Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

26.02.2016 № 7/2-42

(із змінами, в редакції

рішення міської рад

від 17.03.2017 №7/14-34)

РЕГЛАМЕНТ

ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Вугледар-2016


ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5
Стаття 1.Міська рада 5
Стаття 2.Предмет регламенту 5
Стаття 3.Мова роботи міської ради 5
Стаття 4.Основні принципи діяльності міської ради 5
Стаття 5.Місце проведення сесій міської ради 6
Стаття 6.Встановлення державних та місцевих символів 7
Стаття 7.Запрошені на засідання міської ради 7
РОЗДІЛ 2.ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ 7
Підрозділ 2.1.Депутати міської ради 7
Стаття 8.Виникнення і строк повноважень депутата міської ради 7
Стаття 9.Права депутата у міській раді та її органах. Права депутата у багатомандатному виборчому окрузі 8
Стаття 10.Обов’язки депутата у міській раді та її органах. Обов’язки депутата у багатомандатному виборчому окрузі 10
Стаття 11.Розгляд депутатом міської ради пропозицій, заяв і скарг громадян
11
Стаття 12.Звіт депутата міської ради перед виборцями та зустрічі з ними
11
Стаття 13.Доручення виборців
12
Стаття 14.Депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання. Невідкладний прийом депутата міської ради 12
Стаття 15.Помічники-консультанти депутата міської ради 14
Стаття 16.Депутатські групи 15
Стаття 17.Депутатські фракції 16
Підрозділ 2.2.Постійні комісії міської ради. Тимчасові контрольні комісії міської ради 17
Стаття 18.Постійні комісії міської ради 17
Стаття 19.Загальні повноваження постійних комісій міської ради і форми їх здійснення 17
Стаття 20.Права постійних комісій міської ради 18
Стаття 21.Тимчасові контрольні комісії міської ради 18
Підрозділ 2.3.Виконавчі органи та посадові особи міської ради 19
Стаття 22.Виконавчий комітет міської ради 19
Стаття 23.Організація роботи виконавчого комітету міської ради 20
Стаття 24.Інші виконавчі органи міської ради 20
Стаття 25.Міський голова 21
Стаття 26.Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради 21
Стаття 27.Секретар міської ради 22
РОЗДІЛ 3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ 23
Підрозділ 3.1.Організація роботи міської ради 23
Стаття 28.Форми роботи міської ради 23
Стаття 29.Перша сесія міської ради нового скликання 23
Стаття 30.Порядок проведення першої сесії міської ради 23
Стаття 31.Скликання чергових та позачергових сесій міської ради 24
Стаття 32.Електронна петиція, порядок її подання та розгляду 25
Стаття 33.Пленарні засідання міської ради 26
Підрозділ 3.2.Порядок денний сесії міської ради 27
Стаття 34.Формування порядку денного сесії міської ради 27
Стаття 35.Затвердження порядку денного сесії міської ради 28
Підрозділ 3.3.Процедура обговорення питань порядку денного 28
Стаття 36.Процедура обговорення питань на пленарному засіданні міської ради 28
Стаття 37.Доповіді (співдоповіді), виступи, запитання 29
Стаття 38.Особливості розгляду питання порядку денного “Різне” 29
Підрозділ 3.4.Робочі органи пленарного засідання 29
Стаття 39.Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради 29
Стаття 40.Секретаріат сесії міської ради 30
Стаття 41.Лічильна комісія 30
РОЗДІЛ 4.РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 31
Підроздл 4.1.Підготовка питань на розгляд сесії 31
Стаття 42.Підготовка проекту рішення міської ради 31
Стаття 43.Попередній розгляд проектів рішень постійними комісіями міської ради 32
Підрозділ 4.2.Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів 32
Стаття 44.Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 32
Стаття 45. Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів 33
Стаття 46.Порядок розгляду проекту регуляторного акта 33
Підрозділ 4.3.Рішення міської ради 34
Стаття 47.Порядок прийняття рішення 34
Стаття 48.Розгляд пропозицій про неприйнятність питання для розгляду та про відкладення розгляду питання 35
Стаття 49.Види та способи голосування. 35
Стаття 50.Таємне голосування 36
Стаття 51.Рішення міської ради 36
Стаття 52.Набрання чинності рішень міської ради 37
Підрозділ 4.4.Протокол пленарного засідання 37
Стаття 53.Протокол пленарного засідання міської ради 37
РОЗДІЛ 5.ДИСЦИПЛИНА ТА ЕТИКА 38
Стаття 54.Дотримання дисципліни в залі засідань 38
Стаття 55.Відсутність депутата на пленарних засіданнях міської ради та засіданнях постійних комісій 38
Стаття 56.Депутатська етика
39
РОЗДІЛ 6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 40
Стаття 57.Повнота та дійсність регламенту. Внесення змін та доповнень 40
   
ДОДАТКИ до Регламенту 41
Додаток №1Проект рішення міської ради 41
Додаток №2 Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради 42
Додаток №3 Аркуш погодження проекту рішення міської ради 43
Додаток №4 Персональний бланк поіменного голосування 45

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.Міська рада

            1.1.Вугледарська міська рада (надалі — міська рада) – є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Вугледара та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

            1.2.Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно - правовими актами, рішеннями міської ради та даним Регламентом.

            1.3.Міська рада є володарем персональної бази даних і забезпечує реалізацію норм Закону України “Про захист персональних даних” в межах повноважень.

Стаття 2.Предмет регламенту

            2.1.Регламент Вугледарської міської ради (далі — Регламент) встановлює порядок діяльності, основні правила та процедури роботи міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, в тому числі, порядок скликання сесій міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень міською радою; порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій міської ради; порядок формування виконавчих органів міської ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень міської ради, встановлених Конституцією та законами України.

            2.2.Регламент затверджується на пленарному засіданні міської ради не пізніше, ніж чим на другій сесії. До прийняття Регламенту міської ради нового скликання застосовується затверджений Регламент міської ради попереднього скликання.

            2.3.Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів міської ради, Вугледарського міського голови (надалі - міський голова), виконавчих та інших органів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

Стаття 3.Мова роботи міської ради

            3.1.Мова, якою користується в своїй роботі міська рада, її виконавчі органи, та яка використовується в офіційних оголошеннях, визначається згідно Закону України «Про засади державної мовної політики».

            3.2.Проекти рішень, інших нормативних актів вносяться на розгляд міської ради державною мовою. Усі нормативні акти міської ради приймаються і публікуються державною мовою.

                       

Стаття 4.Основні принципи діяльності міської ради

            4.1.Міська рада у своїй діяльності керується принципами законності, гласності, прозорості та відкритості.

            4.2.Для практичної реалізації зазначених в п.4.1. цієї статті принципів міська рада:

            -створює та підтримує в належному стані функціонування офіційного веб-сайту Вугледарської міської ради (www.vugledar-rada.gov.ua), де розміщується інформація відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

            -забезпечує розгляд електронних петицій відповідно до ст. 231 Закону України «Про звернення громадян»;

            -оприлюднює звіти про роботу, проекти рішень та рішення міської ради, інформацію про депутатську діяльність, діяльність міського голови, виконавчих органів міської ради тощо;

            -залучає громадськість до процесу обговорення та підготовки рішень міської ради.

            4.3.Сесії міської ради проводяться відкрито і гласно, крім випадків, передбачених законодавством.

            4.4.Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом акредитації у встановленому порядку представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку.

            На засіданнях міської ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар міської ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню, засіданню постійної комісії.

