Installing Joomla

Gerb

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

28.04.2017 № 7/15-34

Порядок

проведення громадського обговорення

з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1.Загальні положення

1.1. Порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад (далі – Порядок) встановлює процедуру підготовки та проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі - Громадське обговорення), а також основні вимоги до організації такого Громадського обговорення, врахування його результатів.

1.2. Даний Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» і є механізмом реалізації законних прав мешканців територіальної громади міста Вугледара на участь у громадському обговоренні ініціатив, перспектив, наслідків і проектів рішень з питань добровільного об’єднання територіальної громади міста з суміжними територіальними громадами; взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси територіальних громад та виключає виникнення соціальних конфліктів.

1.3. Метою Громадського обговорення є залучення членів територіальної громади до обговорення та вирішення питань добровільного об’єднання територіальних громад із додержанням принципів конституційності, законності; добровільності; економічної ефективності; державної підтримки; повсюдності місцевого самоврядування; прозорості та відкритості; відповідальності; а також забезпеченням визначених законодавством умов об’єднання з врахування історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; забезпечення якості та доступності публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді.

1.4. Предметом Громадського обговорення є пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», та проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальної громади міста Вугледара з суміжними територіальними громадами.

1.5. Основним завданнями Громадського обговорення є вирішення задач щодо інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади міста Вугледара з суміжними територіальними громадами; з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на Громадські обговорення; прийняття рішень з питань добровільного об’єднання територіальної громади міста Вугледара Донецької області з суміжними територіальними громадами.

1.6. У Громадському обговоренні можуть брати участь:

-фізичні особи, що є членами територіальної громади міста Вугледара;

- юридичні особи, що зареєстровані чи/та здійснюють діяльність на території міста Вугледара;

- громадські об’єднання, що зареєстровані чи/та здійснюють діяльність на території міста Вугледара;

- фахівці/експерти, залучені організатором Громадського обговорення;

- представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи органів місцевого самоврядування цих громад, запрошені організатором Громадського обговорення;

- міський голова або особа, що виконує його обов’язки, депутати Вугледарської міської ради, члени її виконавчого комітету, посадові особи місцевого самоврядування та інші зацікавлені особи за згодою організатора Громадського обговорення.

1.7. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні Громадського обговорення.

  1. Порядок організації Громадського обговорення

2.1. Громадське обговорення може проходити у формі конференції, форуму, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, Інтернет-конференції, електронної консультації тощо. Організатор Громадського обговорення самостійно визначає форму його проведення, виходячи із необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

2.2. Громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад проводиться протягом 30 днів з дня надходження (реєстрації) такої пропозиції. У разі, якщо 30-й день припадає на вихідний (субота, неділя) або святковий неробочий день, Громадське обговорення повинно бути проведене не пізніше останнього робочого дня в межах встановленого 30-ти денного строку.

2.3. Громадське обговорення проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад проводиться протягом 60 днів з дня їх підготовки.

2.4. Організацію Громадських обговорень забезпечує Вугледарський міський голова, який видає розпорядження з обов’язковим зазначенням питань, що виноситься на Громадське обговорення, дати, часу, місця, строку та форми його проведення, а також із затвердженням складу робочої групи з організації проведення Громадськогообговорення.

2.5. Робоча група з організації проведення Громадського обговорення (далі - Робоча група):

2.5.1. Готує і оприлюднює відповідні повідомлення про Громадське обговорення (пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад).

2.5.2. Сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є міський голова) про проведення Громадського обговорення.

2.5.3. Визначає цільові групи та ефективні способи інформування потенційних учасників щодо участі у Громадському обговоренні.

2.5.4. Залучає до участі в Громадському обговоренні фахівців/експертів за необхідності.

2.5.5. Запрошує до участі в Громадському обговоренні представників суміжних територіальних громад та/або посадових осіб органів місцевого самоврядування цих громад.

2.5.6. Забезпечує реєстрацію учасників та ведення протоколу.

2.5.7. Опрацьовує висловлені пропозиції/зауваження щодо добровільного об’єднання територіальних громад, проводить їх аналіз.

2.5.8. Узагальнює та оприлюднює підсумки Громадського обговорення.

2.5.9. Вирішує інші організаційно- технічні питання, що стосуються проведення Громадського обговорення.

2.6. Забезпечення участі у Громадському обговоренні цільових груп територіальної громади та всіх потенційно зацікавлених сторін може бути досягнуто шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб.

2.7. Повідомлення про Громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад оприлюднюється протягом 2-х робочих днів з дня надходження (реєстрації) відповідної пропозиції шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради та у інший спосіб, який забезпечує максимальне інформування територіальної громади міста Вугледара щодо такої ініціативної пропозиції.

