Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

17.05.2019 № 7/43-16

м. Вугледар

Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 – 2020 роки

         Розглянувши проект Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 -2020 роки, розроблений робочою групою з питань модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара, з метою створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», Декларації про наміри щодо модернізації Центру надання адміністративних послуг у місті Вугледар Донецької області від 04.02.2019 року, Угоди про партнерство від 05.03.2019 року, та керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Концепцію модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 -2020 роки (далі – Концепція) (додається).
 2. Робочій групі, затвердженій розпорядженням міського голови від 25.02.2019 № 37/1-19-д «Про створення робочої групи з питань модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара» забезпечити реалізацію Концепції.
 3. Координацію з виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно розподілу обов’язків керівництва виконкому.

Секретар міської ради                                                           В.В.Іваницький

                                                                              

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               17.05.2019 № 7/43-16

Концепція

модернізації Центру надання адміністративних послуг

м.Вугледара на 2019 – 2020 роки

 1. Загальні положення

         Концепція модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 -2020 роки (надалі – Концепція) визначає організаційно-правові питання розвитку і функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара (далі – ЦНАП).

         ЦНАП сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади. Завдяки ЦНАП, організованого за принципом «єдиного офісу» і «відкритого простору», в межах одного приміщення різні органи влади можуть зручно та швидко обслуговувати населення.

         Концепція розроблена з метою реалізації вимог:

 1. Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 2. Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (зі змінами);
 3. Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (зі змінами);
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг.

        

Визначення основних термінів:

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (далі – СНАП) – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Адміністратор – посадова особа органу, що утворив ЦНАП, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Одержувачі адміністративних послуг – юридичні особи, в тому числі іноземні, фізичні особи – підприємці, громадяни, особи без громадянства, іноземні громадяни, які звертаються особисто або через довірених представників за отриманням адміністративної послуги та/або отриманням інформаційно-консультативної підтримки щодо надання адміністративних послуг.

         Інформаційна картка – документ, в якому відображена визначена законом інформація для одержувачів адміністративної послуги щодо порядку її отримання.

         Технологічна картка – документ, в якому відображено алгоритм дій та взаємодії представників ЦНАП і СНАП, при наданні адміністративної послуги.

         Результат послуги – документ або комплект документів, оформлений і сформований відповідно до чинного законодавства, що видається одержувачу після надання адміністративної послуги.

         Строк надання адміністративної послуги – період від отримання ЦНАП вхідного пакету документів від суб’єкта звернення до передачі СНАП вихідного пакету документів (результату послуги) в ЦНАП.

         Електронна база даних – електронна система обліку і контролю, що акумулює всю інформацію про порядок здійснення дій, пов’язаних із наданням адміністративних послуг і рух всіх документів в рамках роботи ЦНАП та клієнтських частин, що є робочими місцями працівників ЦНАП і об’єднанні в єдину внутрішньо організаційну мережу з певними правами доступу для різних користувачів.

         Цільовими групами Концепції є:

мешканці м. Вугледара та майбутньої об’єднаної територіальної громади

суб’єкти звернень, які є безпосередніми замовниками послуг;

адміністратори ЦНАП посадові особи Вугледарської міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та інших державних органів – суб’єкти надання адміністративних послуг, які є безпосередніми виконавцями, надавачами послуг.

 1. Мета та основні завдання Концепції

         Мета Концепції – наближення адміністративних послуг, створення рівних умов для надання мешканцям м. Вугледара, майбутньої об’єднаної територіальної громади, іншим суб’єктам звернень, незалежно від статі, віку та фізичних можливостей, необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи. Подальша розбудова відкритості та ефективності діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів, напрацювання стратегічного бачення розвитку ЦНАП м. Вугледара на середньострокову перспективу.

         Основні завдання Концепції:

створення ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом фізичної та інституційної модернізації ЦНАП, створення комфортних умов для обслуговування суб’єктів звернення та належних умов для роботи посадових осіб Вугледарської міської ради;

організаційне забезпечення розвитку ЦНАП та розподіл відповідальності;

створення передумов для надання через ЦНАП максимально можливої кількості адміністративних послуг, визначення переліку послуг та формування інформаційних і технологічних карток послуг;

забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями міста Вугледара та майбутньої об’єднаної територіальної громади, в тому числі, завдяки створенню віддалених робочих місць адміністраторів, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій;

навчання та мотивація працівників ЦНАП;

організація оплати адміністративних послуг в приміщенні ЦНАП.

