Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                                                        

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

21.06.2019 №7/44-20

м. Вугледар

Про внесення змін до Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара у новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 28.07.2016 № 7/6-33

Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (зі змінами), враховуючи рішення міської ради від 17.05.2019 №7/43-16 «Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 – 2020 роки» та керуючись статтями 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести та затвердити зміни до Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара у новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 28.07.2016 № 7/6-33 (додається).
  2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг міської ради.

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               21.06.2019 №7/44-20

Зміни,

 що вносяться до Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара

1.1 Пункт 5 після слів «Вугледарської міської ради» доповнити словами  «, а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних послуг через Центр.»

1.2 Доповнити пункт 9 абзацом такого змісту:

«Графік роботи Центру, його територіальних підрозділів і віддалених робочих місць адміністраторів Центру (в разі їх утворення) затверджується міською радою та/або керівником органу, що утворив Центр, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

1.3. Пункт 12 після слів «інформаційними стендами,» доповнити словами «а також у разі можливості – інформаційними терміналами,».

1.4 Пункт 13 після слова «стендах» доповнити словами «та інформаційних терміналах (у разі їх наявності)».

1.5. Пункт 20 викласти у такій редакції:

«20. На основі узгоджених рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій та/або послуг.»

1.6. Пункт 21 після слова «Скринька» доповнити словами «і Книга відгуків і пропозицій.».

1.7. Пункт 22 викласти у такій редакції:

«22. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, розробляються та затверджуються інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг, а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа – органом, якому вона підпорядковується, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у Центрі (місці здійснення прийому суб’єктів звернень).

Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги визначаються Кабінетом Міністрів України.».

1.8. У пункті 25:

Абзац другий слова «Вугледарську міську раду» замінити словами «керівництво Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету,» та після слів «із законодавством» доповнити словами «(а у разі зміни назви адміністративної послуги одночасно готує пропозиції щодо внесення змін до Переліку адміністративних послуг).».

1.9. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).»

1.10. Пункт 29 після слова «Центрі» доповнити словами «, або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення).»

1.11. пункт 31 викласти у такій редакції:

«31. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі (його територіальному підрозділі та/або віддаленому робочому місці для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.»

1.12. Пункт 33 викласти у такій редакції:

«33. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів Інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб'єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб'єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб'єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор Центру виявив факт неповного пакету документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та/або помилковість, неточність чи неповноту відомостей, то він за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків. При реєстрації заяви і вхідного пакету документів з недоліками суб’єкт звернення письмово попереджається про ймовірність відмови у наданні адміністративної послуги.

Суб’єкт звернення має право звернутися до адміністратора Центру з заявою про залишення без розгляду заяви та поданих документів для отримання адміністративної послуги, про що адміністратор Центру повідомляє суб’єкта надання адміністративної послуги.».

1.13. Пункт 51 після слів «від Центру» доповнити словами «(його територіального підрозділу та/або віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення)», а після слова «шляхом» - словами «отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх».

1.14. Пункт 55 після слів «до Центру» доповнити словами «(його територіального підрозділу та/або віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (у разі їх утворення)».

1.15. У пункті 57 слово «розписку» замінити словом «підпис», а слова «уповноваженому представникові» словами «представникові (законному представникові)».

1.16. Пункт 61 після слів «заява суб’єкта звернення» доповнити словами «Опис вхідного пакета документів, Лист про проходження, копія квитанції про сплату адміністративного збору (у разі платності адміністративної послуги), копія довіреності (у разі подання або отримання документів представником (законним представником),», а слова «результат надання адміністративної послуги та інші документи (документ про сплату адміністративного збору)» - виключити.

1.17. Розділ «Графік роботи Центру» - виключити.

1.18. Додаток 2 до Регламенту ЦНАПу після слів «(прізвище ініціали)» доповнити абзацом такого змісту: «Ознайомлений з переліком підстав щодо відмови у наданні адміністративної послуги у разі подання неповних чи недостовірних відомостей.

При цьому даю згоду відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних» на використання та обробку моїх особистих персональних даних.»

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Зміни до Регламенту Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара  розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу – адміністратор

з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг                                                                                   В.В.Пугач