Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_________2021 № 7/______

Вугледар

Про внесення змін до рішенням міської ради від 24.01.2020 № 7/54-10 «Про створення комісії щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади та затвердження положення про комісію для визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами)

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області», керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради 01.2020 № 7/54-10 «Про створення комісії щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади та затвердження положення про комісію для визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами), а саме: в назві та по тексту рішення слово «об’єднана» у відповідних відмінках виключити.
 2. Викласти Положення про комісію для визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської територіальної громади», в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                      Андрій СІЛИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

Положення

про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам

землі та землекористувачам на території

Вугледарської міської територіальної громади

1.Загальні положення

1.1. Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (надалі Комісія) створена з метою визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам з метою їх подальшого відшкодування.

1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» (зі змінами), та спрямовано на створення єдиних органзаційно-правових та економічних засад визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської територіальної громади.

1.3. Основним завданням Комісії є визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок:

а) вилучення (викупу) або тимчасового зайняття земельних ділянок;

б) обмеження прав власників землі та землекористувачів щодо використання земельних ділянок;

в) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан;

г) неодержання доходів, у тому числі і орендної плати, зокрема: використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону.

Неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки, і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

1.4. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі необхідності.

1.5. Документи розглядаються Комісією у місячний термін.

1.6. У разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є Вугледарська міська об’єднана територіальна громада, її інтереси представляє міський голова або уповноважений міською радою орган (особа).

 1. Права Комісії

2.1. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організації та установ незалежно від форми власності, відповідно до чинного законодавства України;

отримувати письмові пояснення з приводу питань, що належать до предмету діяльності Комісії;

складати акти, визначати рівень збитків та направляти вимоги особі, що завдала шкоду,  щодо добровільного відшкодування збитків.

 1. Підготовка питань до розгляду Комісією

3.1. На засідання Комісії подаються наступні матеріали:

копія рішення Вугледарської міської ради (або рішення рад, які входять до складу Вугледарської міської територіальної громади) про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (за наявності);

акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки (додаток 1 до Положення);

документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкта нерухомого майна;

витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства (в разі наявності);

попередній розрахунок суми збитків;

інформацію від територіального органу Держгеокадастру про наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку (державних актів тощо);

довідка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців (у випадку, якщо заявник чи особа, яка заподіяла збитки, є суб’єктом господарювання);

довідка з податкового органу про плату за землю;

письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими завдані збитки, про час та дату засідання комісії з доказами про надсилання (повідомлення повинне бути надіслане не пізніше ніж за 10 днів до дня засідання комісії).

копії матеріалів листування Вугледарської міської ради (або рад, які входять до складу Вугледарської міської територіальної громади) та її виконавчих органів з суб’єктами, якими завдані збитки (за наявності);

інші документи.

 1. Організація роботи Комісії

4.1. Роботу Комісії організує голова Комісії, який:

Забезпечує, скликання та веде засідання Комісії;

визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;

дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;

керує діяльністю Комісії;

підписує документи Комісії від її імені.

4.2. За відсутності голови Комісії, його функції здійснює заступник голови Комісії.

4.3. Під час засідань Комісії ведеться протокол. Протоколи Комісії зберігаються протягом трьох років з дати їх оформлення.

4.4. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар комісії, який:

погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і за п`ять днів до засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії;

веде протокол засідання Комісії.

4.5. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь не менше половини її членів.

4.6. При розгляді питання щодо визначення розміру збитків у роботі Комісії бере участь особа, що завдала шкоду, яка повинна бути завчасно повідомлена секретарем Комісії про час та місце проведення засідання Комісії за 10 календарних днів до дня розгляду питання.

4.7. У разі відсутності особи, що завдала шкоду, на першому засіданні Комісії, та відсутності офіційної згоди на проведення засідання без її участі –засідання Комісії переноситься.

4.8. У разі повторної відсутності особи, що завдала шкоду, без поважних причин, Комісія має право проводити засідання без участі такої особи.

У разі наявності поважних причин відсутності особа, що завдала шкоду, надає письмове підтвердження такої причини, засідання комісії переноситься на інший строк.

4.9. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від загального складу Комісії та оформлюються актом (додаток 2 до Положення) в двох примірниках, що підписуються головуючим на засіданні (головою або його заступником). У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.

4.10. Один примірник залишається в матеріалах справи Комісії, другий вручається або надсилається рекомендованим листом особі, що завдала шкоду, протягом 10 робочих днів від дати затвердження.

 1. Порядок нарахування та відшкодування збитків

5.1. Збитки відшкодовуються власникам землі та землекористувачам підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше місяця після затвердження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок – після прийняття відповідною радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина.

5.2. За рішенням Комісії вказаний строк може бути збільшено, але не більше ніж на 6 місяців, після затвердження актів комісій про що зазначається в акті щодо визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам.

Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства, але не більше ніж за останні 3 роки.