забезпечення гендерної рівності та умов для людей з інвалідністю на всіх етапах функціонування ЦНАП.

 1. Сучасний стан надання адміністративних послуг

         Сьогодні перед суспільством в цілому та перед кожним органом влади стоїть одна із найбільших проблем – потреба в розвитку довіри громадян до органів місцевого самоврядування та інших органів влади.

         Процес децентралізації, який розпочався в Україні насамперед добровільним створенням об’єднаних територіальних громад та передачею їм повноважень, в т.ч. і з надання адміністративних послуг, створив передумови для поліпшення взаємовідносин влади і громадян. Одним з важливих механізмів в цьому є створення і функціонування ЦНАП, як інтегрованого офісу з надання послуг, в якому громадяни можуть задовольнити більшість своїх потреб щодо отримання адміністративних послуг.

         Позитивними аспектами роботи ЦНАП є:

ЦНАП як постійно діючий робочий орган Вугледарської міської ради утворено рішенням міської ради від 24.12.2013/6-45-14 «Про створення Центру надання адміністративних послуг м. Вугледара».

Регламент ЦНАП у новій редакції затверджено рішенням міської ради від 28.07.2016 №7/6-33 .

Положення про ЦНАП затверджено рішенням міської ради від16.12.2016 №7/11-23.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП м. Вугледара, затверджено рішенням міської ради від 21.12.2018 №7/38-62 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара, із розподілом за суб’єктами надання адміністративних послуг».

         На теперішній час загальна кількість адміністративних послуг становить 183 послуги, із них: послуги виконавчих органів Вугледарської міської ради – 115 послуг і послуги територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів – 68 послуг. Важливо, що цей перелік включає послуги з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державної реєстрації прав на нерухомість; реєстрацію місця проживання; послуги у земельній сфері (видача відомостей з ДЗК та реєстрація земельних ділянок).

Прийнято рішення міської ради від 21 04.2017 №7/15-25 «Про затвердження Інформаційних і Технологічних карток адміністративних послуг за суб’єктами надання адміністративних послуг – виконавчими органами Вугледарської міської ради» (зі змінами).

З метою здійснення функцій організаційного забезпечення діяльності ЦНАП у структурі виконавчих органів Вугледарської міської ради утворено відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг. Штатна чисельність відділу становить 4 штатні одиниці, а саме: начальник відділу – адміністратор – 1 штатна одиниця та адміністратори відділу – 3 штатні одиниці (рішення міської ради від 22.12.2017 №7/25-51 в редакції рішення міської ради від 16.02.2018 №7/27-22).

         ЦНАП працює 40 прийомних годин щотижня, виконується вимога щоденної роботи без перерви на обід і один день на тиждень (вівторок) до 20 години.

         На офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради створено окремий розділ «Центр надання адмінпослуг».

         Консультації громадянам про послуги та інформування про готовність відповіді (результат послуги) надаються під час особистого спілкування адміністратора ЦНАП і замовника послуги а також у телефонному режимі.

Зручним є розташування ЦНАП в приміщенні на 1-му поверсі адміністративної будівлі виконавчого комітету Вугдедарської міської ради. Вхід до ЦНАП облаштований пандусом, у т.ч. для осіб з інвалідністю.

         Одним із пріоритетних напрямків роботи Вугледарської міської ради є реалізація інфраструктурних проектів, до яких належить проект «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара».

         Проектом передбачається будівництво окремої 2-поверхової адміністративної будівлі, загальною площею – 900 кв.м, з організацією до 50 робочих місць. При цьому планується залучити до роботи в ЦНАП спеціалістів Управління соціального захисту населення і територіального підрозділу Пенсійного фонду України для надання якісних послуг соціального характеру та пенсійного забезпечення в комфортних умовах. Загальна сума проекту складає 32,567 млн.грн., в тому числі кошторисна вартість будівельних робіт – 24,356 млн.грн. і кошторисна вартість обладнання і устаткування – 8,210 млн. грн.

         Затверджена проектно-кошторисна документація проекту рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.05.2018 №255 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара».

У червні і повторно жовтні 2018 року надіслано листи Міністерству соціальної політики України щодо включення міста Вугледара до Переліку міст обласного значення та ОТГ, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 №736-р «Деякі питання створення та забезпечення функціонування ЦНАП, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс». Станом на сьогодні рішення з цього питання відсутні, строки реалізації проекту не визначені.

