Installing Joomla

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

26.02.2016 № 7/2-43

Положення

про постійні комісії міської ради

1.Загальні положення

1.1.Постійні комісії міської ради (далі — постійні комісії) є органами міської ради (далі — міська рада), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання міської ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

1.2.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом Вугледарської міської ради (далі- Регламент) та Положенням про постійні комісії (далі - положення), що затверджується міською радою з урахуванням вимог закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями міської ради.

1.3.Постійні комісії обираються Вугледарською міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією. За пропозицією міського голови постійні комісії можуть бути затверджені на сесії міської ради у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.4.До складу постійних комісій міської ради не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.5.Постійні комісії підзвітні міській раді та відповідальні перед нею. Діяльність постійних комісій координує секретар міської ради.

1.6.Протягом терміну повноважень міська рада може утворювати та обирати нові постійні комісії, вносити зміни та реорганізовувати раніше створені, вносити зміни до їх складу тощо.

1.7.Депутат міської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії. Кількісний та персональний склад постійної комісії визначається міською радою. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

1.8.У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, Регламентом міської ради та цим Положенням.

1.9.Положення про постійні комісії міської ради, а також зміни та доповнення до нього затверджуються міською радою.

2.Загальні повноваження постійних комісій міської ради

і форми їх здійснення

2.1.Постійні комісії міської ради за дорученням міської ради або за власною ініціативою;

-попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;

-вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради;

-здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції;

-заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради;

-попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;

-розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями;

-аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції постійних комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

2.2.Постійні комісії міської ради розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення.

2.3.Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради.

2.4.Постійні комісії в своїй діяльності взаємодіють з іншими постійними комісіями міської ради та інших рад, виконавчими органами міської ради, державними виконавчими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, громадянами тощо.

2.5.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів тощо.

2.6.Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

3.Права постійних комісій міської ради

3.1.Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

-створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань, що винесені на розгляд комісії;

-вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів міської ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

-вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії міської ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії міської ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

-мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії міської ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;

-підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад тощо;

-виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

3.2.Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

3.3.Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому ч.8 ст.46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.Організація роботи постійної комісії міської ради

4.1.Діяльність постійної комісії здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

4.2.Основною організаційною формою роботи постійної комісії є засідання, яке скликається її головою відповідно до плану роботи комісії та за потребою. Засідання постійної комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менш як 1/3 членів комісії. Засідання може бути скликане як в сесійний так і позасесійний період.

4.3.Якщо постійна комісія затверджена у складі голови та членів комісії, то на своєму засіданні постійна комісія зі свого складу обирає заступника голови та секретаря.

4.4.Засідання постійної комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини членів від її загального складу.

4.5.Організація роботи постійної комісії покладається на голову постійної комісії. Голова постійної комісії (далі - голова):

4.5.1.Скликає і головує на засіданнях постійної комісії, здійснює безпосереднє керівництво її діяльністю та організовує її роботу, готує необхідні матеріали для засідання постійної комісії.

4.5.2.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії. Надає доручення членам комісії та контролює їх виконання.

4.5.3.Контролює роботу з реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії, здійснює підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи постійної комісії, аналізує результати її роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності постійної комісії.

4.5.4.Представляє постійну комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

4.5.5.Забезпечує гласність в роботі постійної комісії. Запрошує для участі в роботі постійної комісії спеціалістів виконавчих органів міської ради, державних виконавчих органів, інших фахівців.

4.5.6.Інформує міського голову, депутатів міської ради щодо розгляду питань, прийнятих висновках та рекомендаціях, а також заходів щодо їх реалізації.

4.6.У разі відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови або секретар постійної комісії. Заступник голови виконує окремі функції голови за його дорученням, а також виконує функції голови та секретаря постійної комісії у разі їх відсутності.

4.7.Секретар постійної комісії сповіщає її членам про дату, час та порядок денний засідання, забезпечує членів комісії необхідними матеріалами, веде протокол засідання постійної комісії та поточне діловодство. У разі відсутності Голови та заступника голови виконує їх функції.

4.8.У разі відмови від головування на засіданні постійної комісії осіб, визначених п. 4.6. цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

4.9.Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем постійної комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 5.Спільне засідання постійних комісій

5.1.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою постійних комісій, а також за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

5.2.Головує на такому засіданні голова постійної комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

5.3.Порядок проведення спільного засідання постійних комісій має відповідати нормам, визначеним для засідання постійної комісії.

5.4.Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із постійних комісій. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній постійній комісії, що брала участь у спільному засіданні.

5.5.Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

5.6.Відповідальним за ведення та складання протоколу спільного засідання є постійна комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні. В окремих випадках протокол спільного засідання постійних комісій може вести секретар, обраний на спільному засіданні.

