Installing Joomla

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

20.08.2021 № 7/73-3

ПОРЯДОК

проведення громадської експертизи

діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення інститутами громадянського суспільства та Громадською радою при Вугледарській міській раді громадської експертизи діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів (далі – Громадська експертиза).
 2. Громадська експертиза є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування та передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, Громадською радою при Вугледарській міській раді оцінки діяльності міської ради та її виконавчих органів; оцінки ефективності прийняття і виконання рішень; надання пропозицій щодо розв’язання суспільно – значущих проблем територіальної громади для їх врахування у роботі міської ради та її виконавчих органів.
 3. Ініціаторами проведення Громадської експертизи (далі - Ініціатор) можуть бути інститути громадянського суспільства, а також Громадська рада при Вугледарській міській раді (у разі її утворення). Під інститутами громадянського суспільства слід розуміти: громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до чинного законодавства.
 4. Ініціатор проведення Громадської експертизи надсилає на ім’я міського голови (або особи, що його замінює) письмовий запит із зазначенням:

найменування інституту громадянського суспільства, відомостей про його легалізацію, місцезнаходження, електронну адресу (за наявності);

предмета і мети Громадської експертизи;

переліку документів, необхідних для проведення Громадської експертизи;

адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, ім'я та по - батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного телефону, електронної адреси (за наявності).

Громадська рада разом з відповідним письмовим запитом подає копію протоколу засідання, на якому було прийнято рішення про проведення Громадської експертизи.

 1. Вугледарська міська рада та її виконавчі органи надають сприяння у проведенні Громадської експертизи за умови надходження від ініціатора проведення Громадської експертизи відповідно оформленого письмового запиту, зазначного у пункті 4 цього Порядку.
 2. У разі надходження від Ініціатора проведення Громадської експертизи відповідного письмового запиту:

протягом семи робочих днів видається розпорядження міського голови про проведення Громадської експертизи із зазначенням прізвища, ім’я, по - батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з Ініціатором Громадської експертизи, зміст якого доводить до відома Ініціатора протягом трьох робочих днів з моменту його видання;

утворюється, у разі потреби, робоча група із залученням представників Ініціатора;

протягом семи робочих днів на офіційному сайті Вугледарської міської ради розміщується інформація про надходження запиту щодо проведення Громадської експертизи, текст розпорядження міського голови та заходи, здійснені з метою сприяння проведенню Громадської експертизи.

протягом п’яти робочих днів з моменту видання відповідного розпорядження міського голови Ініціатору подаються / надсилаються документи або завірені в установленому порядку їх копії чи документи в електронній формі, що стосуються предмета Громадської експертизи. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання документів може бути продовжено до 20 робочих днів.

 1. День видання розпорядження міського голови про проведення Громадської експертизи є датою початку проведення такої Громадської експертизи.
 2. У проведенні Громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли:

предмет та мета Громадської експертизи суперечать законодавству; виходять за межі компетенції міської ради та її виконавчих органів;

запит щодо проведення Громадської експертизи не відповідає вимогам, визначеним пунктом 4 цього Порядку.

В такому випадку Ініціатору проведення Громадської експертизи протягом п’яти робочих днів після надходження запиту надсилається повідомлення про відмову у проведенні Громадської експертизи з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови.

 1. 9. Посадові особи місцевого самоврядування не повинні перешкоджати проведенню Громадської експертизи та втручатись у діяльність Ініціатора, пов’язану з її проведенням.
 2. Не допускається проведення Громадської експертизи, якщо посадові особи місцевого самоврядування чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського суспільства, Громадської ради при Вугледарській міській раді.
 3. Ініціатор проведення Громадської експертизи аналізує отриману інформацію та готує експертний висновок (експертні пропозиції), що подаються до Вугледарської міської ради у письмовій та електронній формі.
 4. В експертному висновку (експертних пропозиціях) зазначаються:

інформація про Ініціатора Громадської експертизи;

предмет і мета Громадської експертизи;

відомості про експертів, які проводили експертизу;

повний виклад результатів проведеної Громадської експертизи, основні висновки, обґрунтована оцінка діяльності міської ради та її виконавчих органів; ефективності прийняття і виконання ними рішень, програм, реалізації владних повноважень;

пропозиції щодо розв’язання суспільно - значущих проблем та підвищення ефективності діяльності міської ради та її виконавчих органів.

До експертного висновку (експертних пропозицій) можуть додаватися копії необхідних документів, розрахункові таблиці, схеми, графіки тощо.

У разі утворення робочої групи в експертному висновку (експертних пропозиціях) зазначаються відомості про проведені засідання такої робочої групи.

 1. Експертний висновок (експертні пропозиції) повинні стосуватися повноважень міської ради та її виконавчих органів та містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження.
 2. У разі, коли Ініціатор Громадської експертизи не подав експертний висновок (експертні пропозиції) у тримісячний строк від початку проведення Громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.
 3. Експертний висновок (експертні пропозиції) враховуються міською радою та її виконавчими органами під час підготовки Програми економічного і соціального розвитку, цільових програм, формування бюджету громади, вирішення питань поточної діяльності.
 4. Експертний висновок (експертні пропозиції) після їх надходження протягом семи робочих днів розміщується на офіційному сайті Вугледарської міської ради, а також розглядається на найближчому засіданні міської ради або виконавчого комітету за участі Ініціатора Громадської експертизи, за результатами розгляду яких розробляються і затверджуються заходи, спрямовані на їх реалізацію.
 5. Письмова відповідь про результати розгляду експертного висновку (експертних пропозицій) та заходи, спрямовані на їх реалізацію, протягом десяти робочих днів після їх розгляду, направляються Ініціатору Громадської експертизи з одночасним розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті Вугледарської міської ради.
 6. Питання щодо проведення громадської експертизи, не врегульовані цим Порядком, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства.
 7. Цей Порядок набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному сайті Вугледарської міської ради.

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)