Installing Joomla

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ВУГЛЕДАРА

РОЗДІЛ III. ФОРМИ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Стаття 3.1.Форми здійснення місцевого самоврядування

3.1.1.Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

3.1.2.Право членів територіальної громади міста безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:

         - місцевий референдум;

         - місцеві вибори;

         - загальні збори громадян за місцем проживання;

         - місцеві ініціативи;

         - громадські слухання;

         - індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

         - електронна форма участі у місцевому самоврядуванні;

         - консультації з громадськістю;

         - участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

         - участь у діяльності осередків політичних партій, громадських організацій, професійних, та творчих спілок;

         - участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення;

         - участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування;

         - масові заходи мешканців міста (мітинги, демонстрації тощо);

         - інші, не заборонені законом, форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.

3.1.3. Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцеві вибори та місцевий референдум.

3.1.4.Обмеження прав територіальної громади міста Вугледара на місцеве самоврядування згідно з Конституцією України та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

3.1.5.Спорудження (створення) і демонтаж пам’ятників (монументів) місцевого значення, найменування і перейменування вулиць, парків на території міста Вугледара здійснюється залежно від суспільної вагомості питання після громадського обговорення та розгляду на громадських слуханнях, загальних зборах громадян за місцем проживання або проведення місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства.

Стаття 3.2.Місцеві вибори

3.2.1.Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради та міського голови на основі гарантованого Конституцією України та Законом України «Про місцеві вибори» загального, рівного, вільного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3.2.2.Місцеві вибори є формою прямого волевиявлення громадян, які мають право голосу, і проводяться у порядку, визначеному чинним законодавством про вибори.

Стаття 3.3.Місцевий референдум

3.3.1.Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

3.3.2.Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

3.3.3.На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

3.3.4.Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на території Вугледарської міської ради.

3.3.5.Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Стаття 3.4.Загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання

3.4.1.Загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

3.4.2.Рішення загальних зборів (конференцій) громадян враховуються органами місцевого самоврядування у їх діяльності.

3.4.3.Порядок проведення загальних зборів (конференцій) громадян за місцем проживання визначається Положенням про загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 3.5.Місцеві ініціативи

3.5.1.Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція членів територіальної громади до міської ради про необхідність розгляду будь-якого питання і ухвалення рішення або внесення проекту нормативно-правового акта з питань, віднесених до компетенції міської ради.

3.5.2.Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група, чисельністю не менше п’яти осіб, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше як 200 підписів членів територіальної громади, які мають право голосу на виборах.

3.5.3.Міська рада розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи, на чергових пленарних засіданнях міської ради з обов'язковою участю ініціативної групи.

3.5.4.Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, органів державної виконавчої влади, а також питання, заборонені законом для винесення на місцевий референдум.

3.5.5.Порядок внесення місцевої ініціативи визначається Положенням про місцеві ініціативи у місті Вугледарі, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 3.6.Громадські слухання

3.6.1.Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

3.6.2.Порядок організації громадських слухань визначається Положенням про громадські слухання у місті Вугледарі, що затверджується міської радою.

Стаття 3.7.Індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

3.7.1.Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

3.7.2.Громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, незалежно від їх політичних поглядів, статі, мають право подавати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, віднесених до їх відання.

3.7.3. Порядок подачі та розгляду звернень громадян визначається Законом України «Про звернення громадян» та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3.8.Електронна форма участі у місцевому самоврядуванні

3.8.1.Електронне звернення – це письмова пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, надіслана з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Електронні звернення розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування в порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

3.8.2.Особливою формою електронного колективного звернення громадян є електронна петиція.

3.8.3.Електронна петиція є однією з форм участі членів територіальної громади м.Вугледара, які досягли віку 18 років, і не визнані судом недієздатними, у здійсненні місцевого самоврядування,

3.8.4.Електронна петиція — це колективне електронне звернення (ініціатива) громадян до Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету, яка подається через офіційний веб-сайт Вугледарської міської ради шляхом розміщення тексту Петиції на веб- сервісі «Електронні петиції м. Вугледар».

Громадяни можуть також звернутися до Вугледарської міської ради з Петицією через веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції.

3.8.6.Електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 200 підписів протягом одного місяця з дня оприлюднення.

3.8.7.Вугледарська міська рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:

         - безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

         - електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

         - недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

         - фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

3.8.8.Розгляд електронної петиції здійснюється відповідно до ст. 231 Закону України «Про звернення громадян» та Положення про порядок розгляду електронних петицій у Вугледарській міській раді, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 3.9.Консультації з громадськістю

3.9.1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування проводять консультації з громадськістю з питань, що відносяться до їх компетенції.

3.9.2.Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про консультації з громадськістю у місті Вугледарі, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 3.10.Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

3.10.1.Мешканці міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету згідно з Регламентами роботи міської ради та Регламентом виконавчих органів міської ради.

3.10.2.Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

3.10.3.Члени територіальної громади, яким надано право голосу на виборах, мають право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

Стаття 3.11.Участь у діяльності осередків політичних партій, громадських об’єднань, професійних та творчих спілок

3.11.1.Мешканці міста мають право брати участь у діяльності осередків політичних партій, громадських об’єднань, професійних та творчих спілок.

