Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

27.12.2019 № 7/53-3

м. Вугледар

Про зміну засновника Комунального культурно-освітнього закладу «Степненський сільський будинок культури»

Згідно рішень Вугледарської міської ради від 11.10.2019 № 7/48-2 «Про добровільне приєднання територіальних громад сіл Березове, Водяне, Солодке, Степне, Тарамчук Степненської сільської ради Мар`їнського району Донецької області  до територіальної громади міста Вугледар Донецької області (Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Вугледар)», рішень Вугледарської міської ради, від 11.10.2019 № 7/48-11 «Про початок припинення Степненської сільської ради Мар`їнського району Донецької області шляхом приєднання до Вугледарської міської ради» (зі змінами від 25.10.2019), «Про затвердження передавальних актів» від 27.12.2019 №7/53-1, керуючись Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статтями 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Змінити засновника Комунального культурно-освітнього закладу «Степненський сільський будинок культури» (ЄДРПОУ 38434943), місцезнаходження юридичної особи: 85665, Донецька обл., Мар’їнський район, село Степне, вулиця Енергетиків, будинок 2А з Степненської сільської ради (ЄДРПОУ 05379270) на Вугледарську міську раду (ЄДРПОУ 34032213).
  2. Затвердити Положення про Комунальний культурно-освітній заклад «Степненський сільський будинок культури» (додається).
  3. Провести державну реєстрацію змін про Комунальне культурно-освітній заклад «Степненський сільський будинок культури» у встановленому законодавством порядку.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Іваницького В.В. та на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями (Романенко).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

27.12.2019 № 7/53-3

Положення

про Комунальний культурно-освітній заклад

«Степненський сільський будинок культури»

  1. Загальне положення. Соціальне призначення клубного закладу.

         1.1. Комунальний культурно-освітній заклад «Степненський сільський будинок культури» (далі - Степненський СБК) є загально доступним центром спілкування, формування громадської думки, духовного розвитку і активного відпочинку населення.

         1.2. Комунальний культурно-освітній заклад Степненський СБК є комунальним бюджетним неприбутковим закладом, що діє в культурно-дозвіллєвій сфері з метою подальшого відродження і розвитку національних культур, що мешкають на території громади, вдосконалення духовного розвитку людини, організації дозвілля населення з урахуванням їх інтересів, запитів і потреб.

         1.3.Засновником Степненського СБК є Вугледарська міська рада.

         1.4. Степненський СБК є комунальною власністю Вугледарської міської ради.

         1.5. Степненський СБК підпорядкований Вугледарському міському відділу культури і туризму.

         1.6. У своїй діяльності Сепненський СБК керується Конституцією України, Законом України «Про культуру»,Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Примірним Положенням про клубні заклади Міністерства культури і мистецтва України», рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами Вугледарського міського відділу культури і туризму, цим Положенням та іншими  нормативно-правовими актами, що регулюють, діяльність у галузі культури.

         1.7. Степненський СБК є юридичною особою, має розрахунковий рахунок, круглу печатку та кутовий штамп.

         1.8. Степненський СБК несе відповідальність за свої ми зобов’язаннями в межах майна, що йому належать, згідно діючого законодавства.

         1.9. Місцезнаходження юридичної особи Комунального культурно-освітнього закладу «Степненський сільський будинок культури»: 85665, Мар’їнський район, село Степне, вулиця Енергетиків, будинок 2А.

         1.10. Повне найменування закладу: Комунальний культурно-освітній заклад «Степненський сільський будинок культури», (скорочене найменування: КК-ОЗ «Степненський СБК»).

  1. Основні завдання та функції.

         2.1. Основними завданнями Степненського СБК є:

         організація культурно-освітньої та дозвіллєвої роботи серед жителів села, а також надання методичної і практичної допомоги закладам культури села;

         виховання повноцінної творчої людини, активної в своїй родині, своєму оточенні, відданій справі розбудови України;

         створення нових умов прояву внутрішньої творчості людини;

         сприяння само творенню, саморозкриттю людини, оновлення рівня її свідомості;

         впровадження нових форм проведення традиційних давньоукраїнських свят, створення нових елементів, пов’язаних з потребами виховання дітей, підлітків, молоді для майбутнього;

         відродження української мови, розвинення національної самосвідомості;

         відродження національних моделей культурно-дозвіллєвої діяльності, зумовлених історичним буттям народів;

         розвиток інтернаціональних та міжнаціональних зв’язків у сфері культури;

         сприяння взаємозбагачення національних культур;

         формування повноцінної, гармонійно розвинутої особистості.