            4.5.Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом:

            -доведення до відома громадськості інформації про плани роботи міської ради, органів міської ради;

            -можливості проведення у залі засідань фото-, відео- та звукозапису,

            -попереднього опублікування проектів рішень міської ради у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

            -офіційного оприлюднення рішень міської ради після їх прийняття шляхом обов’язкового розміщення на офіційному сайті виконавчого комітету Вугледарської міської ради у розділі «Нормативна база - Рішення міської ради» (www.vugledar-rada.gov.ua).

            4.6.Прозорість в роботі міської ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій міської ради та засіданнях постійних комісій. Кожен громадянин має право безперешкодно відвідувати засідання органів міської ради за умови дотримання ним встановленого порядку. Якщо громадянин має намір виступити перед депутатами з приводу окремого обговорюваного питання, то він повинен попередньо поінформувати про це головуючого на пленарному засіданні сесії міської ради, голову постійної чи тимчасової контрольної комісії. Головуючий надає слово громадянину для виступу за умови прийняття процедурного рішення про надання слова.

            4.7.В разі, якщо у пленарному засіданні міської ради беруть участь члени громадських та політичних об’єднань, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, ініціативні групи громадян, члени територіальної громади, які виявляють бажання взяти участь у обговоренні конкретного питання порядку денного, вони мають право на висловлення своєї позиції з конкретного питання порядку денного за умови прийняття процедурного рішення міської ради про надання їм слова, але не більше ніж двох осіб від одного громадського об’єднання, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, ініціативної групи громадян, двох членів територіальної громади.

            4.8.Громадські та політичні об’єднання, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, ініціативні групи громадян, члени територіальної громади, які виявляють бажання взяти участь у вивченні, підготовці проекту рішення з конкретного питання, направляють до міської ради відповідне звернення. Міський голова або секретар міської ради, розглянувши таке звернення, приймає рішення про форму участі зацікавлених осіб у розгляді конкретного питання (зустріч чи круглий стіл, участь у засіданні профільної постійної чи тимчасової контрольної комісії, пленарному засіданні сесії міської ради тощо). Представники громадськості, що були запрошені взяти участь у вивченні конкретного питання, мають право на виступ (на зустрічі чи круглому столі, на засіданні профільної постійної чи тимчасової контрольної комісії, пленарному засіданні сесії міської ради тощо) з обґрунтуванням своєї позиції з додержанням вимог даного Регламенту щодо порядку виступу.

            4.9.Міська рада, міський голова, виконавчі органи міської ради діють за принципом розподілу повноважень у порядку та в межах, визначених чинним законодавством.

Стаття 5.Місце проведення сесій міської ради

            5.1.Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій міської ради.

            5.2.Засідання постійних комісій міської ради проводяться у приміщенні міської ради, як правило, у залі засідань.

            5.3.Пленарні засідання проводяться у залі засідань міської ради за адресою: м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16 (другий поверх).

            5.4.Пленарні засідання міської ради, в окремих випадках, можуть також проводитися в іншому місці за процедурним рішенням міської ради, прийнятим на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу міської ради у встановленому цим Регламентом порядку.

            5.5.В залі засідань міської ради місця для депутатів (для депутатських груп та фракцій у разі їх створення) відводяться окремо від місць для інших осіб , присутніх на пленарному засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. За кожним депутатом закріплюється відповідне місце. Відповідне місце також закріплюється за міським головою, секретарем міської ради, секретаріатом засідання.

Стаття 6.Встановлення державних та місцевих символів

            6.1.Державний Прапор, Державний Герб України встановлюються на будівлі міської ради.

            6.2.На час пленарних засідань міської ради Державний Прапор, Державний Герб, Прапор міста встановлюються у залі, де проходять засідання.

            6.3.Після відкриття сесії звучить Гімн України.

Стаття 7.Запрошені на засідання міської ради

            7.1.На пленарні засідання сесії міської ради та засідання її органів можуть запрошуватися посадові особи державних органів та органів місцевого самоврядування, представники підприємств та організацій, громадськості.

            7.2.Міська рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

            7.3.Відповідна комісія міської ради може запросити посадових осіб органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання міської ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються відповідною комісією або стосуються предмета діяльності.

            7.4.На вимогу міської ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання міської ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання міської ради та її органів, відповідей на запити депутатів. Повідомлення про вимогу міської ради та її посадових осіб надсилається не менш ніж за 10 днів з зазначенням підстав для прибуття на засідання міської ради або її органів.

            7.5.Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

            7.6.Особи, присутні на засіданнях міської ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, після попередження головуючого (в разі грубого порушення – негайно), особи, що порушують порядок, можуть бути випроваджені з приміщення, де відбувається засідання.

РОЗДІЛ 2.ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ.

ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ

Підрозділ 2.1.Депутати міської ради

Стаття 8.Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

            8.1.Депутат міської ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до міської ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори». Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата або самої міської ради.

            8.2.Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

            8.3.Депутат міської ради є відповідальним перед виборцями і їм підзвітним. У своїй роботі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, громадськими об’єднаннями, громадянами.

            8.4.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством України та даним Регламентом.

            8.5.Загальний склад міської ради – 26 (двадцять шість) депутатів. Повноважний склад міської ради – 2/3 депутатів від загального складу (18 депутатів). Депутат міської ради здійснює свої повноваження не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

            8.6.Депутат міської ради, обраний секретарем міської ради, працює у міській раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, в тому числі, на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

            8.7.Депутат міської ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю, та не може мати іншого представницького мандату.

            8.8.Повноваження депутата міської ради припиняються достроково за наявності визначених у ч.1 ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення міської ради. Повноваження депутата міської ради можуть достроково припинятися також за рішенням міської ради відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

            8.9.Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата міської ради вирішуються у судовому порядку.

            8.10.Про дострокове припинення повноважень депутата міська рада невідкладно інформує міську виборчу комісію.

            8.11.Депутат міської ради є суб’єктом персональних даних і має право на їх захист відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

            8.12.Публічна образа депутата міської ради, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата міської ради, членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Стаття 9.Права депутата у міській раді та її органах. Права депутата у багатомандатному виборчому окрузі

            9.1.Депутат міської ради користується правом вирішального (ухвального) голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях міської ради та її органів, до складу яких він обраний. Депутат міської ради набуває права вирішального (ухвального) голосу з моменту визнання його повноважень.

            9.2.Кожен депутат у міській раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу міської ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

            9.3.Депутат міської ради має право:

            9.3.1.Обирати і бути обраним до органів міської ради. Офіційно представляти виборців у міській раді та її органах, органах державної влади, установах, організаціях, на підприємствах незалежно від форм власності.

            9.3.2.Висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою. Порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених міською радою.

            9.3.3.Пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами. Вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; вносити на розгляд міської ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них; пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю.

            9.3.4.Брати участь в обговоренні питань, ставити питання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні. Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати інформацію. Оголошувати на засіданнях міської ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій як власних, так і від депутатських груп, депутатських фракцій та громадян або їх об’єднань.

            9.3.5.Вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних міській раді, а також з питань, що віднесені до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території. Порушувати у міській раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних міській раді органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

            9.3.6.Об’єднуватися з іншими депутатами міської ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту.

            9.3.7.Знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у віповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

            9.3.8.Оприлюднювати результати власної депутатської діяльності, роз’яснювати свою позицію та інформувати про роботу міської ради в порядку, встановленому міською радою.