         Але на цей час є багато інших не вирішених проблем, які ускладнюють надання якісних послуг мешканцям громади.

         Приміщення ЦНАП знаходиться на 1-му поверсі і включає кілька кабінетів: сектор обслуговування – 23,6 кв.м, сектор прийому (рецепції) – 16,8 кв.м, сектор інформування і очікування – 14,3 кв.м, але при відносній достатності площі відсутній єдиний відкритий простір для здійснення прийому замовників.

         Облаштування приміщення ЦНАП на цей час не достатнє. В наявності є 7 комплектів комп’ютерного обладнання, 3 принтери зі сканерами, столи, стільці, телефон. Для налагодження нормального робочого процесу потрібні: локальна мережа, потоковий сканер для кожного робочого місця (для великих об’ємів сканування), мережеве обладнання, система відео – спостереження, телефон – факс, інформаційні таблиці, облаштування архіву тощо.

         Не запроваджена система електронного документообігу (автоматизованого робочого місця адміністратора).

         У переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП відсутні послуги соціального характеру, пенсійного забезпечення, Державної міграційної служби (вклеювання фото в паспорт при досягненні 25-, 45-річного віку), послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та заміни посвідчень водія.

         Відсутні інформаційні термінали та інформаційні буклети про ЦНАП для інформування громадян.

         Не повністю забезпечені умови безбар’єрного доступу, у т.ч для людей з інвалідністю, не облаштований належним чином санвузол.

         Супутні послуги не надаються.

         Отже, у Вугледарській міській раді існує реальна потреба вдосконалення діяльності ЦНАП і проведення його модернізації для надання якісних послуг і обслуговування всіх мешканців міста та майбутньої об’єднаної територіальної громади.

 1. Принципи діяльності та функції ЦНАП

4.1 Принципи діяльності ЦНАП:

принцип орієнтації на одержувачів адміністративних послуг – формування ефективної системи взаємодії адміністраторів ЦНАП із СНАП та одержувачами послуг;

принцип поінформованості одержувачів адміністративних послуг – забезпечення функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення одержувачів послуг, яка включає різні способи надання інформації (роботу рецепції, функціонування веб-сайту, наявність інформаційних терміналів і стендів, надсилання смс – повідомлень, забезпечення єдиного номера телефону для звернень тощо);

принцип найменшої дії – максимальне спрощення технології надання адміністративних послуг (забезпечення мінімально можливих втрат трудових, матеріальних, часових ресурсів);

принцип територіальної доступності – формування основного ЦНАП, віддалених робочих місць адміністратора у майбутніх старостинських округах для надання послуг;

принцип зручності отримання послуги – формування належної інфраструктури приміщень, способів надання послуг та способів оплати за них;

принцип налагодження взаємодії - встановлення зворотного зв'язку із одержувачами адміністративних послуг для отримання інформації і врахування її для постійного поліпшення якості послуг.

         4.2 Основні функції ЦНАП:

організація надання адміністративних послуг через адміністратора ЦНАП;

надання «швидких» послуг адміністраторами ЦНАП;

консультування одержувачів адміністративних послуг щодо прийому вхідних пакетів документів, обробка документів та видача результату послуги;

залучення представників виконавчих органів для вирішення складних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг;

організація прийому громадян.

 1. Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

         5.1 Планування

         Реалізація Концепції здійснюватиметься відповідно до щорічного плану заходів.

         У процесі виконання план заходів може щоквартально уточнюватися, при цьому детальніше плануються роботи на найближчий період і уточнюються терміни виконання робіт на подальших етапах.

         5.2 Робоча група з питань модернізації ЦНАП

         Для модернізації та забезпечення функціонування ЦНАП, посилення координації виконання Концепції та плану заходів згідно з розпорядженням міського голови, створюється координуючий дорадчий орган – робоча група.

         Очолює робочу групу заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов’язків керівництва виконкому. Члени робочої групи – депутати міської ради, керівники та спеціалісти управлінь і відділів міської ради, які є безпосередніми надавачами адміністративних послуг, представники громадськості. Також до складу робочої групи можуть залучатися представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які є СНАП.

         Головним завданням робочої групи є забезпечення виконання плану заходів з модернізації ЦНАП.