         2.2. Для вирішення вищезазначених завдань Степненський СБК:

         створює відділення, об’єднання, організації, що дію на громадських, благодійних та інших засадах;

         проводить дослідження, вивчення, збереження та відродження фольклорно-етнографічної спадщини регіону;

         створює умови для роботи гуртків, студій, об’єднань, інших клубних формувань;

         сприяє створенню колективів художньої самодіяльності;

         організовує платні, госпрозрахункові клубні формування з різних напрямків художньо-творчої та просвітницької діяльності;

         створює студії, майстерні з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, приводить виставки  їх робіт, виставки-продажу, обговорення творів, тощо;

         створює спортивні, оздоровчі клуби, секції з національних видів спорту, проводить спортивні змагання, фізкультурно-оздоровчі заходи;

         здійснює підготовку і проведення тематичних, театрально-концертних, конкурсно-розважальних, народних обрядових та інших свят, заходів і культурно-мистецьких програм;

         проводить конкурси, огляди, фестивалі національних пісень і музики, традицій і обрядів, ігор і розваг, кухонь і страв;

         організовує вечори-зустрічі, просвітницькі заходи по пропаганді здорового способу життя, формуванню гармонійно розвинутої особистості;

         проводить кіно-відео покази;

         створює рекламні програми з дозвіллєвої діяльності Степненського СБК, діяльності національних осередків села;

         надає платні послуги населенню, згідно переліку, встановленому Кабінетом Міністрів України, затверджується виконавчим комітетом  Вугледарської міської ради і  відділом культури і туризму;

         виявляє і прогнозує попит населення на культурно-дозвіллєві послуги та забезпечує їх задоволення в зоні своєї діяльності;

         організовує реалізацію творчої продукції, проведення культурно-мистецьких акцій, дозвіллєвих заходів на основі соціально-творчого замовлення з підприємствами та господарствами різних форм власності;

         організовує прокат обладнання, техніки, оренду приміщень на платній основі;

         створює госпрозрахункові структурні підрозділи (любительські об’єднання, клуби за інтересами, гуртки та курси);

         здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

  1. Управління будинком культури.

3.1. Степненський СБК підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Вугледарській міській раді та Вугледарському міському відділу культури і туризму .

         3.2. Безпосереднє керівництво здійснює директор, який призначається на посаду і звільнюється з посади наказом начальника Вугледарського міського відділу культури і туризму, згідно з чинним законодавством, організує роботу та несе відповідальність за діяльність будинку культури.

         3.3. Штатний розпис Степненський СБК затверджується Вугледарським міським відділом культури і туризму.

         3.4. Прийом та звільнення працівників здійснюється наказом начальника Вугледарського міського відділу культури і туризму.

         3.5. Засновник здійснює свої права по управлінню Степненським СБК безпосередньо чи через Вугледарський міський відділ культури і туризму, може делегувати ці права Степненському СБК.

         3.6. Директор Степненського СБК у межах своєї компетенції за узгодженням Вугледарського міського відділу культури і туризму:

встановлює працівникам конкретні розміри надбавок, винагород на  умовах, передбачених чинним законодавством;

застосовує заходи дисциплінарного стягнення до працівників будинку культури;

видає вказівки, обов'язкові для всіх працівників будинку культури.

         3.7. Директор без доручення від імені Степненського СБК за узгодженням Вугледарського міського відділу культури і туризму:

представляє його у всіх підприємствах, закладах, установах, організаціях;

розпоряджається майном будинку культури у межах своєї компетенції;

затверджує посадові обов’язки працівників.

         3.8. За високі творчі і виробничі досягнення у роботі Степненського СБК Вугледарським відділом культури і туризму директору, працівникам встановлюються надбавки і премій, розмір яких затверджуються відповідно до чинного законодавства.

         3.9. Трудовий колектив Степненського СБК складають всі працівники, які беруть участь у його діяльності на основі колективного договору, а також  інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Степненським СБК згідно з діючим законодавством.