            9.3.9.Має право брати участь в прийомі громадян міським головою з метою оперативного вирішення проблемних питань, швидкого реагування на письмові і усні звернення, скарги.

            9.4.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються міською радою чи за її дорученням постійними комісіями або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міською радою, і про вжиті заходи повідомити депутату та міській раді.

            9.5.Депутат міської ради у багатомандатному виборчому окрузі має право:

            9.5.1.Офіційно представляти виборців та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня.

            9.5.2.Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення тощо.

            9.5.3.Порушувати перед органами і організаціями, передбаченими пунктом 9.5.1 цієї статті, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення.

            9.5.4.Використовувати засоби масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу міської ради у порядку, встановленому міською радою.

            9.5.5.Вносити на розгляд органів і організацій, передбачених 9.5.1. цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

            9.5.6.Брати участь у громадських слуханнях, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади.

9.6.При здійсненні депутатських повноважень депутат міської ради має також право: 9.6.1.На депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання.

9.6.2.На невідкладний прийом.

            9.6.3.Вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

                        9.7.Депутат міської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців.

                        9.8.Депутат міської ради має гарантовані права при розгляді питання про його відкликання.

Стаття 10.Обов’язки депутата у міській раді та її органах. Обов’язки депутата у багатомандатному виборчому окрузі

            10.1.Депутат міської ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.         

            10.2.Депутат міської ради зобов’язаний:

            10.2.1.Додержуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та даного Регламенту. Неухильно виконувати обов’язки депутата у порядку, встановленому чинним законодавством, додержуватися норм депутатської етики.

            10.2.2.Виконувати доручення міської ради та її органів; доручення міського голови, інформувати їх про виконання наданих доручень.

            10.3.У багатомандатному виборчому окрузі депутат міської ради зобов'язаний:

            10.3.1.Підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території; громадськими об’єднаннями, громадянами.

            10.3.2.Інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень міської ради і доручень виборців.

            10.3.3.Брати участь в організації виконання рішень міської ради та її органів, доручень виборців.

            10.3.4.Вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них міську раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні.

            10.3.5.Визначати дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

            10.3.6.Депутат міської ради для виконання обов’язків щодо прийому громадян забезпечується приміщенням у міській раді (у відповідні дні та години згідно графіку). Депутат міської ради може вести прийом громадян також в іншому визначеному ним приміщенні.

            10.4.Щорічно на пленарному засіданні міської ради заслуховується узагальнена інформація за підсумками року щодо стану виконання депутатами доручень міської ради та її органів, а також щодо кількості пропусків депутатами міської ради пленарних засідань, засідань постійних комісій. Відповідна оприлюднюється і на офіційному веб- сайті виконавчого комітету Вугледарської міської ради у підрозділі «Депутатська діяльність».

            10.5.З метою дотримання відповідності практичної діяльності депутата міської ради основним принципам і положенням його передвиборчої програми на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради оприлюднюється передвиборча програма депутата або партійної організації, від якої обрано депутата міської ради.

            10.6.Депутат міської ради, який не виправдав довір’я виборців, може бути у будь-який час відкликаний ними у встановленому законодавством порядку. Право вносити пропозицію про відкликання депутата міської ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають громадяни України, які відповідно до закону про місцеві вибори є виборцями відповідного виборчого округу.
            10.7.Підставами для відкликання виборцями депутата міської ради можуть бути:

            -порушення депутатом міської ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

            -пропуск депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин обов’язків депутата міської ради.

            -невідповідність практичної діяльності депутата міської ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

Стаття 11.Розгляд депутатом міської ради пропозицій, заяв і скарг громадян
            11.1.Депутат міської ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань. 
            11.2.Депутат міської ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, громадських об’єднань, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата міської ради.
            11.3.Депутат міської ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами громадських об’єднань надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців. 
            11.4.Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутату міської ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.
            11.5.Органи місцевого самоврядування забезпечують депутатів міської ради відповідним приміщеням та оргтехнікою, необхідними для ведення прийому громадян, розгляду їх попозицій, заяв, скарг; забезпечують фінансування витрат депутатів міської ради, пов’язаних із здійсненям депутатської діяльності.
 
Стаття 12.Звіт депутата міської ради перед виборцями та зустрічі з ними
            12.1.Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Міська рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями.
            12.2.Звіт депутата міської ради повинен містити відомості про його діяльність у міській раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті міською радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
            12.3.Звіт депутата міської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу загальних зборів громадян за місцем проживання.
            12.4.Депутат міської ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. 
            12.5.Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам міської ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату міської ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі, сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні міської ради.
            12.6.Депутат міської ради інформує міську раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу міської ради та її органів, а також про доручення, надані депутату у зв'язку з його депутатською діяльністю.
 
Стаття 13.Доручення виборців
            13.1.Виборці можуть давати депутату міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб територіальної громади
13.2.Доручення виборців не повинні суперечити чинному законодавству, а їх виконання має належати до відання міської ради та її органів.
13.3.Доручення виборців депутату міської ради має бути підтримане більшістю учасників зборів. 
13.4.Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом міської ради до відома міської ради або її органів. 
13.5.Міська рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам міської ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі, і фінансових можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів міської ради та територіальної громади. 
            13.6.Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку міста, міських цільових програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.
            13.7.Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій міської ради, або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання виборців.           13.8.Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється міською радою, її органами та депутатами. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують міську раду про хід їх виконання.            13.9.Депутат міської ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду міською радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання. 

 

Стаття 14.Депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання. Невідкладний прийом депутата міської ради

            14.1.Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, щодо здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

            14.2.Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, до яких звернувся депутат міської ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому письмову відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки - дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

            14.3.Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату міської ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

            14.4.Депутат міської ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

            14.5.Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

          14.6.Депутатський запит - це підтримана міською радою вимога депутата до посадових осіб міської ради і її органів, міського голови, керівників відділів і управлінь, керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території з питань, які віднесені до відання міської ради.

           14.7.Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або группою депутатів попередньо або на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання міської ради.

           14.8.Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради. Міська рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.

            14.9.Орган або посадова особа, до яких направлено депутатський запит, зобов'язані у встановлений міською радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений міською радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити міській раді та депутату, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні міської ради.

            14.10.Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких направлено запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит міською радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.

           14.11.Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

           14.12.Депутат міської ради на території міської ради має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, з питань депутатської діяльності.

           14.13.Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, на звернення депутата міської ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.

           14.14.Порядок відвідування депутатом міської ради підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.

           14.15.Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади, у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати припинення порушень, а в необхідних випадках звернутися до відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходи щодо припинення порушень законності.

           14.16.У разі виявлення порушення законності депутат міської ради має право на депутатське звернення до керівників відповідних правоохоронних чи контролюючих органів.

           14.17.Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадські об’єднання, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат міської ради, зобов'язані негайно вжити заходи щодо усунення порушення, а в разі необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата міської ради.

            14.18.У разі невжиття відповідних заходів посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівники правоохоронних і контролюючих органів, до яких звернувся депутат міської ради, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Стаття 15.Помічники-консультанти депутата міської ради

            15.1.Депутат міської ради може мати не більше 5 (п’яти) помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

            15.2.Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

            15.3.Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата Вугледарської міської ради.

            15.4.Помічник-консультант депутата міської ради має право:

            15.4.1.Входити і перебувати у приміщеннях міської ради за пред'явленням   посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку.

            15.4.2.Одержувати надіслану на ім'я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради.