Стаття 6.Порядок денний засідання постійної комісії

6.1.Порядок денний засідання постійної комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії міської ради, плану роботи комісії, пропозицій міського голови, секретаря міської ради, виконавчих органів міської ради, членів комісії.

6.2.Перед початком засідання постійної комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або ставити питання про зняття з розгляду будь-якого питання, попередньо включеного до порядку денного.

6.3.Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів постійної комісії.

Стаття 7.Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

7.1.Рішення постійної комісії приймаються шляхом голосування після всебічного обговорення та вивчення питання.

7.2.За підсумками розгляду та вивчення питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

7.3.Рішення постійної комісії підписуються головою, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем постійної комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 8.Протокол засідання постійної комісії

8.1.Кожне засідання постійної комісії оформляється протоколом, який складається секретарем постійної комісії.

8.2.У протоколі засідання постійної комісії вказується:

-дата та місце проведення засідання постійної комісії;

-склад комісії та список членів постійної комісії, присутніх на засіданні;

-список запрошених осіб на засідання постійної комісії;

-перелік питань, що розглядалися;

-стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

-результати голосування по кожному із питань.

8.1.У вигляді додатків до протоколу додаються: список поіменної реєстрації членів комісії, присутніх на засіданні; особливі думки депутатів – членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.

8.2.Оригінал протоколу протягом трьох робочих днів після проведення засідання технічно оформлюється спеціалістами відділу міської ради, відповідальним за забезпечення діяльності міської ради, та надається на підпис голови та секретаря постійної комісії.

8.3.Документи засідань постійних комісій міської ради до передачі їх в архів зберігаються у справах постійних комісій в міській раді протягом терміну скликання.

9.Основні напрямки діяльності постійних комісій міської ради

9.1.Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання:

9.1.1.Розробки, підготовки Регламенту міської ради, узагальнення пропозицій до нього, внесення змін та доповнень.

9.1.2.Здійснення депутатської діяльності, додержанням вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад»; додержання норм депутатської етики.

9.1.3.Здійснення правової та державної регуляторної політики.

9.1.4.Впровадження реформ. Добровільного об’єднання територіальних громад.

9.1.5.Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста.

9.1.6.Координації дій з органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями.

9.1.7.Постійна комісія:

-готує висновки та рекомендації з даних питань, а також з інших правових питань, наданих комісії на попередній чи додатковий розгляд;

-розглядає проекти відповідних міських програм, місцевого бюджету; звіти про виконання програм і бюджету;

-розробляє проекти рішень міської ради з питань, що належать до компетенції постійної комісії. Здійснює контроль за виконанням відповідних програм та рішень.

-вивчає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд міської ради.

-узгоджує проекти рішень міської ради з питань правової направленості, здійснює аналіз регуляторного впливу прийнятих рішень;

-бере участь в перевірках щодо додержання законності на підприємствах, в установах та організаціях, щодо виконання положень Закону України “Про звернення громадян”.

-сприяє практичній реалізації на території міської ради законодавчих та інших нормативних актів, рішень міської ради;

-бере участь у вивченні і підготовці питань щодо стану та розвитку місцевого самоврядування, інших питань, які вносяться на розгляд міської ради.

-виступає на пленарних засіданнях міської ради з доповідями та співдоповідями.

9.2.Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання:

9.2.1.Економічного, соціального і культурного розвитку міста.

9.2.2.Планування і виконання місцевого бюджету.

9.2.3.Інвестиційної діяльності.

9.2.4.Фінансової децентралізації.

9.2.5.Встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок; пільг по місцевих податках і зборах.

9.2.6.Постійна комісія:

-готує висновки та рекомендації з даних питань, а також з інших питань, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю, наданих комісії на попередній чи додатковий розгляд;

-здійснює попереднє вивчення і розгляд проектів програм економічного, соціального і культурного розвитку; цільових програм; проектів місцевого бюджету; звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету.

-розробляє проекти рішень

міської ради з питань, що належать до компетенції Постійної комісії. Здійснює контроль за виконанням відповідних програм та рішень;

-узгоджує проекти рішень міської ради з питань фінансово - бюджетної направленості, планування, стратегічного розвитку, інвестиційної діяльності;

-вивчає питання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, готує по них висновки та рекомендації;

-здійснює контроль за виконанням міського бюджету, порядком використання коштів цільових фондів; за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

-розглядає окремі проблемні питання виконання бюджету міста, в тому числі, в розрізі міського бюджету, а також окремих платежів, галузей і підприємств;

-проводить роботу з виявлення резервів і джерел додаткових доходів до бюджету міста;

-сприяє практичній реалізації на території міської ради законодавчих та інших нормативних актів, рішень міської ради;

-бере участь у вивченні і підготовці питань щодо стану та розвитку місцевого самоврядування, в частині матеріально - фінансової спроможності, інших питань, які вносяться на розгляд Ради;

-виступає на пленарних засіданнях ради з доповідями та співдоповідями.

