Installing Joomla

Gerb

       
   
   

ПРОЕКТ

р/н 18389

 
 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

     .01.2019 №7/_______

м. Вугледар

Про затвердження   Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  педагогічних працівників  Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вугледарської міської ради

            З метою визначення механізму проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вугледарської міської ради відповідно до пункту 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07. 2017  № 545 «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний Центр»,  керуючись  пунктом 30  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити  Порядок  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вугледарської міської ради»  (додається).

          2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради (Бочков А.В. )  та постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник С.В.).

Міський  голова                                                                                     А.Ю.Сілич  

               

                                                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                    

                                                                                     рішення міської  ради

                                                                                        .01.2019 №7/

Загальна частина

 

            1.Цей Порядок  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  педагогічних працівників (далі - Порядок) визначає механізм проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вугледарської міської ради (далі ІРЦ ВМР).

2.Педагогічний працівник призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади терміном  відповідно до п. 41 Положення про інклюзивно-ресурсний центр (далі-Положення), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» 

3.Конкурс повинен проводитися з дотриманням принципів

 законності,

 прозорості,

 забезпечення рівного доступу,

 недискримінації,

 доброчесності,

 надійності та відповідності методів оцінювання.

Умови проведення конкурсу

4.Конкурс проводиться поетапно:

прийняття рішення про оголошення конкурсу;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті міського відділу освіти;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

проведення іспиту та визначення його результатів;

проведення співбесіди та визначення її результатів;

визначення переможця конкурсного відбору;  

          оприлюднення результатів конкурсу.

 

Діяльність конкурсної комісії, її повноваження

5.Для проведення конкурсу уповноваженим органом управління (міським відділом освіти) утворюється конкурсна комісія (далі - Комісія), до складу якої входить не менше 7 осіб, зокрема:

директор ІРЦ (голова Комісії);

керівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти;

представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення.

6.До участі у роботі Комісії можуть бути залучені працівники Республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

є недієздатною;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

7.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

    8.Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка тощо.

    9.Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні міського відділу освіти.

  1. 10. Конкурсна комісія:

оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;

перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності встановленим вимогам;

приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;

оцінює професійний досвід, знання, учасників конкурсу;

відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду фахівця інклюзивно-ресурсного центру, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання директору ІРЦ, який призначає такого кандидата на посаду фахівця центру;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

11.Голова комісії:

1)здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

2)головує на засіданнях конкурсної комісії;

3)організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

          12.Секретар конкурсної комісії забезпечує:

1)ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

2)підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

3)за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

 

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду та оголошення про проведення конкурсу

 

13.Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється    на офіційному веб-сайті   міського відділу освіти  не пізніше, ніж за 30 днів до початку проведення конкурсного відбору.

14.Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

найменування і місцезнаходження ІРЦ;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

15.Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Прийнятття та розгляд документів для участі в конкурсі

 

16.Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі (Додаток 2);

копія трудової книжки;

автобіографія;

копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмова згода на збір та обробку персональних даних (Додаток 3).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

17.Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється у приймальні міського відділу освіти.

18.У разі надсилання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

19.У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам,  претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм протягом трьох днів повідомляється уповноваженим  органом управління.

20.Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

 Порядок проведення кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди 

21.Конкурс передбачає складання письмового кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит може проводиться за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки.

Орієнтовний перелік питань наведено у Додатку 1  (додається).

22.Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 21 Порядку. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.

23.Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему:

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

  1. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 23 цього Порядку.

25.Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

26.Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

 27.Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді може використовуватись така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

28.Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (Додаток 4).

29.Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

30.Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами Комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства (Додаток 5).

31.Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу (Додаток 6).

32.Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

33.Комісія протягом 5 робочих днів після завершення співбесіди надає претендентам та директору ІРЦ висновок щодо результатів конкурсного відбору.

34.Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку Комісії до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів обласних, Донецької облдержадміністрації (далі - Структурний підрозділ), але не пізніше, ніж через три робочі дні з дати його отримання.

