету відповідно до діючої нормативної бази.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 № 1049 затверджено Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», яким установлено процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу.

В абзаці другому пункту першого чинної редакції Постанови (редакція від 02.06.2018 року) визначено, що «Дія цього Порядку поширюється на передбачені законом та рішеннями органів місцевого самоврядування випадки надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів».

2.Правові аспекти

- Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки;

- Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року №4572-VI (із змінами);

- постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (із змінами);

- постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 №183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами).

3.Фінансово-економічне обґрунтування

Визначеним за підсумками конкурсу громадським об’єднанням буде надаватися фінансова підтримка з міського бюджету на виконання (реалізацію) програми (проектів, заходів), розроблених цими громадськими об’єднаннями, в межах бюджетних призначень міського бюджету на відповідний рік.

4.Позіція зацікавлених органів

Вугледарська міська рада прийняттям даного рішення врегульовує питання забезпечення права громадських об’єднань на фінансову підтримку за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» та відбору інститутів громадянського суспільства, яким надаватиметься фінансова підтримка.

Громадські об’єднання отримують механізм, який дозволяє одержувати фінансову підтримку на здійснення соціально – направлених проектів, на здійснення статутної діяльності, розв’язання проблем цільових груп.

5.Прогноз результатів та соціальних наслідків

Забезпечується реалізація на місцевому рівні заходів, передбачених Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, укріплення інституційної спроможності громадських об’єднань, залучення їх до участі у реалізації державної політики та політики органів місцевого самоврядування.

Начальник відділу з питань

внутрішньої та інформаційної

політики                                                                                І.М. Шиян

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)