Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ р/н 20341

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

18.12.2020 №

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Фізична культура та спорт» на 2021 рік

З метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння фізичному розвитку і активного дозвілля населення Вугледарської міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року» керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Фізична культура та спорт» на 2021 рік (додається).

2. Визначити джерелом фінансування програми міський бюджет –
43,0 тис. грн.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В.; постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник); постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховский).

Міський голова                                                                  А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

____________ №

Міська цільова програма «Фізична культура та спорт» на 2021 рік

  1. Загальні положення

В Вугледарській міській територіальній громаді спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота ведеться в дитячо-юнацькій спортивні школі Вугледарської міської ради Донецької області, комунальному закладі «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», спортивних клубах за місцем проживання, за місцем роботи та гуртках за місцем навчання.

Згідно звітності за формою 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту за 2019 рік» станом на 01.01.2020 року чисельність осіб, що систематично займаються фізичною культурою і спортом складає 3167 осіб, в тому числі 1258 жінок.

Програма направлена на задоволення потреб населення в руховій активності та фізичному розвитку для підвищення соціальної і трудової активності, зміцнення й збереження здоров’я громадян, їх активного дозвілля, гармонійного розвитку дітей та підлітків; популяризацію здорового способу життя; збереження фізкультурно-оздоровчих і спортивних закладів; популяризацію видів спорту; задоволення потреб молоді в реалізації своїх спортивних здібностей, підвищення спортивної майстерності та досягнень; популяризацію видів спорту серед працівників підприємств; задоволення потреб спортсменів з інвалідністю в підтримці та організації для них фізкультурно-оздоровчої роботи.

Міська цільова програма «Фізична культура та спорт» на 2021 рік (далі-Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.202020 № 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року».

  1. Мета програми

Мета програми – підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту, залучення громадян до фізичної активності.

  1. Завдання і строки виконання програми

Основним завданням програми є забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту.

Сприяння фізичному розвитку дітей та молоді міста, підвищенню ролі фізичної культури та спорту в громадському житті.

Сприяння розвитку на території Вугледарської міської територіальної громади видів спорту, визнаних в Україні з урахуванням потреб населення.

Забезпечення підготовки і проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших заходів, учбово-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних видів.

Сприяння підвищенню іміджу Вугледарської міської територіальної громади.

Строки виконання Програми – 2021 рік.

  1. Заходи та напрямки виконання програми

Заходи:

1) проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;

2) проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

Напрями діяльності:

1) забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

2) належний рівень організації та проведення фізкультурних та спортивно-масових заходів;

3) створення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту;

4) підвищення рівня майстерності спортсменів та спортивних команд міста;

5) популяризація фізичної культури та спорту серед населення громади;

6) підвищення рівня масовості занять фізичною культурою та спортом.

  1. Очікувані результати

Залучення більшої кількості населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Участь спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Збільшення кількості спортсменів, які підвищили свою спортивну майстерність.

Збереження мережі фізкультурно-спортивних організацій Вугледарської міської територіальної громади та їх якісної роботи.

Підвищення кількості працівників на підприємствах, які займаються видами спорту.

Підвищення показників спортивної майстерності та досягнень спортсменів та команд Вугледарської міської територіальної громади з різних видів спорту.

Прогнозні показники виконання даної програми викладено у додатку (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України, у розмірі 43,0 тис.грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

  1. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ  у справах фізичної культури і спорту.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ у справах фізичної культури і спорту готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                                                       В.В.Іваницький

Міську цільову програму «Фізична культура та спорт» на 2021 рік підготовлено відділом у справах фізичної культури і спорту

Начальник відділу у справах

фізичної культури і спорту                                               А.С.Панасенко

Додаток

до міської цільової програми «Фізична культура та спорт» на 2021 рік

Прогнозні показники виконання міської цільової програми

«Фізична культура та спорт» на 2021 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань:

     

1

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

36,0

36,0

 

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

9

9

2

Показники продукту

     
 

Кількість учасників заходів, всього

осіб

510

510

 

у тому числі:

     
 

жінок (дівчат)

осіб

250

250

 

чоловіків (хлопців)

осіб

260

260

 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

6630
(510/13)

6630
(510/13)

3

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на одного учасника змагань, всього

тис.грн.

70,6

70,6

 

у тому числі:

     
 

жінок (дівчат)

тис.грн.

144

144

 

чоловіків (хлопців)

тис.грн.

138,5

138,5

 

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

тис.грн.

5,4

5,4

4

Показники якості

     
 

Кількість населення, охопленого змаганнями від загальної кількості населення, що систематично займаються фізичною культурою і спортом, всього

%

16

16

 

у тому числі:

     
 

жінок (дівчат)

%

20

20

 

чоловіків (хлопців)

%

14

14

 

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

     

1

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

7,0

7,0

 

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

3

3

2

Показники продукту

     
 

Кількість учасників заходів, всього

осіб

167

167

 

у тому числі:

     
 

жінок (дівчат)

осіб

80

80

 

чоловіків (хлопців)

осіб

87

87

 

Кількість людино/днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

1169

 (167/7)

1169

 (167/7)

3

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на одного учасника змагань, всього

тис.грн.

41,9

41,9

 

у тому числі:

     
 

жінок (дівчат)

тис.грн.

87,5

87,5

 

чоловіків (хлопців)

тис.грн.

80,5

80,5

 

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

тис.грн.

5,9

5,9

4

Показники якості

     
 

Кількість населення, охопленого змаганнями від загальної кількості населення, що систематично займаються фізичною культурою і спортом, всього

%

5,3

5,3

 

у тому числі:

     
 

жінок (дівчат)

%

6,4

6,4

 

чоловіків (хлопців)

%

4,6

4,6

Секретар міської ради                                                       В.В.Іваницький

Прогнозні показники виконання міської цільової програми «Фізична культура та спорт» на 2021 рік розроблено відділом у справах фізичної культури і спорту

Начальник відділу у справах

фізичної культури і спорту                                               А.С.Панасенко

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)