            15.4.3.За дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

            15.4.4.За письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

            15.5.Помічник-консультант депутата міської ради зобов'язаний:

            15.5.1.Дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата Вугледарської міської ради.

            15.5.2.При виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради.

            15.5.3.За дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали.

            15.5.4.Допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями.

            15.5.5.Допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань.

            15.5.6.Надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

            15.6.Умови діяльності помічників-консультантів депутата міської ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Вугледарської міської ради, яке затверджується міською радою.

            15.7.Помічнику-консультанту депутата міської ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву міської ради, прізвище депутата міської ради, а також те, що помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах у міській раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради, опис якого затверджується міською радою, видається за письмовим поданням депутата міської ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним і підлягає поверненню до міської ради по закінченню повноважень депутата міської ради або за його письмовим поданням.

Стаття 16.Депутатські групи

            16.1.Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

                        16.2.Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

            16.3.Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених чинним законодавстом.

            16.4.Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у багатомандатному виборчому окрузі.

            16.5.Порядок утворення депутатських груп:

            16.5.1.Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів міської ради.

            16.5.2.Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

            16.5.3.Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

            16.5.4.Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

            16.5.5.Організація діяльності депутатських груп визначається міською радою.

            16.6.Депутатські групи мають право:

            16.6.1.На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради.

            16.6.2.На попередньо обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада.

            16.6.3.На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії.

                        16.6.4.На об'єднаня зусиль з іншими групами, фракціями для створення більшості в міській раді чи опозиції.

            16.6.5.На здійснення інших прав, передбачених законами України.

            16.7.Діяльність депутатської групи припиняється:

                        16.7.1.У разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановленою п.16.5.1. цієї статті.

            16.7.2.У разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи.

            16.7.3.Після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

            16.8.Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

            16.9.Інші питання діяльності депутатських груп визначаються Регламентом міської ради.

            16.10.Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської групи. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської групи головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської групи, її кількісний та персональний склад.

            16.11.Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою.

 
Стаття 17.Депутатські фракції 
            17.1.Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.
            17.2.Членство депутата міської ради в депутатській фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у багатомандатному виборчому окрузі. 
            17.3.Порядок утворення депутатських фракцій:
            17.3.1.Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська фракція складається не менш як з трьох депутатів міської ради.
            17.3.2.Депутати міської ради, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію.
            17.3.3.Депутатська фракція реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. 
            17.3.4.Депутатські фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради 
            17.3.5.Організація діяльності депутатських фракцій визначається міською радою.
            17.4.Депутатські фракції мають право: 
            17.4.1.На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради.
            17.4.2.На попередньо обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада.
            17.4.3.На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії.
            17.4.4.На об'єднаня зусиль з іншими фракціями для створення більшості в міській раді чи опозиції.
            17.4.5.На здійснення інших прав, передбачених законами України. 
            17.5.Діяльність депутатської фракції припиняється:
            17.5.1.У разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановленою п.17.3.1. цієї статті.
            17.5.2.У разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції.
            17.5.3.Після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень міської ради.
            17.6.Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
            17.7.Інші питання діяльності депутатських фракцій визначаються Регламентом міської ради.
            17.8.Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад. 
            17.9.Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською фракцією.

Підрозділ 2.2.Постійні комісії міської ради. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 18.Постійні комісії міської ради

            18.1.Постійні комісії міської ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень міської ради, діяльності виконавчих органів міської ради у сфері компетенції комісії.

            18.2.Кількісний склад постійної комісії не може бути більшим третини складу міської ради та меншим трьох депутатів міської ради.

            18.3.Перелік, функціональна спрямованість і повноваження, порядок їх створення і організації діяльності визначаються чинним законодавством, даним Регламентом та Положенням про постійні комісії міської ради.

            18.4.Положення про постійні комісії міської ради затверджується міською радою з урахуванням вимог закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями міської ради.

            18.5.Постійні комісії міської ради утворюються та обираються з числа її депутатів на першій сесії міської ради нового скликання на термін повноважень міської ради. Про утворення, обрання постійних комісій міської ради та затвердження їх персонального складу міська рада приймає відповідне рішення.

            18.6.У разі необхідності рішенням міської ради можуть бути створені нові постійні комісії міської ради, скасовані або реорганізовані раніше створені, може бути змінено їх кількісний та персональний склад.

            18.7.Голова, заступник голови постійної комісії у будь-який час можуть бути відкликані за мотивованим рішенням міської ради, за особистою письмовою заявою.

Стаття 19.Загальні повноваження постійних комісій міської ради і форми їх здійснення

            19.1.Постійні комісії міської ради за дорученням міської ради або за власною ініціативою:

            19.1.1.Попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

            19.1.2.Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради.

            19.1.3.Здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції.

            19.1.4.Заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради.

            19.1.5.Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

            19.1.6.Розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

            19.1.7.Аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції постійних комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

            19.2.Постійні комісії міської ради розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

            19.3.Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засдань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Оприлюднення висновків, рекомендацій, протоколів постійних комісій здійснюється не пізніше наступного дня після підписання оформленого оригіналу засідання постійної комісії.

            19.4.Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради.

            19.5.Постійні комісії в своїй діяльності взаємодіють з іншими постійними комісіями міської ради та інших рад, виконавчими органами міської ради, державними виконавчими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, громадянами тощо.

                        19.6.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради може створювати робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів тощо.

            19.7.Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

            19.8.На засідання постійної комісії, як правило, запрошуються посадові особи державних органів та органів місцевого самоврядування, представники підприємств та організацій, жителі територіальної громади з питань, які стоять на порядку денному комісії.

Стаття 20.Права постійних комісій міської ради

                        20.1.Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

                        20.1.1.Створювати робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань, що винесені на розгляд комісії.

                        20.1.2.Вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.

            20.1.3.Вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії міської ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії міської ради, визначати доповідачів та співдоповідачів.

            20.1.4.Мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії міської ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету.

            20.1.5.Підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад тощо.

            20.1.6.Виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

            20.2.Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

            20.3.Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому ч.8 ст.46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 21.Тимчасові контрольні комісії міської ради

            21.1.Міська рада може створювати тимчасові контрольні комісії міської ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів міської ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень міської ради, а також інших конкретних питань, визначених міською радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування.

            21.2.Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії міської ради за ініціативою міського голови або не менш як третини депутатів від складу міської ради, якщо інше не встановлено даним Регламентом.

            21.3.Тимчасова контрольна комісія міської ради утворюється шляхом затвердження відповідного рішення міської ради, в якому має бути визначено: назву, кількісний та персональний склад відповідної комісії; обраного міською радою голову комісії; завдання комісії та термін її діяльності; додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані міською радою даній комісії тощо.

            21.4.Тимчасова контрольна комісія міської ради обирається з числа депутатів, які дали на це згоду. Головою або членом тимчасової контрольної комісії міської ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів.

            21.5.Тимчасова контрольна комісія міської ради, у визначений міською радою термін, подає міській раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень міської ради та інші матеріали.

            21.6.Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях міської ради та на пленарному засіданні міська рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає тимчасовій контрольній комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

            21.7.Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

            21.8.Тимчасова контрольна комісія міської ради здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій міської ради.

Підрозділ 2.3.Виконавчі органи та посадові особи міської ради

Стаття 22.Виконавчий комітет міської ради

            22.1.Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

            22.2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою з урахуванням пропозиції міського голови.

