Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

   12.2018 № 7/

м.Вугледар

Про міський бюджет м.Вугледара на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи проект Закону України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік», ухвалений Верховною Радою України у першому читанні 18 жовтня 2018 року, проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  «Про обласний бюджет на 2019 рік», пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 169809300,0 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 166804300,0 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету - 3005000,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 169809300,0 гривень,  у тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 162766100,0 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 7043200,0  гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 4038200,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 4038200,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі  1000000,0 гривень, що становить 0,6 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 20000,0 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати  відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 (зі змінами та доповненнями) і Положення про використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням Вугледарської міської ради від 20.06.2014/6-55-10.

 1. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм у сумі 15478700,0 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 1032,1034 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу.

 1. 9. Міському фінансовому управлінню (Чупейда):

1) надати право на  здійснення:

в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України;

позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

2) здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадку внесення Міністерством Фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами.

 1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань відповідно до частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

 1. У разі потреби здійснювати за рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради, погодженим з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами):

1) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2) перерозподіл видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України.

 1. Міському фінансовому управлінню (Чупейда) у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Надати право виконавчому комітету Вугледарської міської ради приймати на підставі звернень головних розпорядників коштів у міжсесійний період рішення з наступним затвердженням їх на сесіях міської ради:

1) про урахування у складі міського бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів з державного, обласного бюджетів, міських бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів, що виділяються додатково місту на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

2) про виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, обласного бюджету, міських бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

 1. Рішення діє з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
 2. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет Вугледарської міської ради (Сілич) і постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                             А.Ю.Сілич

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)