         На засіданнях робочої групи розглядається хід його виконання, аналізуються проблеми, що виникли, напрацьовуються рекомендації для прийняття оперативних рішень щодо функціонування ЦНАП та надання відповідних доручень.

         Рішення, прийняті на основі рекомендацій робочої групи, є обов’язковими для виконання працівниками виконавчих органів міської ради. У разі потреби, такі рекомендації можуть бути основою для розпоряджень міського голови.

         5.3 Організаційні питання модернізації ЦНАП

         Для досягнення мети Концепції та вирішення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування з дитячим куточком та місцем для візків, туалетною кімнатою з обладнаним столиком для пеленання, умовами для осіб з інвалідністю), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з візочками;

забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації;

організація надання через ЦНАП максимальної кількості адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень ради;

вжиття заходів для організації надання через ЦНАП адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення, регіонального сервісного центру МВС, Державної міграційної служби тощо;

розроблення (оновлення) і затвердження суб’єктами надання адміністративних послуг інформаційних та технологічних карток послуг;

обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернень – представників маломобільних груп населення з виїздом до населених пунктів та/або помешкання;

впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі, інтеграція з інформаційними системами органів влади;

встановлення відповідного програмного забезпечення для кожного суб’єкта надання адміністративних послуг, що задіяні в роботі ЦНАП;

підтримка належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі, через веб-сторінку Вугледарської міської ради в мережі Інтернет та окремої сторінки у соціальній мережі Facebook;

встановлення POS – терміналів на робочих місцях адміністраторів ЦНАП в основному офісі;

визначення тематики проведення навчання для працівників суб’єктів надання адміністративних послуг;

організація проведення інформаційно – роз’яснювальної кампанії щодо діяльності ЦНАП;

проведення інвентаризації адміністративних послуг на предмет відповідності чинному законодавству;

внесення змін до положень про управління і відділи виконавчих органів Вугледарської міської ради, посадових інструкцій працівників в частині співпраці з ЦНАП, а саме: знаходження та виконання своїх обов’язків в ЦНАП.

         В межах виконання зазначених заходів можуть використовуватися механізми:

співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання, тощо);

прийняття узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», організація оперативного документообігу з такими органами;

вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

звітування перед Вугледарською міською радою щодо реалізації цієї Концепції та виконання заходів її впровадження.

         Заплановані заходи будуть впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик організації надання адміністративних послуг, гендерної політики, антикорупційної політики.

         Організаційні заходи будуть здійснюватися ЦНАП м. Вугледара, суб’єктами надання адміністративних послуг, спеціалістами Вугледарської міської ради (за належністю) з урахуванням пропозицій та рекомендацій робочої групи з питань модернізації ЦНАП м. Вугледара.

         План заходів модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 рік визначений у додатку 1 (додається).

 1. Очікувані результати

         Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

         Для одержувачів адміністративних послуг:

отримання більшості необхідних адміністративних послуг в одному місці, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах в належному ЦНАП;

забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг, спрощення процедур, оптимізація переліків документів для отримання адміністративних послуг;

зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру.

         Для адміністраторів ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг:

належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

покращення стану виконавської дисципліни;

автоматизація роботи ЦНАП, зменшення часу та зусиль для оформлення вхідних/вихідних пакетів документів, взаємодії із СНАП;

впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів.

         Для Вугледарської міської ради:

підвищення прозорості та керованості діяльністю виконавчих органів у сфері надання адміністративних послуг;

оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов’язаною з наданням адміністративних послуг;

         Для громади загалом:

прозорі умови надання адміністративних послуг, покращення інвестиційного клімату;

збільшення надходжень до міського бюджету за надання адміністративних послуг.

                                                           Очікувані стандарти:

усі мешканці майбутньої об’єднаної територіальної громади матимуть доступ до основного офісу ЦНАП або віддаленого робочого місця адміністратора на відстані не більше 10 кілометрів;

надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «реєстрація бізнесу», «придбання нерухомості», «земельні питання», «транспорт», «державна допомога», «вихід на пенсію» тощо);

можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП (у адміністратора ЦНАП з використанням банківського POS-терміналу);

можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин ЦНАП.

 1. Фінансове забезпечення Концепції

         Фінансове забезпечення Концепції здійснюється за рахунок коштів міського та державного бюджетів і коштів з інших джерел не заборонених законом.

 1. Термін реалізації Концепції

         Строк реалізації Концепції – 2019 – 2020 роки.