         Загальні збори трудового колективу Степненського СБК проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

         3.10. Трудовий колектив Степненського СБК:

розглядає і затверджує проєкт колективного договору;

розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

вирішує інші питання згідно з Законом про підприємство та цим Положенням

         3.11. При Степненському СБК можуть створюватись художні, технічна та інші ради, завданнями яких є контроль  за художнім і технічним рівнем заходів, якістю  всіх робіт і послуг, організація експертиз програм.

         Для Степненського СБК, що використовує найману працю, є обов'язковим укладання колективного договору згідно з діючим законодавством.

  1. Фінансово-господарська та матеріально-технічна база.

         4.1. Фінансово-господарська діяльність Степненського СБК здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

         Сільський будинок культури проводить роботу у спеціально збудованому приміщенні і використовує в роботі як власне та і орендоване майно.

         4.2. Приміщення є власністю Вугледарської міської ради і передається в оперативне управління Степненському СБК, використовується за призначенням на умовах повного господарського утримання власником.

         4.3. Матеріально-технічну базу і засоби Степненського СБК складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності і фінансові ресурси.

         4.4. Майно будинку культури, придбано за бюджетні кошти, знаходяться у його повному господарському веденні, а майно придбане на власні надходження Степненського СБК – належить йому на правах власності.

         4.5. Степненський СБК у встановленому порядку має право:

         4.5.1. За погодженням з Вугледарською міською радою, Вугледарським міським відділом культури і туризму здавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування будівлю, обладнання,інвентар та інші матеріальні цінності.

         4.5.2. Безкоштовно одержувати матеріальні цінності або грошові доходи, в т.ч. будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від державних,  приватних, акціонерних підприємств і організацій, благодійних і громадських фондів та від окремих осіб.

         4.5.3. Закуповувати необхідні для своєї діяльності обладнання, сировину, матеріали, інші матеріальні цінності в установленому порядку.

         4.5.4. Фінансування Степненського СБК здійснюється за рахунок коштів бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади та додаткових коштів, що формуються з таких джерел:

кошти від продажу квитків, реалізації творчої продукції та інших видів

культурно-дозвіллєвої діяльності і надання платних послуг населенню;

надходження за виконання робіт (послуг), проведення заходів по договорам з підприємствами всіх форм власності, громадськими організаціями і установами;

кошти від платного кіно – відео показу;

         надходження від здачі в оренду приміщень, технічних засобів, обладнання;

надходження з фондів розвитку культури і мистецтва на виконання соціальне - творчих замовлень;

безкоштовні або благодійні внески підприємств, фондів, громадських

організацій та окремих громадян;

інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

         Усі надходження по спеціальному фонду включаються в доход Степненського СБК і не підлягають вилученню, крім випадків передбачених законодавством України і використовуються виключно за призначенням.

         4.5.5. Надходження, отримані Степненським СБК, спрямовані на забезпечення основної діяльності будинку культури.

         4.5.6. Степненський СБК за погодженням з Вугледарським міським відділом культури планує свою діяльність і визначає перспективу розвитку, виходячи з запиту на послуги і продукцію, що виробляється та з необхідності забезпечення виробничого й соціального розвитку будинку культури.

         4.5.7. Степненський СБК щорічно подає засновнику та власнику звіт про результати діяльності за минулий рік у встановленому порядку.

         4.5.8. Розрахунок до бюджету на потреби закладу розробляє Степненський СБК та надає до Вугледарського міського відділу культури і туризму.

  1. Реорганізація та ліквідація Степненського СБК.

         5.1. Діяльність Степненського СБК припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

         5.2. Припинення діяльності Степненського СБК проводиться за рішенням засновника або рішенням суду.

         5.3. Ліквідація Степненського СБК проводиться ліквідаційною комісією, створеною відповідно засновником чи судом.

         5.4. У разі реорганізації Степненського СБК його права і обов’язки переходять до правонаступника.

Положення про Комунальний культурно-освітній заклад «Степненський сільський будинок культури» підготовлено Вугледарським міським відділом культури і туризму

Начальник Вугледарського

міського відділу культури і туризму                                  В.В.Чумакова