Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

04.06.2021 № 7/71-5

м. Вугледар

Про затвердження Положення про відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради (у новій редакції)

Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», рішень міської ради від 20 листопада 2020 №7/62-25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15 листопада 2019 №7/50-22 «Про затвердження структури Вугледарської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції», від 20 листопада 2020 №7/62-5 «Про затвердження Порядку роботи адміністратора пересувного віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара» та керуючись статтями 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради у новій редакції (додається).
  1. Вважати рішення міської ради від 20.03.2020 №7/56-18 «Про затвердження Положення про відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг у новій редакції», таким що втратило чинність.

Міський голова                                                                    Андрій СІЛИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               від 04.06.2021 № 7/71-5

Положення

про відділ з питань видачі документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради у

новій редакції

  1. Загальні положення

1.1 Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг (далі – Відділ) Вугледарської міської ради створюється Вугледарською міською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, є виконавчим органом Вугледарської міської ради, на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара (далі Центр), його територіальних підрозділів, віддалених ( в тому числі, пересувних) робочих місць адміністраторів.

1.2 Відділ виконує повноваження Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара, його територіальних підрозділів, віддалених ( в тому числі пересувних з використанням сервісів «Мобільний адміністратор», «Мобільний центр надання адміністративних послуг») робочих місць адміністраторів.

1.3 Основною метою діяльності Відділу є реалізація та території Вугледарської міської територіальної громади (далі-громада) державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, організаціями і підприємствами через Центр його територіальні підрозділи, віддалені (в тому числі, пересувні) робочі місця адміністраторів.

1.4 Відділ підпорядкований, підконтрольний і підзвітний Вугледарській міській раді, виконавчому комітету міської ради, та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов’язків.

1.5 Положення про Відділ та зміни до нього затверджується рішенням Вугледарської міської ради. Положенням регулюються питання діяльності Відділу, організації його роботи, основні завдання та функції, права, взаємодія, матеріально-фінансова основа та інші питання. Положення про Відділ діє у комплексі з посадовими інструкціями працівників Відділу.

1.6 Начальник відділу та адміністратори працюють по затвердженим міським головою посадовим інструкціям.

1.7 Гранична чисельність Відділу затверджуються рішенням Вугледарської міської ради, а фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання затверджуються розпорядженням міського голови.

1.8 Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг — структурний підрозділ Вугледарської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.9 Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу, як структурного підрозділу відбувається за рішенням Вугледарської міської ради відповідно до діючого законодавства.

1.10 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у сфері надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

1.11 Відділ не має статусу юридичної особи. У своїй діяльності використовує бланк та печатку виконавчого комітету Вугледарської міської ради, бланки та печатки адміністраторів, які визначені Регламентом Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара.

1.12 Відділ є:

користувачем баз персональних даних суб’єктів звернень (збір та обробка персональних даних здійснюються згідно закону або за згодою суб’єкта персональних даних);

розпорядником публічної інформації, у тому числі у вигляді відкритих даних, що була отримана або створена в процесі реалізації Відділом повноважень, передбачених законодавчими актами, або забезпечення своєї діяльності, та яка знаходиться у володінні відділу.

1.13 Повне найменування Відділу:

відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради.

1.14 Місцезнаходження Відділу:

- 85670, Україна, Донецька область, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, будинок 16.

  1. Основні напрямки діяльності відділу

Основними напрямками діяльності Відділу є:

2.1 Здійснення керівництва та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара, його територіальних підрозділів, віддалених (в тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів.

2.2 Вирішення питання забезпечення надання документів дозвільного характеру і адміністративних послуг суб’єктам звернення за принципами «єдиного вікна».

2.3 Забезпечення дотримання законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг.

2.4 Забезпечення встановлення єдиних для усіх суб'єктів звернень та суб'єктів надання адміністративних послуг вимог відповідно до діючого законодавства та до порядку надання адміністративних послуг, в тому числі видачі документів дозвільного характеру.

2.5 Напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг.

2.6 Спрощення та оптимізація системи надання адміністративних послуг.

2.7 Здійснення координації та контролю надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг під час виїзного обслуговування мешканців громади з використанням сервісів «Мобільний адміністратор» та «Мобільний центр надання адміністративних послуг».

  1. Функції Відділу

Відділ відповідно до основних напрямків його діяльності виконує наступні функції:

3.1 Суворе дотримання законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг.

3.2 Забезпечення рівності прав суб'єктів звернень.

3.3 Сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці працівників відділу та суб'єктів звернень.

3.4 Беззастережне дотримання принципу організаційної єдності.