            22.3.Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

            22.4.Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови (який його очолює), секретар міської ради (за посадою), заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, інших осіб.

            22.4.1.За необхідності кандидатури, подані до складу виконавчого комітету, повинні надати депутатам міської ради інформацію про себе та відповісти на їх питання.

            22.4.2.Голосування з питання затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради може відбуватися по кожній кандидатурі окремо або списком.

            22.4.3.Якщо міська рада мотивовано відхилила запропоновану міським головою кандидатуру до персонального складу виконавчого комітету міської ради (з числа керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, інших осіб), міський голова подає на розгляд міської ради іншу кандидатуру.

            22.5.До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

            22.6.Міська рада утворює у складі виконавчого комітету міської ради орган з питань містобудування та архітектури.

            22.7.Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

            22.8.Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міської ради.

            22.9.Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів міської ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

                        22.10. Виконавчий комітет попередньо розглядає проекти рішень міської ради щодо місцевих програм соціально-економічного й культурного розвитку, цільових програм, міського бюджету, які планується винести на розгляд ради (в редакції рішення міської ради від 17.03.2017 №7/14-34)

 

Стаття 23.Організація роботи виконавчого комітету міської ради

            23.1.Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

                        23.2.Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою. В разі відсутності міського голови чи неможливості здійснення ним своїх повноважень, засідання виконавчого комітету скликаються першим заступником міського голови.

            23.3.Засідання виконавчого комітету скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними, якщо в ньому беруть участь не менше половини від його загального складу.

            23.4.На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати міської ради.

            23.5.Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від його загального складу.

            23.6.Протоколи та прийняті виконавчим комітетом рішення підписуються міським головою та керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

Стаття 24.Інші виконавчі органи міської ради

            24.1.Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

            24.2.Структура виконавчих органів міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

            24.3.До структури виконавчих органів міської ради входять: міський голова; секретар міської ради; заступники міського голови; керуючий справами виконавчого комітету міської ради, відділи прямого підпорядкування; інші відділи та структурні підрозділи.

            24.4.Секретар міської ради обирається на посаду міською радою за пропозицією міського голови. Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету затверджуються на посаду міською радою за пропозицією міського голови.

            24.5.Міський голова, секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради координують роботу структурних підрозділів та відділів міської ради.

            24.6.Розподіл обов'язків між секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради здійснюється міським головою та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради не пізніше одного місяця з дня визнання повноважень міського голови. При цьому повинні бути визначені: функції і повноваження, закріплені за посадовою особою та їх взаємозаміна; відділи та структурніпідрозділи виконавчих органів міської ради, діяльність яких координується та контролюється вищезазначеними посадовими особами.

            24.7.Відділи, структурні підрозділи та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними міській раді, яка їх утворила, підпорядкованими міському голові. Відділи та структурні підрозділи здійснюють свої повноваження на основі положень, затверджених міською радою.

            24.8.Відділи, структурні підрозділи та інші виконавчі органи міської ради звітують перед міською радою про свою роботу не рідше одного разу на рік, а також на вимогу міської ради. За результатами звітів приймається вмотивоване рішення міської ради про оцінку роботи певного виконавчого органу.         

            24.9.Керівники відділів та структурних підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

 

Стаття 25.Міський голова

            25.1.Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Вугледара та обирається територіальною громадою у порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори».

            25.2.Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо міська рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 і 2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Міський голова здійснює свої повноваження на постійній основі.

            25.3.Повноваження міського голови визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

            25.4.При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

            25.5.Щорічно міський голова зобов’язаний прозвітувати: перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради; перед територіальною громадою міста.

            25.6.На вимогу не менше половини депутатів від загального складу міської ради у будь-який визначений депутатами термін, міський голова зобов’язаний прозвітувати про роботу виконавчих органів міської ради.

            25.7.Повноваженя міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

Стаття 26.Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради

            26.1.Кандидати на посади першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради вносяться на розгляд міської ради міським головою. У поданні на посаду зазначаються ініціали і прізвище кандидата, посада, на яку він пропонується, відомості про освіту, трудову діяльність, стаж роботи, в тому числі, на посадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (за наявності), інші відомості тощо. Подання підписується міським головою.

            26.2.Внесені на розгляд міської ради кандидати на посаду першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету попередньо обговорюються в постійних комісіях, які готують щодо поданих кандидатур мотивовані висновки і, у разі потреби, роблять доповіді на пленарних засіданнях. Розгляд відповідних кандидатур постійними комісіями міської ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.

            26.3.Кандидати на посади першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради обов’язково виступають на пленарному засіданні міської ради, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному засіданні. В обговоренні даних кандидатур можуть брати участь тільки депутати міської ради.

            26.4.Міська рада може приймати рішення про затвердження даних кандидатур по кожній кандидатурі окремо чи списком.

            26.5.Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова у десятиденний термін може повторно подати попередню кандидатуру або зробити подання на нову кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

Стаття 27.Секретар міської ради

            27.1.Секретар міської ради обирається з числа депутатів міської ради на строк повноважень міської ради за пропозицією міського голови. Секретар міської ради працює на постійній основі.

            27.2.Пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може вноситися на розгляд міської ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради у разі, якщо:

            27.2.1.На день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови.

            27.2.2.Міська рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря міської ради, запропоновану міським головою.

            27.2.3.Протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря міської ради.

            27.2.4.На наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря міської ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд міської ради кандидатуру на посаду секретаря міської ради.

            27.2.5.Посада секретаря міської ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

            27.3.У разі якщо міська рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради, згідно з пунктом 27.2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря міської ради вносить міський голова.

            27.4.Секретар міської ради відповідно до ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

            27.4.1.У випадку, передбаченому ч.1, ч.2 статті 42 Закону України     «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови.

            27.4.2.Скликає сесії міської ради у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            27.4.3.Повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради.

            27.4.4.Веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

            27.4.5.Організовує підготовку сесій міської ради з питань, що вносяться на розгляд міської ради.

            27.4.6.Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності.

            27.4.7.За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

            27.4.8.Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

            27.4.9.Організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

            27.4.10.Забезпечує зберігання у міській раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

            27.4.11.Виконує інші повноваження, визначені діючим законодавством.

            27.5.Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством.

РОЗДІЛ 3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ.

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Підрозділ 3.1.Організація роботи міської ради

Стаття 28.Форми роботи міської ради

            28.1.Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові та позачергові.

            28.2.Сесії міської ради складаються із пленарних засідань міської ради, засідань постійних комісій міської ради, тимчасових контрольних комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями тощо.

            28.3.Відкриття сесії міської ради оголошується головуючим на пленарному засіданні на початку її першого пленарного засідання, закриття - по завершенні останнього пленарного засідання.

            28.4.Тривалість сесії визначається процедурним рішенням міської ради на її першому пленарному засіданні. Дата наступних пленарних засіданнях в рамках однієї сесії визначається процедурним рішенням міської ради.

            28.5.Діяльність міської ради здійснюється відповідно до напрямків роботи і плану, затвердженого рішенням міської ради.

            28.6.Сесії міської ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Стаття 29.Перша сесія міської ради нового скликання

            29.1.Першу сесію новообраної міської ради скликає міська виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів у складі, який забезпечує повноважність міської ради (2/3 депутатів від загального складу міської ради) шляхом прийняття відповідного рішення та його публічного оголошення.