3.11.2.Зареєстровані у встановленому законом порядку місцеві осередки політичних партій, громадські об’єднання, професійні і творчі спілки відповідно до законодавства:

-       беруть участь в організації місцевих виборів;

-       через депутатів у міській раді беруть участь у виробленні та здійсненні місцевої політики;

-       сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;

-       через своїх представників беруть участь у роботі консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування.

-       сприяють залученню мешканців міста до робіт на громадських засадах з благоустрою території міста, наданню послуг соціально - незахищеним верствам населення.

3.11.3.Обмеження участі місцевих осередків політичних партій, громадських об’єднань, професійних та творчих спілок у здійсненні місцевого самоврядування не допускається, якщо це не передбачено законом.

         Стаття 3.12.Участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення

3.12.1.Мешканці міста мають право створювати і брати участь у діяльності органів самоорганізації населення у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом та Положенням про порядок створення органів самоорганізації населення на території міста Вугледара, що затверджується рішенням Вугледарської міської ради.

Стаття 3.13.Участь в діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування

3.13.1.З метою організації забезпечення потреб мешканців міста та врахування їх думки при здійсненні місцевого самоврядування члени територіальної громади мають право брати участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування, порядок діяльності і формування яких визначається відповідними Положеннями.

3.13.2.Консультативно-дорадчі органи надають консультативну допомогу міській раді та її виконавчим органам, беруть участь у розробці проектів рішень органів та посадових осіб міської ради тощо.

3.13.3.Консультативно-дорадчі органи при міській раді чи її виконавчих органах можуть утворюватись за ініціативою міського голови, депутатів міської ради або мешканців міста, якщо останні внесли таку пропозицію у порядку місцевої ініціативи, з метою представлення інтересів громадськості при здійсненні управління, підвищенні якості та ефективності діяльності органів міської влади.

3.13.4.Вугледарська міська рада, виконавчий комітет міської ради та Вугледарський міський голова можуть своїми рішеннями (розпорядженнями) утворити консультативно-дорадчі органи у відповідних формах (громадські ради, тимчасові комісії, робочі групи тощо) та за напрямками діяльності (архітектура та містобудування, економічна та гуманітарна політика, житлово-комунальне господарство, екологія тощо).

3.13.5.До складу консультативно-дорадчих органів залучаються фахівці-практики та науковці, які володіють необхідними знаннями, досвідом та навиками, і погоджуються надати допомогу у вдосконаленні роботи міської ради, привнести свій вклад у розвиток міста.

Стаття 3.14.Масові заходи мешканців міста

3.14.1.Мешканці міста відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення мешканців міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення.

3.14.2.Відповідні масові заходи можуть проводитися за умови обов’язкового завчасного сповіщення про це Вугледарську міську раду через організаторів (ініціаторів) таких заходів.

3.14.3.Сповіщення повинно відбуватися шляхом письмового повідомлення Вугледарської міської ради із зазначенням місця, часу, мети проведення заходу, а також юридичної адреси організації, контактної інформації про особу, відповідальну за проведення заходу.

3.14.4.При отриманні відповідного повідомлення про проведення масових заходів з’ясовуються умови їх проведення, відповідність чинному законодавству, а також повідомляються правоохоронні органи, інші зацікавлені підрозділи.

3.14.5.Строк завчасного сповіщення має бути достатнім для того, щоб Вугледарська міська рада мала визначитися, наскільки проведення такого зібрання відповідає закону, та в разі потреби звернутися до суду для вирішення спірних питань.

3.14.6.Обмеження конституційного права на мирне зібрання може встановлюватися виключно судом відповідно до закону і лише в інтересах безпеки і громадського порядку з метою запобігання заворушення чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 3.15.Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

3.15.1.У місті Вугледарі, крім вищезазначених форм членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, можуть бути використані, також такі форми:

         - проведення громадських експертиз проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади і визначають напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;

         - участь громадян в охороні громадського порядку та у діяльності відповідних громадських формувань;

         - здійснення громадського контролю, в тому числі, за дотриманням морально-етичних, санітарних, екологічних та протипожежних норм;

         - виконання на громадських засадах робіт з благоустрою територій міста, підтриманні у відповідному стані будинків, наданні послуг соціально - незахищеним жителям міста та інше;

         - виконання волонтерської роботи в інтересах територіальної громади;

         - участь у роботі громадських приймалень депутатів міської ради;

         - участь в організації і проведенні «круглих столів», нарад та засідань з метою безпосереднього обговорення з міською владою конкретних проблем у житті суспільства і спільного вироблення пропозицій для їх вирішення;

         - проведення соціологічних досліджень, робота телефону довіри тощо.

         3.15.2.Використання тих чи інших форм участі громадян у місцевому самоврядуванні, їх діяльність та формування визначаються відповідними положеннями, що затверджуються міською радою, або у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.15.3.Перелік форм участі мешканців міста у здійсненні місцевого самоврядування у місті Вугледарі, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

3.15.4.Органи та посадові особи місцевого самоврядування повинні сприяти становленню нових форм участі мешканців міста у здійсненні місцевого самоврядування.

Статут територіальної громади міста Вугледара доступний за посиланням:

http://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/pro-misto/statut-gromadi/1941-statut-teritorialnoji-gromadi-mista-vugledara

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)