 35.Після  отримання висновку комісії щодо результатів конкурсного відбору директор ІРЦ призначає переможця на посаду з дотриманням вимог законодавства про працю.

36.Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

конкурсною комісією не визначено претендента.

37.Якщо конкурсний відбір не відбувся, рекомендовано проведення повторного конкурсного відбору протягом одного місяця.

38.Результати конкурсного відбору оприлюднюються  на офіційному веб-сайті міського відділу освіти.

Секретар міської ради                                                            В.В.Іваницький

         Порядок проведення конкурсу на заміщення   вакантних посад  педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Вугледарської міської ради  підготовлено  міським відділом освіти Вугледарської міської ради

Начальник  міського                                        

відділу освіти                                                     В.В.Войцеховський

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                               

 Додаток 1

до Порядку  проведення конкурсу              на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників  Комунальної установи                                                      

«Інклюзивно-ресурсний центр»                                                 

Вугледарської міської ради

Орієнтовний перелік питань

кваліфікаційного іспиту на посаду педагогічних  працівників

Комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр»

Вугледарської міської ради

 

           Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

            Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

            Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011  № 872 (зі змінами).

         Положення про інклюзивно-ресурсний центр, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня   2017р.  № 545.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання  дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами

                                                              Додаток 2

до Порядку  проведення конкурсу              на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників  Комунальної установи                                                      

«Інклюзивно-ресурсний центр»                                                 

Вугледарської міської ради

Голові комісії_______________

П.І.Б.

від_________________________

 

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти мою заяву на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади  _____________________ Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний Центр» Вугледарської міської ради.

«____» _____________ 20___р.    ______________                    _______________

                                                                                                   (підпис)                                             (прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

                                                                              Додаток 3

до Порядку  проведення конкурсу              на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників  Комунальної установи                                                      

«Інклюзивно-ресурсний центр»                                                 

Вугледарської міської ради

Голові комісії_______________

П.І.Б.

від__________________________

  

ЗАЯВА

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (від  01.06.2010 № 2297-VI) надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з документів про освіту, відомості, які надаю про себе тощо) під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади (назва посади).

«____» _____________ 20___р.    ______________                      _________________

                                                                                                   (підпис)                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

 


                                                                                                                                                Додаток 5

до Порядку  проведення конкурсу

на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників                        Комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр»                                             

                                                                        Вугледарської міської ради

                         

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

 

Види оцінювання

 

 

Вимоги

Оцінка члена комісії

№ 1

Оцінка   члена комісії

№ 2

Оцінка члена комісії

№3

Оцінка   члена комісії

№4

Оцінка   члена комісії №5

Середній бал*

 

Кандидат № 1

 

Іспит

Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

           

знання основ спеціальної педагогіки

           

знання основ управління закладом освіти

           

 

Співбесіда

Вимога

           

Вимога

           

Вимога

           

Вимога

           

Сума балів

               

Голова комісії                                                 ________________________________

                                                    (підпис)                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)


                                                                              Додаток 4

до Порядку  проведення конкурсу              на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників  Комунальної установи                                                      

«Інклюзивно-ресурсний центр»                                                 

Вугледарської міської ради

                                                                  

ВІДОМІСТЬ

про результати співбесіди

(готується кожним членом конкурсної комісії)

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (від  01.06.2010 № 2297-VI) надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з документів про освіту, відомості, які надаю про себе тощо) під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади (назва посади).

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

     
     
     

«____» _____________ 20___р.    ______________                      ______________

                                                                                                   (підпис)                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

                                                                              Додаток 6

до Порядку  проведення конкурсу              на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників  Комунальної установи                                                      

«Інклюзивно-ресурсний центр»                                                 

Вугледарської міської ради

                                    ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

     
     
     

«____» _____________ 20___р.    ______________                      ______________

                                                                                                   (підпис)                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)