9.3.Постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання:

9.3.1.Розвитку інфраструктури, будівництва та архітектури. Створення безбар’єрного середовища.

9.3.2.Управління комунальною власністю, приватизації.

9.3.3.Житлово - комунального господарства, благоустрою, енергозбе-реження, транспортного забезпечення, розвитку засобів зв’язку.

9.3.4.Охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

9.3.5.Регулювання земельних відносин.

9.3.6.Постійна комісія:

-готує висновки та рекомендації з даних питань, а також з інших питань, пов’язаних з розробкою містобудівних програм, генеральних планів забудов, пов’язаних з комунальною власністю, житлово - комунальним господарством, земельними відносинами, охороною навколишнього середовища тощо, які виносяться на розгляд міської ради, наданих комісії на попередній чи додатковий розгляд;

-розглядає проекти відповідних програм, місцевого бюджету; звіти про виконання програм і бюджету;

-розробляє проекти рішень міської ради з питань, що належать до компетенції постійної комісії. Здійснює контроль за виконанням відповідних програм та рішень;

-узгоджує проекти рішень міської ради з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин тощо.

-вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, реконструкції, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища; бере участь у підготовці пропозицій до відповідних планів і програм тощо;

-здійснює контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства; координує діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

-готує і виносить раді пропозиції з питань управління і розвитку комунальної власності;

-сприяє практичній реалізації на території міської ради законодавчих та інших нормативних актів, рішень міської ради;

-бере участь у вивченні і підготовці питань щодо стану та розвитку місцевого самоврядування, в частині ефективності використання комунальної власності, земельних ресурсів, інших питань, які вносяться на розгляд міської ради;

-виступає на пленарних засіданнях ради з доповідями та співдоповідями.

9.4.Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання:

9.4.1.Розвитку галузі освіти, виховання дітей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

9.4.2.Охорони здоров’я, розвитку мережі лікувально - профілактичних закладів; санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

9.4.3.Культури, мистецтва, традиційної народної творчості і національно-культурних, художніх промислів і ремесел. Охорони пам’яток історії та культури.

9.4.4.Соціального захисту, надання пільг і допомоги соціально-незахищеним категоріям громадян. Забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя.

9.4.5.Фізичної культури і спорту, розвитку масового спорту, спорту вищих досягнень, створення умов для інваспорту.

9.4.6.Охорони дитинства та материнства, захисту прав дітей, оздоровлення.

9.4.7.Реалізації молодіжної політики, створення умов для змістовного дозвілля та відпочинку, працевлаштування.

9.4.8.Розвитку підприємництва, торгівлі, сфери послуг, громадського харчування. Зайнятості населення та створення нових робочих місць.

9.4.9.Постійна комісія:

-готує висновки та рекомендації з даних питань, а також з інших питань, пов’язаних з розвитком соціально- гуманітарної сфери, соціального захисту, реалізації молодіжної політики, політики відносно сім’ї та дітей, зайнятості населення, підприємництва, сфери послуг тощо, які виносяться на розгляд ради, наданих комісії на попередній чи додатковий розгляд;

-розглядає проекти відповідних програм, місцевого бюджету; звіти про виконання програм і бюджету;

-розробляє проекти рішень міської ради з питань, що належать до компетенції постійної комісії. Здійснює контроль за виконанням відповідних програм та рішень;

-узгоджує проекти рішень міської ради з питань розвитку соціально-гуманітарної сфери, соціального захисту, підтримки сім’ї та дітей, зайнятості населення, розвитку підприємництва, торгівлі, сфери послуг тощо.

-вивчає і готує питання щодо соціально-культурного розвитку міста, соціального захисту, програм розвитку малого та середнього бізнесу; розвитку сфери послуг, зайнятості населення тощо. Здійснює контроль за виконанням відповідних програм.

-бере участь у підготовці пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об“єктів соціально-культурного, спортивного, медичного призначення, створення безбар’єрного середовища тощо;

-готує і виносить раді пропозиції з питань ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ, медичних закладів;

-вивчає питання та розробляє пропозиції щодо проведення ярмаркових заходів, створення нових робочих місць, щодо підвищення якості обслуговування населення тощо;

-сприяє практичній реалізації на території міської ради законодавчих та інших нормативних актів, рішень міської ради;

-бере участь у вивченні і підготовці питань щодо стану та розвитку місцевого самоврядування, в частині розвитку соціально-гуманітарної сфери, соціального захисту, торгівлі, зайнятості, інших питань, які вносяться на розгляд Ради.

-виступає на пленарних засіданнях ради з доповідями та співдоповідями.

 

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)