            29.2.Підготовку першої сесії міської ради здійснює відділ, на який покладено функції із забезпечення діяльності міської ради. Для проведення першої сесії готуються: пропозиції щодо порядку роботи першого пленарного засідання, проект порядку денного першої сесії міської ради нового скликання, проекти відповідних рішень міської ради тощо.

Стаття 30.Порядок проведення першої сесії міської ради

            30.1.Перед відкриттям пленарного засідання членами міської виборчої комісії проводиться реєстрація новообраних депутатів. Після завершення реєстрації підраховується їх кількість. Інформація щодо кількості зареєстрованих депутатів передається для оголошення на пленарному засіданні голові міської виборчої комісії і новообраному міському голові.

            30.2.Першу сесію міської ради нового скликання відкриває і веде голова міської виборчої комісії; він інформує міську раду про підсумки виборів депутатів міської ради і підсумки виборів міського голови, визнання їх повноважень.

            30.3.Міський голова, який вперше обраний на цю посаду, складає Присягу посадової особи місцевого самоврядування, текст якої визначений Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» .

            30.4.З моменту визнання повноважень депутатів міської ради нового скликання, повноважень новообраного міського голови (та складання Присяги посадової особи місцевого самоврядування) на пленарних засіданнях першої сесії головує новообраний міський голова.

            30.5.Для ведення протоколу першого пленарного засідання міської ради функції секретаріату виконують секретар, обраний з числа депутатів, та посадові особи відділу, на який покладено функції із забезпечення діяльності міської ради.

            30.6.Пропозиції щодо порядку денного вносяться міським головою. Міський голова оголошує питання для включення до порядку денного першої сесії новообраної міської ради. Зокрема, до порядку денного включаються питання про набуття повноважень; про обрання секретаря міської ради; про утворення, обрання постійних комісій міської ради та затвердження їх персонального складу; про присвоєння міському голові, який вперше обраний на цю посаду, рангу посадової особи місцевого самоврядування в межах відповідної категорії посад; затвердження на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючого справами виконавчого комітету міської ради; визначення кількісного складу виконавчого комітету та затвердження його персонального складу за пропозицією міського голови. За необхідності до порядку денного можуть бути внесені інші питання.

            30.7.Під час першої сесії надається доручення з питання підготовки Регламенту міської ради нового скликання та Положення про постійні комісії міської ради

            30.8.Для додаткового узгодження позицій депутатів з питань порядку денного, доопрацювання відповідних проектів рішень в роботі першого пленарного засідання першої сесії міської ради можуть оголошуватися перерви. Для розгляду усіх питань порядку денного першої сесії новообраної міської ради в рамках першої сесії за необхідності можуть проводитися декілька пленарних засідань.

            30.9.У разі, якщо обрано повноважний склад міської ради нового скликання, але не обрано міського голову, міська рада обирає тимчасову президію з числа депутатів міської ради у складі трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях міської ради до обрання секретаря міської ради. З часу обрання секретаря міської ради на пленарних засіданнях головує секретар міської ради.

 

Стаття 31.Скликання чергових та позачергових сесій міської ради

            31.1.Чергові сесії міської ради, наступні після першої, скликаються міським головою (розпорядженням міського голови) по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше одного разу на місяць. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості скликання ним сесії міської ради, сесія скликається секретарем міської ради (відповідним письмовим повідомленням - у разі відмови, розпорядженням — у разі неможливості).

            31.2.Сесія міської ради також повинна бути скликана за пропозицією:

            -не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради (9 депутатів), оформленою відповідним листом на ім’я міського голови або секретаря міської ради;

            -виконавчого комітету міської ради, оформленої у вигляді рішення виконавчого комітету.

            31.3.Сесії також скликаються для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів (не менше 200), протягом строку, встановленого для її розгляду (не більше трьох місяців).

            31.4.У разі, якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий термін без поважних причин не скликають сесію на вимогу однієї третини депутатів від загального складу міської ради чи виконавчого комітету міської ради, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менше як одну третину складу міської ради або постійною комісією міської ради, при цьому порядок денний пленарного засідання формує ініціативна група депутатів в складі однієї третини загального складу міської ради або постійна комісія, яка скликає сесію.

            31.4.При скликанні сесії міським головою сесію відкриває та веде міський голова. У випадку, якщо сесія скликана депутатами міської ради, які становлять не менше як одну третину загального складу міської ради або постійною комісією міської ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів з ініціативи якої скликана сесія один з депутатів, що входить до її складу, а головує на пленарному засіданні за рішенням міської ради - один з депутатів цієї групи.

            31.5.Рішення про скликання чергової сесії міської ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 (десять) днів до пленарного засідання сесії міської ради, у виняткових випадках - не пізніш як за день до пленарного засідання сесії міської ради із зазначенням часу, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд.

            31.6.Позачергова сесія міської ради з вказанням порядку денного скликається за необхідності.

            31.7.Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями міської ради, депутатами міської ради, виконавчими органами міської ради, загальними зборами громадян, громадянами шляхом надання електронної петиції. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 32.Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

            32.1.Громадяни можуть звернутися до міської ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт Вугледарської міської ради.

            32.2.В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті Вугледарської міської ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

            32.3.Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

            32.4.Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

            32.5.Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради та розміщує текст електронної петиції. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

            32.6.У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

            32.7.Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

            32.8.Міська рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язана забезпечити:

            32.8.1.Безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

            32.8.2.Електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

            32.8.3.Недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

            32.8.4.Фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

            32.9.Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про зверненя громадян «.

            32.10.Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до міської ради та строку збору підписів визначаються Статутом територіальної громади, за його відсутності — Регламентом міської ради.

            32.11.Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Вугледарської міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

            32.12.Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Вугледара, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

            32.13.Порядок розгляду електронної петиції у Вугледарській міській раді, затверджується рішенням міської ради.

            32.14.Про підтримку або непідтримку електронної петиції, адресованої міській раді, публічно оголошується на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради секретарем міської ради.

            32.15.У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

            32.16.У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися міською радою шляхом прийняття з питань, віднесених до її компетенції, відповідного рішення.

            32.1.7.Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

Стаття 33.Пленарні засідання міської ради

            33.1.Пленарні засідання чергової сесії міської ради, якщо не прийняте інше рішення, проводяться, як правило, у третю п’ятницю місяця (початок засідання як правило о 10.00) і є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу міської ради (14 депутатів).

            33.2..Участь депутатів у пленарному засіданні визначається за їх підписами у друкованому списку поіменної реєстрації, а також у ході пленарного засідання сесії - за допомогою електронної системи поіменного голосування. У разі відсутності необхідної кількості депутатів (кворуму) головуючий за згодою присутніх депутатів може перенести початок пленарного засідання на 1 (одну) годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення пленарного засідання на інший встановлений ними день, але не пізніше, ніж через 2 (два) тижні ( в редакції рішення міської ради від 17.03.2017 №7/14-34)

            33.3.Пленарне засідання міської ради відбувається в наступному порядку:

            -поіменна реєстрація депутатів, що беруть участь у засіданні;

            -вступне слово головуючого про відкриття пленарного засідання (на початку пленарного засідання головуючим оголошується кількість депутатів, що бере участь у засіданні відповідно даних реєстрації; повідомлення щодо осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням);

            -вирішення процедурних питань проведення пленарного засідання сесії міської ради (обрання секретаря сесії/пленарного засідання, затвердження порядку денного сесії/пленарного засідання та регламенту роботи пленарного засідання тощо);

            -обговорення питань порядку денного та голосування по них;

            -закриття пленарного засідання чи оголошення перерви у роботі.

