Installing Joomla

Gerb

                                                                                                        ПРОЕКТ

                                                                                                       р/н 17411

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

____.2018 № 7/____

м. Вугледар

Про затвердження Положення про Вугледарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції

З метою приведення установчих документів Вугледарського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відповідність до вимог чинного законодавства, з урахуванням Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573 (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 528 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», наказів Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 «Про затвердження типових структури і штатів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» та від 18.05.2016 № 526 «Про умови оплати праці працівників закладу соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», керуючись пунктом 11 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Законами України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Вугледарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції (додається).

2. Вугледарському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Пархоменко) провести державну реєстрацію змін до установчих документів в установленому порядку.

3. Визнати рішення міської ради від 20.01.2017 №7/12-12 «Про затвердження Положення про Вугледарський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції» таким, що втрачає чинність з моменту державної реєстрації нової редакції Положення.

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

ПОГОДЖЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Донецького обласного                                рішення міської ради

центру соціальних служб для                                     _________ № 7/______

сім'ї, дітей та молоді

________________Ю.М. Балаболка                           ____________ А.Ю. Сілич

«____» ______________ 2018

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВУГЛЕДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУГЛЕДАР

2018

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВУГЛЕДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (далі - Центр) – спеціальний заклад Вугледарської міської ради, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1.2. Центр утворюється, реорганізується та лiквiдується Вугледарською міською радою та належить до сфери її управління. Діяльність Центру спрямовується виконавчим органом міської ради.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією, Законом України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями Донецької облдержадміністрації, наказами директора Донецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також даним Положенням.

1.4. Повне найменування Центру українською мовою: ВУГЛЕДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ. Скорочене найменування – ВМ ЦСССДМ.

1.5. Юридична адреса Центру: 85670, Донецька область, місто Вугледар, вулиця 30-річчя Перемоги, будинок №16.

1.6. Центр у своїй діяльності забезпечує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.7. Центр здійснює свою діяльність на принципах законності; соціальної справедливості, доступності та відкритості; конфіденційності та відповідальності за дотримання етичних і правових норм; додержання і захисту прав людини; адресності та індивідуальності підходу; добровільності вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг; комплексності та системності під час надання соціальних послуг; дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

1.8. Центр надає послуги на безоплатній основі.

2.МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

2.2. Основними завданнями центру є:

- проведення соціально - профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

- забезпечення взаємодії із міською радою та її виконавчими органами, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

2.3.Центр відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народження дитини;

- соціальної або психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

Також центр:

- проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

- надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики;

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

- забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням виконавчого органу міської ради;

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

- узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та міській раді;

- співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

3.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

3.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань має право:

- вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- створювати спеціалізовані формування для реалізації програм та заходів, покладених на Центр;

- надавати пропозиції до проектів міського бюджету з питань, що належать до їх компетенції;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на Центр завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

- в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань, що належать до компетенції Центру;

3.2.Центр відповідно до покладених на нього завдань зобов’язаний:

- сумлінно здійснювати соціальну роботу з сім'ями, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, дітьми та молоддю;

- керуватися у своїй діяльності основними принципами здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- поважати гідність громадян;

- не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо об'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- зберігати в таємниці інформацію, отриману в процесі виконання своїх обов'язків.

4.УПРАВЛІННЯ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

            4.1.Повноваження, покладені на Центр, здійснюються штатними працівниками Центру, а також залученими спеціалістами та волонтерами відповідно до укладених угод.

            4.2. Положення про Центр, гранична чисельність, структура і штат Центру затверджується Вугледарською міською радою.

4.3. Штатні працівники Вугледарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді не відносяться до посадових осіб місцевого самоврядування.

4.4. Оплата праці працівників Центру здійснюється згідно вимог діючих галузевих нормативно – правових актів.

4.5. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з Донецьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у порядку та за процедурою, передбаченою законодавством для призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств комунальної форми власності територіальної громади міста Вугледара.

4.6. Директор Центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- складає в установленому порядку штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до затвердженої структури і штату;

- затверджує положення про спеціалізовані формування Центру та посадові інструкції його працівників;

- у межах компетенції видає накази організаційно - розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах держказначейства, банківських установах в установленому порядку;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

- утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру;

- вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

5.МАЙНО І ФІНАНСИ ЦЕНТРУ

5.1. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах казначейства, печатку та бланки із своїм найменуванням.

5.2. Вугледарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є неприбутковою організацією, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом.

5.2.1. Центр не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед працівників Центру та підпорядкованих закладів Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

5.2.2. Центр має право на передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (шляхом реорганізації або ліквідації).

5.3. Доходи (прибутки) Центру, який є неприбутковою організацією, використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

5.4. Центр фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Головним розпорядником коштів Центру є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

5.5. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

5.6. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на підставі права оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

5.7. Центр має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління іншим майном, що перебуває в його власності і не належить до основних фондів Центру.

5.8. Центр здійснює господарську діяльність. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

5.9. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.

5.10. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5.11. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

5.12. Директор Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку, достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

6.1. Діяльність Центру може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Вугледарської міської ради, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

6.2. У випадку реорганізації Центру (злиття, приєднання, поділу, перетворення) вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

6.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Вугледарською міською радою або за рішенням суду.

6.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

6.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

6.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

6.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

6.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

6.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідними законодавчими та іншими нормативно - правовими актами.

 

 

 

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Положення про Вугледарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції підготовлено Вугледарським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В.о. директора Вугледарського

міського центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді                                                   О.В. Пархоменко

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)