2.8. Повідомлення про Громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити: інформацію про зміст пропозиції; відомості про ініціатора пропозиції; інформацію про місце, дату, час та форму Громадського обговорення; порядок та строки надання пропозицій/зауважень тощо.

2.9. Повідомлення про Громадське обговорення проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад оприлюднюється протягом 2-х робочих днів з дня їх підготовки шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради та у інший спосіб, який забезпечує максимальне інформування територіальної громади міста Вугледара, з одночасним опублікуванням проекту відповідного рішення.

2.10. Повідомлення про Громадське обговорення проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити інформацію про місце, дату, час та форму Громадського обговорення;порядок та строки надання пропозицій/зауважень тощо до проекту відповідного рішення.

2.11. Пропозиції/зауваження мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які є членами територіальної громади м. Вугледара;

- юридичні особи, що зареєстровані та/чи здійснюють діяльність на території міста Вугледара;

- громадські об’єднання, що зареєстровані та/чи здійснюють діяльність на території міста Вугледара;

- депутати Вугледарської міської ради.

2.12. Пропозиції/зауваження подаються протягом 20 (двадцяти) днів після опублікування повідомлення про проведення Громадського обговорення і повинні містити мотивовані обґрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та постанови Кабінету Міністрів України № 214 від 08.04.2015 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад».

2.13. Пропозиції/зауваження, подані особами, не визначеними пунктом 2.11 цього Порядку, або подані після встановленого пунктом 2.12 строку, залишаються без розгляду. Анонімні пропозиції/зауваження не реєструються і не розглядаються.

2.14. Пропозиції/зауваження подаються у письмовому або в електронному вигляді (сканована копія) із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, адреси проживання, скріплені особистим підписом особи, а для депутатів – із додатковим зазначенням посади або посиланням на статус депутата. Юридичні особи подають пропозиції/зауваження із зазначенням їх найменування, місцезнаходження, за підписом керівника та скріплені печаткою. Громадські об’єднання подають оформлений відповідним чином протокол засідання статутного керівного органу, на якому були підтримані ті чи інші пропозиції з додаванням списку учасників такого засідання.

2.15. Пропозиції/зауваження підлягають реєстрації і розглядаються у 5-ти денний строк. За результатами розгляду заявнику в цей же термін надається письмова відповідь.

2.16. Робоча група протягом 2 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій/зауважень готує узагальнений аналіз пропозицій/зауважень, що надійшли під час проведення Громадського обговорення.

  1. Порядок проведення та оприлюднення результатів Громадського обговорення

3.1 Під час Громадського обговорення, яке проводиться за визначеною формою та у відповідні строки, доповідається пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад або проекти рішень про добровільне об’єднання територіальної громади, що є предметом відповідного обговорення, узагальнені пропозиції/зауваження з цього питання, результати їх розгляду.

3.2. У випадку, якщо Громадське обговорення проводиться у формі конференції, форуму, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, то головуючим може бути міський голова або секретар міської ради.

3.3. Під час Громадського обговорення ведеться протокол, що повинен містити перебіг обговорення, в тому числі інформацію про предмет, час і місце проведення Громадського обговорення; організатора та кількість учасників обговорення; короткого змісту доповідей і виступів учасників обговорення; пропозицій, звернень та рекомендацій, висловлених в ході обговорення; результатів голосування.

3.4. Пропозиції/зауваження, висловлені під час Громадського обговорення, можуть повністю чи частково бути враховані або мотивовано відхилені.

3.5. Протокол Громадського обговорення підписується головуючим та секретарем. До протоколу додається список учасників заходу з вказанням прізвища, імені, по - батькові та адреси. Протокол Громадського обговорення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради.

3.6. Робоча група протягом 3 робочих після закінчення терміну Громадського обговорення готує Звіт про підсумки Громадського обговорення, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на Громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні, а також узагальнений аналіз пропозицій/зауважень, що надійшли під час проведення Громадського обговорення. Звіт про підсумки Громадського обговорення підписується усіма членами Робочої групи.

3.7. Оприлюднення підсумків Громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради та у інший спосіб.

3.8. Після завершення Громадського обговорення пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад разом із Звітом про підсумки Громадського обговорення виноситься на розгляд чергової сесії Вугледарської міської ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

3.9. Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад розглядається міською радою протягом 30 днів з дня його внесення на її розгляд та з врахуванням результатів Громадського обговорення.

  1. Прикінцеві положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються виключно на пленарному засіданні Вугледарської міської ради.

4.2. Питання щодо проведення Громадського обговорення, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3. Вимоги, встановленні цим Положенням, є обов’язковими для виконання на території Вугледарської міської ради.

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)