            33.4.Відкриває, веде і закриває пленарні засідання сесій міської ради міський голова (або інша особа, визначена відповідно до ст.31 даного Регламенту).

            33.5.Перерва оголошується, як правило, через кожні 2 (дві) години роботи пленарного засідання тривалістю до 30 (тридцяти) хвилин. В разі необхідності, за рішенням міської ради зазначений порядок проведення пленарного засідання може бути змінений. Щодо порядку конкретного пленарного засідання за пропозицією головуючого або депутатів приймається відповідне рішення простою більшістю голосів.

            33.6.На обговорення з наступним затвердженням рішення, як правило, можуть бути поставлені лише питання, що пройшли процедуру обговорення у профільних комісіях міської ради (за винятком процедурних питань та питань, які потребують негайного реагування). Наприкінці кожного пленарного засідання відводиться час для розгляду питань «Різне».                                                               

            33.7.Сесія міської ради не може бути закрита, якщо міська рада не визначилася стосовно всіх питань порядку денного сесії шляхом прийняття рішень щодо них, у тому числі, шляхом перенесення розгляду окремих питань на наступну сесію міської ради.

            33.8.При проведенні пленарного засідання міською радою може використовуватися аудіо/відеофіксація.

            33.9.Закриті пленарні засідання міської ради проводяться за рішенням міської ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу міської ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом. На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутніми особи, необхідність присутності яких визначено міської радою.

            33.10.Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюється у порядку, встановленому окремим рішенням міської ради у межах чинного законодавства України.

Підрозділ 3.2.Порядок денний сесії міської ради

Стаття 34.Формування порядку денного сесії міської ради

            34.1.Порядок денний – це перелік питань, сформований міським головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що виноситься на розгляд сесії міської ради. Порядок денний сесії міської ради затверджується міською радою на початку першого пленарного засідання кожної сесії міської ради.

            34.2.Пропозиції з питань порядку денного сесії міської ради подаються суб’єктами подання, визначеними ст.42 даного Регламенту шляхом подання секретарю міської ради підготовлених та погоджених проектів рішень міської ради не пізніше ніж за 15 днів до початку першого пленарного засідання сесії міської ради. Секретар міської ради готує перелік пропозицій з питань, що пропонуються до розгляду міською радою, який разом з відповідно оформленими та узгодженими проектами рішень міської ради (на паперовому носії) подається міському голові для формування порядку денного пленарного засідання.

            34.3.Електронні варіанти проектів відповідних рішень міської ради (тотожні проектам рішень, поданих на паперових носіях) надсилаються депутатам міської ради не пізніш, ніж за п’ять днів до засідання постійної профільної комісії. Паперові примірники проектів рішень міської ради передаються у постійні комісії не пізніше ніж за один день до засідання постійної профільної комісії.

            34.4.Питання та проекти рішень, що надійшли, розглядаються на засіданнях постійних профільних комісій міської ради із запрошенням суб’єктів подання, залученням фахівців. Висновки і рекомендації постійних комісій щодо доцільності включення того чи іншого питання до розгляду на пленарному засіданні міської ради узагальнюються секретарем міської ради для формування проекту порядку денного.

            34.5.Якщо за наслідками розгляду в постійних комісіях до проектів рішень були внесені зміни та доповнення, зазначені питання можуть бути додатково розглянуті на спільному засіданні постійних комісій.

            34.6.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

 

Стаття 35.Затвердження порядку денного сесії міської ради

            35.1.Проект порядку денного сесії міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою на її першому пленарному засіданні. Порядок денний сесії міської ради має містити інформацію про назву питання, його порядковий номер, ініціатора подання (розробника проекту відповідного рішення).

            35.2.Питання, які потребують негайного реагування (протести прокурора, виконання судових рішень, запити народних депутатів, фінансові питання тощо) можуть вноситися в порядок денний під час пленарного засідання.

            35.3.Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування «у цілому». Якщо порядок денний не прийнятий «у цілому» на голосування ставиться окремо кожний пункт порядку денного. Прийняті міською радою пункти включаються до порядку денного і він вважається прийнятим «у цілому».

            35.4.При наявності пропозицій щодо внесення до порядку денного доповнень та змін головуючий на пленарному засіданні міської ради ставить запропонований проект порядку денного на голосування «за основу». Після прийняття проекту порядку денного «за основу» головуючий ставить на голосування пропозиції про доповнення та зміни до проекту порядку денного, а також депутатські запити у порядку їх надходження. Пропозиція до порядку денного сесії міської ради, яка за результатами голосування міської ради не отримала необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою. Після голосування по кожній пропозиції про доповненя та зміни, депутатському запиту, головуючий ставить проект порядку денного на голосування «у цілому».

            35.5.Якщо порядок денний не прийнятий «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті міською радою пункти включаються до порядку денного, і він вважається прийнятим «у цілому».

            35.6.Після затвердження міською радою порядку денного сесії затверджується порядок денний відповідного пленарного засідання.

            35.7.Якщо протягом терміну роботи сесії міської ради виникла необхідність внесення змін та доповнень до порядку денного сесії, то такі зміни та доповнення затверджуються на пленарному засіданні міської ради.

            35.8.Затверджений порядок денний сесії міської ради підлягає оприлюдненню на офіційному веб - сайті міської ради не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження.

Підрозділ 3.3.Процедура обговорення питань порядку денного

Стаття 36.Процедура обговорення питань на пленарному засіданні міської ради

            36.1.Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти в формі рішень. Рішення міської ради приймаються на її пленарному засіданні (після їх обговорення) більшістю депутатів від загального складу міської ради.

            36.2.Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає оголошення проекту рішення міської ради, доповідь (співдоповідь) з питання, запитання доповідачу і відповіді на них; виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до проекту рішення; оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення; уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

            36.3.У ході обговорення головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з питань порядку денного. Головуючий має право надавати зауваження виступаючим у разі, якщо зміст їх виступу виходить за рамки обговорюваного питання, не стосується його, а також припиняти виступ у разі закінчення часу для виступу, передбаченого даним Регламентом.

            36.4.Для виступу на сесіях міської ради встановлюються такі часові обмеження: доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 10 хвилин; запитання до доповідача та відповіді – до 5 хвилин; обговорення доповіді – до 5 хвилин; повторні виступи – до 3 хвилин; виступи з процедурних питань, заяв, запитань, повідомлень та довідок – до 2 хвилин. В окремих випадках головуючий може продовжити час виступу за згодою міської ради.

            36.5.Під час виступу депутат міської ради має дотримуватись депутатської етики, поважливого ставлення до альтернативних думок інших депутатів, не повинен використовувати у своєму виступі закликів до незаконних насильницьких дій; грубі, некоректні вислови тощо. При порушенні цього правила, а також якщо промовець відхиляється від обговорюваної теми, не дотримується регламенту, після попередження, головуючий вправі позбавити його слова.

            36.6.Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє порядок питання, назву і редакцію проекту (у випадку наявності альтернативних проектів), який підлягає розгляду. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, міською радою приймається відповідне процедурне рішення.

            36.7.Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення міській раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

            36.8.Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання міської ради.

Стаття 37.Доповіді (співдоповіді), виступи, запитання

            37.1.Доповіді (співдоповіді), як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця.

            37.2.Після доповіді (співдоповіді) з обговорюваного питання і відповідей на запитання головуючий на засіданні може надати слово для виступу депутатам, якщо у цьому виникла потреба, а також керівникам виконавчих органів міської ради, особам, запрошеним на засідання.