3.5 Інформування суб'єктів надання адміністративних послуг про зміни, які відбулися в законодавчих та інших нормативно-правових актах щодо процедур надання адміністративних послуг.

3.6 Сприяння формуванню позитивної думки суб'єктів господарської діяльності та громадськості щодо системи надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг за принципом організаційної єдності.

3.7 Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

Інформування суб’єктів звернення про результати надання адміністративних послуг.

3.8 Видача результату адміністративної, соціальної та іншої публічної послуги: витяги та виписки з реєстрів, свідоцтва, довідки, копії, дублікати документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Видача суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

3.9 Здійснення контролю по дотриманню посадовими особами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ і організацій залучених до роботи у Центрі, його територіальних підрозділах, віддалених (в тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

3.10 Складання протоколів, розгляд справ про адміністративне правопорушення та накладення стягнень у випадках передбачених законом.

3.11 Інформування та консультування суб’єктів звернення про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

3.12 Організація роботи з прийому вхідних документів, їх первинної обробки та видачі замовникові вихідного пакету (результату адміністративної, соціальної та іншої публічної послуги).

3.13 Здійснення моніторингу і контролю за термінами надання адміністративних послуг.

3.14 Інформування суб’єктів звернення про результати надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг.

3.15 Залучення відповідальних працівників, суб’єктів надання адміністративних послуг, для вирішення спірних питань, що виникають в процесі здійснення адміністративних процедур, та надання професійної консультаційної допомоги.

3.16 Забезпечення надання адміністративних послуг шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.17 Інформування міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів про виявлені порушення строків розгляду і видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг.

3.18 Забезпечення захисту персональних даних осіб, які звернулись до Відділу.

3.19 Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради та міської ради з питань діяльності Відділу.

3.20 Організація проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.21 Забезпечення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у Відділі та підготовка справ для передачі до архівного відділу.

3.22 Вивчення досвіду роботи у сфері надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг інших міст України.

3.23 Забезпечення координації введення в мережі Інтернет веб – сторінки, яка містить інформацію необхідну для отримання документів дозвільного характеру та отримання адміністративних послуг.

3.24 Забезпечення належного утримання і необхідного експлуатаційного обслуговування приміщення і обладнання Відділу.

3.25 Виконання інших дій, передбачених діючим законодавством.

  1. Структура та організація роботи Відділу

4.1 Структура і штатний розпис Відділу затверджуються у встановленому законодавством порядку.

4.2 Відділ очолює начальник відділу. До штату відділу входять адміністратори.

4.3 Призначення на посаду і звільнення з посади здійснюються міським головою згідно з порядком, передбаченим діючим законодавством.

4.4 Адміністратори мають особисті печатки (штампи) із зазначенням їх прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.

4.5 Робота Відділу ведеться відповідно до плану роботи та функцій відділу.

4.7 Діловодство Відділу ведеться відповідно до номенклатури справ відділу.

  1. Права Відділу

Відділ має право:

5.1 Взаємодіяти з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень при розгляді питань, які стосуються видачі документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності та наданню адміністративних послуг.

5.2 Вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами і організаціями з питань, які належать до компетенції Відділу.

5.3 Приймати участь у нарадах, сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, що відносяться до компетенції Відділу.

5.4 Адміністратори відділу мають право посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

5.5 Надавати інформацію (відомості) за заявою суб’єкта звернення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру Національної кадастрової системи, Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

5.6 Отримувати від посадових осіб, суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язану з наданням таких послуг і виконанням покладених функцій, в установленому законом порядку.

5.7 У випадку встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу та надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг інформувати про це посадову особу, якій підпорядковується, а також спеціально уповноважений орган.

5.8 Виносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу з питань, які стосуються його діяльності.

5.9 Відповідно до основних завдань, напрямків діяльності та функцій Відділ може мати й інші права.

  1. Матеріально-фінансова основа діяльності Відділу

6.1 Фінансування, організація та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів бюджету Вугледарської міської територіальної громади в розмірах, передбачених кошторисом видатків згідно з чинним законодавством.

6.2 Майно відділу є комунальною власністю та належить йому на правах оперативного управління.

  1. Відповідальність працівників Відділу.

Працівники відділу несуть персональну відповідальність за:

7.1 Неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов’язків та покладених на них задач.

7.2 Відповідність діючому законодавству підготовлених документів, за правильність та комплектність їх оформлення.

7.3 За достовірність та повноту наданої інформації.

7.4 За бездіяльність або невикористання наданих прав.

7.5 За виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

7.6 За порушення трудової та виконавчої дисципліни, норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Положення Про відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг міської ради

Начальник відділу з питань видачі

документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг                                  Вікторія ПУГАЧ

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)