Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

21.06.2019 №7/44-21

м. Вугледар

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (зі змінами), враховуючи рішення міської ради від 17.05.2019 №7/43-16 «Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 – 2020 роки», та керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара (додається).
  2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 16.12.2016 №7/11-23 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара».
  3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг міської ради.
  4. Координацію з виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно розподілу обов’язків керівництва виконкому.

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               21.06.2019 № 7/44-21

Положення

про Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

  1. Загальні положення

1.1 Положення про Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара (далі-Положення) розроблено відповідно до Закону України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги», із внесеними до нього змінами, Закону України від 06.09.2005 № 2806- IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», із внесеними до неї змінами.

1.2 Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара (далі-Центр) утворюється, як постійно діючий робочий орган Вугледарської міської ради, з метою забезпечення реалізації прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

1.3 З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Вугледарської міської ради утворено відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальності за організацію діяльності Центру.

1.4 З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб'єктами звернень за рішенням Вугледарської міської ради у межах міста та/або громади можуть бути створені територіальні підрозділи Центру або віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого міською радою Переліку адміністративних послуг.

1.5 Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.6 У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про адміністративні послуги» та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.7 Центр безпосередньо підпорядковується міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно розподілу обов’язків керівництва виконкому.

1.8 Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, міського голови, рішеннями Вугледарської міської ради її виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у сфері надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

1.9 Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

1.10 Положення про Центр затверджується Вугледарською міською радою.

1.11 Центр не має права юридичної особи.

1.12 Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру, як постійно діючого робочого органу, приймається Вугледарською міською радою.

  1. Організація роботи Центру

2.1 Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2 Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Вугледарською міською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається органом, що прийняв рішення про його утворення, Вугледарською міською радою, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

2.3 У Центрі за рішенням Вугледарської міської ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

2.4 У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо). Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов'язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів. Надання платних супутніх послуг суб’єктом надання адміністративних послуг, Центром надання адміністративних послуг забороняється.

2.5 Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням Вугледарської міської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

2.6 З метою вивчення громадської думки щодо ефективності роботи та очікувань задоволеності якістю наданих адміністративних послуг у Центрі проводяться заходи щодо підтримки зв’язків із суб’єктами звернень у системі засобів двостороннього зв'язку:

1) соціологічні опитування шляхом анонімного анкетування;

2) опитування шляхом надсилання електронного звернення через офіційний веб-сайт Вугледарської міської ради або на електронну скриньку Центру;

3) надання можливості залишення звернень через скриньку зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг;

4) надання можливості залишення відгуків у книзі відгуків та пропозицій Центру.

3.Структура Центру

3.1 Центр має наступну структуру: начальник відділу – адміністратор, адміністратори відділу.

Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора (посадової особи Вугледарської міської ради), який організовує надання адміністративних послуг.

3.2 Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови у встановленому законодавством порядку.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається Вугледарською міською радою.

3.3 Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3.4 Основними завданнями адміністратора є:

3.4.1 надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг (документів дозвільного характеру);

3.4.2 прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3.4.3 видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.4.4 організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

3.4.5 здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

3.4.6 надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.4.7 складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом;

3.4.8 розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

3.4.9 виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

3.5 Адміністратор має право:

3.5.1 безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

3.5.2 погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3.5.3 інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

3.5.4 посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

3.5.5 порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру;

3.5.6 на методологічне забезпечення своєї діяльності уповноваженими органами.

3.6 Адміністратор організовує видачу документів дозвільного характеру з урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3.7 Очолює Центр – начальник відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг - адміністратор (далі-керівник), на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

3.8 Керівник Центру здійснює поточне керівництво відповідно до завдань, покладених на Центр, зокрема:

3.8.1 сприяє впровадженню прозорості поліпшенню та підвищенню задоволеності замовників, наданню якісних послуг, забезпеченню надійного та результативного функціювання процесів, в яких задіяний Центр;

3.8.2 організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності його роботи;

3.8.3 розроблює Положення про Центр, координує діяльність адміністраторів, розробляє їх посадові інструкції, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

3.8.4 організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

3.8.5 сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції Вугледарській міській раді та міському голові, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

3.8.6 розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

3.8.7 у разі необхідності може здійснювати функції адміністратора;

3.8.8 виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр;

3.9 Керівник Центру у межах своїх повноважень має право:

3.9.1 отримувати в установленому законодавством порядку від підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, виконавчих органів Вугледарської міської ради, інших служб інформаційні, довідкові, статистичні та інші матеріали у межах своєї компетенції;

3.9.2 на методологічне забезпечення своєї діяльності уповноваженими органами;

3.9.3 порушувати клопотання перед міським головою, заступником міського голови за розподілом обов'язків щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи Центру;

3.9.4 готувати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи Центру, у тому числі щодо поліпшення його матеріально-технічного забезпечення.

  1. Графік роботи Центру

4.1 Місцезнаходження Центру: 85670, Україна, Донецька область, місто Вугледар, вулиця 30-річчя Перемоги, 16.

4.2 Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи Центру, зокрема дні та години прийому суб’єктів звернення, визначаються відповідно до законодавства і затверджуються розпорядженням міського голови.

         За рішенням Вугледарської міської ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

  1. Матеріально – фінансова основа діяльності Центру

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та міського бюджетів.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

  1. Відповідальність працівників Центру

Посадові особи (суб’єкти надання адміністративних послуг), уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги та адміністратори Центру несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Положення про Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу – адміністратор

з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг                                                                                   В.В.Пугач