 1. Координація та контроль за ходом реалізації Концепції

         Координатором реалізації Концепції є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи з питань модернізації ЦНАП м.Вугледара.

         Безпосередній контроль (моніторинг) за станом реалізації Концепції покладається на робочу групу з питань модернізації ЦНАП м.Вугледара.

         Реалізація Концепції здійснюється на основі Плану заходів модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара, який затверджуються Вугледарською міською радою за поданням координатора реалізації Концепції, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голови робочої групи та начальника відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг (керівника ЦНАП).

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Концепцію модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 - 2020 роки розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу – адміністратор

з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг                                                                                                                                                                                                                                       В.В.Пугач

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 1

до Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 - 2020р.р.

План заходів

модернізації Центру надання адміністративних послуг

м.Вугледара на 2019 рік

№ п/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

Затвердити склад робочої групи з модернізації ЦНАП

лютий – березень

керівник ЦНАП

2

Розробити і затвердити Концепцію з модернізації ЦНАП

березень – травень

робоча група

3

Затвердити Графік роботи ЦНАП окремим рішенням/розпорядженням

квітень - травень

керівник ЦНАП

4

Внести зміни до Положення про ЦНАП, відповідно до Постанови КМУ від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (зі змінами)

травень - червень

керівник ЦНАП

5

Внести зміни до Регламенту ЦНАП, відповідно до Постанови КМУ від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (зі змінами)

травень - червень

керівник ЦНАП

6

Організувати укладання з суб’єктами надання адміністративних послуг узгоджених рішень щодо інтеграції послуг у ЦНАП (територіальні підрозділи Держпродспоживслужби, ДМС, ДАБІ)

червень – вересень

керівник ЦНАП

7

Оновити/доповнити та затвердити перелік послуг ЦНАП та забезпечити фактичне надання цих груп послуг у ЦНАП:

- державна реєстрація актів цивільного стану;

- реєстрація місця проживання;

- у разі достатності площі приміщення - послуги соціального характеру (призначення державних допомог, житлових субсидій тощо);

- вклейка фото в паспорт (25,45 років);

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;

- державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;

- послуги реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та заміни посвідчень водія;

- видача відомостей з Державного земельного кадастру;

- державна реєстрація земельних ділянок;

- пенсійні адміністративні послуги (ПФУ);

- «місцеві послуги» (земельні, житлові тощо);

- видача документів дозвільного характеру.

(Визначити терміни початку надання через ЦНАП для тих послуг, які ще не надаються через ЦНАП, або виключити їх з переліку у разі незрозумілих перспектив їх інтеграції у ЦНАП.

При визначенні назв адміністративних послуг врахувати вимоги до назв послуг, передбачені чинним законодавством, а також рекомендаційний перелік адмінпослуг, розроблений Програмою «»U-LEAD з Європою»

червень – жовтень

суб’єкти надання адміністративних послуг, керівник ЦНАП

8

Оновити (розробити) та затвердити інформаційні і технологічні картки адмінпослуг, відповідно до затверджених органом місцевого самоврядування форм, суб’єктами надання яких є місцева рада, її виконавчі органи та посадові особи.

Отримати від інших суб’єктів надання адміністративних послуг інформаційні і технологічні картки.

червень – вересень

суб’єкти надання адміністративних послуг

9

Визначити список посадових осіб для участі у навчальних заходах.

Співпрацювати із спеціалістами «U-LEAD з Європою» щодо визначення потреби у навчанні та розробці плану – графіку навчання

квітень - серпень

робоча група, керівник ЦНАП

10

Підвищувати стан фахової підготовки шляхом запровадження внутрішнього навчання адміністраторів ЦНАПу

березень - грудень

суб’єкти надання адміністративних послуг, керівник ЦНАП

11

Запровадити у ЦНАП інструменти для сплати за адміністративні послуги (встановлення POS – терміналів на робочих місцях адміністраторів ЦНАП)

квітень - травень

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за розподілом обов’язків) керівник ЦНАП

12

Запровадити систему електронного документообігу (автоматизованого робочого місця адміністратора)

березень - грудень

начальник загального відділу міської ради, керівник ЦНАП

13

Визначити потенційну кількість віддалених робочих місць у сільських радах, які ввійдуть до складу Вугледарської ОТГ, їх потребу у програмно – технічному забезпеченні (після створення об’єднаної територіальної громади)

березень - грудень

робоча група, керівник ЦНАП