5.3. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документу, що посвідчує право оренди (користування) земельною ділянкою визначається:

для землевласників, підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, громадських організацій інвалідів України, їх підприємств, установ, організацій, релігійних організацій України – у розмірі земельного податку, визначеного вимогами розділу XIII Податкового кодексу України;

для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, встановленої рішенням міської ради для відповідної категорії землекористувачів на момент фактичного використання земельної ділянки.

5.4. Розрахунок збитків проводиться відповідним відділом Вугледарської міської ради на підставі:

даних про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається територіальним органом Держгеокадастру України за відповідні періоди фактичного використання земельної ділянки;

інформації про площу земельної ділянки.

5.5. У разі необхідності Комісія має право запропонувати надати інші документи.

5.6. Розрахунки збитків розглядаються Комісією разом з іншими наданими документами.

5.7. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача.

5.8. Акт Комісії щодо визначення розміру збитків власникам землі підлягає затвердженню рішенням міської ради, проєкт рішення міської ради готує відповідний відділ Вугледарської міської ради.

5.9 Після затвердження рішенням міської ради акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків відповідний відділ Вугледарської міської ради направляє у п'ятиденний термін особам, що завдали шкоду, повідомлення (додаток 3 до Положення) про необхідність відшкодування збитків.

5.10. У повідомленні зазначаються:

результати розгляду матеріалів Комісією, розрахунок суми збитків, рішення міської ради про затвердження акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам з пропозицією добровільного відшкодування збитків;

попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

5.11 Повідомлення підписується міським головою або іншою уповноваженою особою та надсилається особі, що завдала шкоду, рекомендованим листом.

5.12. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні, та наданні згоди добровільного відшкодування збитків, укладається договір про добровільне відшкодування збитків (додаток 4 до Положення).

5.13. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача, якому вони заподіяні.

У випадку, завдання збитків Вугледарській міській об’єднаній територіальній громаді, збитки відшкодовуються шляхом сплати коштів до бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади.

5.13. Невід'ємною частиною договору є:

акт Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам;

рішення міської ради про затвердження акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам;

письмова згода про добровільне відшкодування збитків.

5.14. У випадку, завдання збитків Вугледарській міській об’єднаній територіальній громаді, договір про добровільне відшкодування збитків підписується міським головою та суб'єктом відшкодування збитків.

5.15. У випадку невиконання фізичною або юридичною особою зобов’язань щодо відшкодування збитків, недосягнення сторонами згоди або неотримання заяви про згоду добровільного відшкодування збитків за результатами розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, відповідний відділ Вугледарської міської ради передає матеріали до юридичного відділу міської ради для вирішення питання у судовому порядку.

 1. 6. Прикінцеві положення.

6.1. Питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

6.2. Адреса Комісії для листування: 85670 Донецька область, м. Вугледар, 30-річчя Перемоги,16.

6.3. Зміна складу Комісії здійснюється за рішенням міської ради.

6.4. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням міської ради.

Секретар міської ради                                                Володимир ІВАНИЦЬКИЙ

Положення про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської  територіальної громади підготовлено відділом земельних відносин Вугледарської міської ради.

Начальник відділу земельних відносин                              Галина СУМЕНКОВА

Додаток 1

до Положення про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської територіальної громади

АКТ

обстеження стану та використання земельної ділянки

«___»____________ 20__ р. 

                               м.Вугледар

Нами (мною), ___________________________________________________________________
                  (повні назви  посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що проводили обстеження)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

за участю _______________________________________________________________________
                        (повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що були залучені до обстеження )
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

у присутності ___________________________________________________________________
                              (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи
________________________________________________________________________________
     чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є землекористувачем земельної ділянки що обстежується ________________________________________________________________________________

відповідно до вимог статей 156, 157 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 _______________________________________________________________________________
 (зазначити, з якого питання проводиться обстеження ,
________________________________________________________________________________  назва підприємства, установи чи організації, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________________________________________________  керівника (представника) юридичної особи  чи фізичної особи, які є землекористувачем земельної ділянки що обстежується)

Місцезнаходження земельної ділянки, що обстежується ________________________________
________________________________________________________________________________

У результаті обстеження встановлено:
________________________________________________________________________________   (зазначити результати обстеження , при виявленні порушення земельного законодавства вказати його суть ________________________________________________________________________________  з посиланням на акти чинного законодавства, вимоги яких порушені, місце розташування земельної ділянки, ________________________________________________________________________________ її площа, категорія земель та склад угідь, фактична площа та стан використання земельної ділянки,
________________________________________________________________________________  наявність документів, що посвідчують право на земельну ділянку тощо)

План-схема земельної ділянки

   

Пояснення особи, що є землекористувачем земельної ділянки, що обстежується:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Підписи осіб, які склали акт:

___________________________________________________ підпис ____________________
 (прізвище та ініціали)
___________________________________________________ підпис ____________________

Підписи осіб, які були присутні при обстеженні:

___________________________________________________ підпис ____________________
 (прізвище та ініціали)
_____________________________________ ______________підпис ____________________

Підпис представника юридичної чи фізичної особи:

З актом ознайомлений, копію акта отримав

_____________________________________ ______________підпис ____________________
 (прізвище та ініціали)

Копія акта відправлена поштою (у разі відмови отримання акта)

_____________________________
(прізвище та ініціали особи, яка відправила копію акта) 

____________
(дата) 

підпис _____________ 

Додаток 2

до Положення про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської територіальної громади

АКТ

про визначення розміру збитків

«___»______________20__

Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, у складі:___________________________________________

(П.І.Б. членів комісії)

За участю землекористувача (представника) ____________________________________________________________________

(П.І.Б. членів комісії)

ВСТАНОВИЛА:

1.Земельна ділянка яка знаходиться за адресою:

____________________________________________________________________

 1. Розмір земельної ділянки: _____________________га.

3.Кадастровий номер (у разі наявності)___________________________________

 1. Нормативно-грошова оцінка 1 кв. м земельної ділянки: ________________грн
 2. Встановлений розмір податку (орендної плати):__________________________
 3. Період, за який нараховуються збитки:_________________________________
 4. Фактичне використання земельної ділянки підтверджується:

____________________________________________________________________

 1. Розмір збитків, завданих місцевому бюджету за фактичне використання земельної ділянки, складає: ____________________________________________

Голова комісії__________________(П.І.Б.)

Секретар комісії ________________(П.І.Б.)

Землекористувач :_______________(П.І.Б)                       ______________(Дата)

Відмітка про направлення поштою: __________(дата) _________ (№ квитанції).

Додаток 3

до Положення про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської територіальної громади

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

Назва юридичної особи

її юридична або фактична адреса

П.І.Б. фізичної особи

її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

ПОВІДОМЛЕННЯ

На підставі Положення про порядок щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого рішенням Вугледарської міської ради від «___»_____________ року (далі - Положення) комісією з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на засіданні, яке відбулося «___»________________ року), розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені (назва юридичної або фізичної особи) Вугледарській міській територіальній громаді, та підлягають відшкодуванню внаслідок використання земельної ділянки з порушення вимог законодавства про плату за землю (площа та адреса земельної ділянки, рішення міської ради та договір оренди землі - за наявністю).

Акт про визначення збитків власнику землі від ______року №________затверджений рішенням Вугледарської міської ради від _______року №_______

Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від ______ року №___, та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі Вугледарську міську раду.

У разі визнання вимог, добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом сплати коштів на відповідний рахунок (зазначити рахунок) Вугледарської міської ради.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки, відповідні матеріали будуть передані до суду.

Додаток:

копія Акту про визначення обсягу збитків від ______ ______ року №________ на ___ арк.

рішення міської ради про затвердження акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам.

Додаток 4

до Положення про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Вугледарської міської територіальної громади

ДОГОВІР

про добровільне відшкодування збитків

м. Вугледар                                                                       «____»_______20__ р.

Вугледарська міська рада, ідентифікаційний код юридичної особи 34032213, місцезнаходження (85670, м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги,16) в особі міського голови Сілича Андрія Юрійовича, з одного боку –  Сторона 1, та ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________в подальшому – Сторона 2, уклали цей договір про нижченаведене:

1.Предмет договору

За цим договором Сторона 2 зобов’язана відшкодувати Стороні 1 збитки, завдані внаслідок (зазначити необхідне)______________________________________ ________________________________________________________________________________ /вилучення (викуп), тимчасове зайняття земельних ділянок, встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведенням їх у непридатний для використання стан, неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю, загальною площею _________, яка знаходиться___________________________________, в період з ____________ по ___________ та використовується для _____________________________________________________________________________________________________ (надана рішенням міської ради від _________№_____, інше).

2.Підстави для відшкодування збитків

Підставою для відшкодування збитків є Акт щодо визначення збитків власнику землі (землекористувачу) від ____________№______, затверджений рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради від ____________ №____.

3.Права та обов’язки Сторін

3.1.Сторона 2 зобов’язується в строк до ________________сплатити Стороні 1 збитки в сумі ________ грн.

3.2.Збитки сплачуються щомісячно у грошовій формі рівними сумами або наступним чином:

________ місяць __________ грн.

________ місяць __________ грн.

на наступні банківські реквізити:__________________________________.

3.3.Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків в повному обсязі.

3.4.Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов’язку оформлення землекористування у встановленому порядку.

4.Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору:

у разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має право звертатись до суду щодо стягнення збитків, які не відшкодовано Стороною 2.

5.Припинення дії договору

Дія договору припиняється в наступних випадках:

після повної сплати завданих збитків заподіяних власникам землі та землекористувачам.

6.Прикінцеві положення

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

6.2. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий – у Сторони 2.

6.4. Невід’ємною частиною договору є:

Акт Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитку власникам землі та землекористувачам від _____________ № ______;

рішення міської ради про затвердження акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитку власникам землі та землекористувачам від ___________№ _____

письмова згода про добровільне відшкодування збитків.

7.Реквізити Сторін

Сторона 1

Сторона 2 

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)