            37.3.Право на виступ присутнім на пленарному засіданні особам надається у порядку, встановленому ст. 4 даного Регламенту.

 

Стаття 38.Особливості розгляду питання порядку денного «Різне»

            38.1.Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання міської ради депутатам надається право виступити у «Різному».

            38.2.Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.

            38.3.Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

            38.4.Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються.

Підрозділ 3.4.Робочі органи пленарного засідання

Стаття 39.Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради

            39.1.До повноважень та обов’язків головуючого на пленарному засіданні сесії належать:

            -відкриття, ведення та закриття сесії, забезпечення дотримання даного Регламенту всіма учасниками засідання, а також дотримування порядку денного;

            -надання слова, оголошення заяв, повідомлень, інформацій; контроль часу для виступів, встановленого даним Регламентом;

            -ознайомлення із змістом проектів рішень або пропозицій перед початком голосування, у тому числі альтернативних; оголошення результатів голосування;

            -виконання інших повноважень, необхідних для організації роботи сесії.

            39.2.Головуючий на пленарному засіданні міської ради зобов’язаний:

            -забезпечувати дотримання прав депутатів на засіданні міської ради та порядок у залі засідань;

            -фіксувати всі пропозиції, що надійшли в ході засідання, ставити їх на голосування у порядку надходження, повідомляти результати голосування; брати до уваги повідомлення;

            -виявляти шанобливе ставлення до учасників засідання, не допускати персональних зауважень та оцінок виступів учасників засідань;

            -заслуховувати (зачитувати) та ставити на голосування позачергово пропозиції депутатів з приводу порядку ведення засідання, у тому числі, свої особисті пропозиції тощо.

            39.3.Головуючий на засіданні міської ради має право:

            -позбавити слова особу, якщо вона порушує вимоги даного Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання;

            -звертатися за довідками до депутатів та посадових осіб; припиняти незаплановані дебати; призвати депутата до порядку, запропонувати міській раді винести учаснику засідання попередження;

            -перервати засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку;

            -інші права, передбачені чинним законодавством та даним Регламентом.

            39.4.Під час пленарного засідання міської ради ніхто з учасників засідання не може висловлюватися, не отримавши дозволу головуючого на засіданні. Якщо на засіданні порушується порядок ведення засідання, і головуючий на засіданні не має можливості його припинити, він оголошує перерву. В цьому випадку засідання вважається перерваним на 30 хвилин. У випадку, якщо після поновлення засідання порушення порядку ведення засідання продовжується, то головуючий має право оголосити засідання закритим.

 

Стаття 40.Секретаріат сесії міської ради

            40.1.Секретаріат сесії міської ради утворюється на час проведення сесії міської ради з числа секретаря, обраного за процедурним рішенням міської ради із складу депутатів міської ради, а також працівників відділу міської ради, на який покладені функції із забезпечення діяльності міської ради.

            40.2.Секретаріат сесії міської ради виконує такі функції:

            -здійснює поіменну реєстрацію депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні;

            -веде протокол пленарного засідання міської ради;

            -надає допомогу головуючому у веденні сесії міської ради;

            -проводить реєстрацію письмових записів на виступ, листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та оголошує їх зміст під час розгляду питання порядку денного «Різне»; забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

Стаття 41.Лічильна комісія

            41.1.Лічильна комісія утворюється на час проведення сесії міської ради у випадку, якщо необхідно здійснити підрахунок голосів при прийнятті рішень за процедурою таємного голосування

            41.2.Лічильна комісія обирається у складі трьох депутатів за пропозицією головуючого або депутатів. Рішення щодо персонального складу приймається процедурно більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів. За необхідності процедурним рішенням міської ради може бути встановлено інший кількісний склад лічильної комісії.

            41.3.Лічильна комісія обирається персонально або за списком з урахуванням пропорційного представництва від партій або депутатськийх груп/фракцій. Обрана лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.

            41.4.Лічильна комісія з проведення процедури таємного голосування по окремих питаннях, передбачених чинним законодавством, розробляє та затверджує порядок таємного голосування, здійснює підготовку та проведення відповідної процедури таємного голосування, затверджує форму і зміст бюлетеня для таємного голосування, самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи. Необхідна інформація і результати голосування, а також рекомендації лічильної комісії міській раді оголошуються на пленарному засіданні сесії міської ради.

РОЗДІЛ 4.РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Підрозділ 4.1.Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 42.Підготовка проекту рішення міської ради

            42.1.Суб’єктами нормотворчої ініціативи можуть бути міський голова, секретар міської ради, депутати міської ради, постійні комісії та тимчасові контрольні комісії міської ради, робочі групи, виконавчі органи міської ради, посадові особи та інші.

42.2.Складовими частинами проекту рішення повинні бути: власне проект рішення (за необхідності з додатками), пояснювальна записка до проекту рішення, аркуш погодження проекту рішення.

42.3.Вимоги до проекту рішення міської ради:

42.3.1.Проект рішення готується у відповідності до вимог інструкції з діловодства за допомогою комп’ютера у вигляді текстового файлу. Файл повинен бути єдиного стандарту й формату та включати всі розділи, передбачені даним Регламентом для проектів рішень міської ради.

42.3.2.Текст проекту рішення міської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення; має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями міської ради.

42.3.3.Текст проекту рішення має складатися: з констатуючої (мотивувальної) частини, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення; резолютивної (вирішальної) частини, в якій конкретно і чітко формулюються рішення (додаток 1 до Регламенту).

42.3.4.Якщо рішення передбачає конкретні завдання, то в резолютивній частині повинні обов’язково міститися пункти, що передбачають формулювання завдання, точні назви організацій – виконавців; остаточні терміни їх виконання; доручення про контроль відповідним виконавцям із зазначенням строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю; доведення до відома усіх зацікавлених підприємств, установ, організацій та посадових осіб, у частині що їх стосується.

42.3.5.Передбачені за текстом рішення додатки додаються до проекту рішення в оригіналі. Всі додатки до рішення підписуються розробником (ініціатором) з вказанням посади та ініціалів та візуються секретарем міської ради.

42.4.Пояснювальна записка до проекту рішення (додаток №2 до Регламенту) повинна містити обгрунтування доцільності прийняття рішення, правові аспекти, фінансово-економічне обгрунтування, позиції зацікавлених сторін, прогноз результатів та соціальних наслідків. Пояснювальна записка надається за підписом розробника (ініціатора).

42.5.Обов’язковою складовою проекту рішення є аркуш погодження проекту рішення встановленого зразка (додаток №3 до Регламенту). Аркуш погодження проекту рішення оформлюється окремим аркушем до рішення з вказанням: назви відповідного проекту рішення, посади та ініціалів, прізвища розробника (ініціатора) відповідного проекту рішення; посад та ініціалів відповідальних посадових осіб, що узгоджують (візують) проект рішення з вказанням дати візування; дати попереднього опублікування проекту рішення та оновлення публікації (якщо вона мала місце) за підписом відповідальної особи; кількості примірників для доведення до відома з вказанням конкретних отримувачів відповідних рішень міської ради.

42.6.При розробці проекту рішення міської ради його розробник (ініціатор) повинен за допомогою бази документів провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання.

42.7.Підготовлений проект рішення з обґрунтуванням доцільності розгляду зазначеного питання обов’язково візується: розробником (ініціатором) проекту рішення, секретарем міської ради, головою (головами) профільних комісій (або особами, що їх замінюють), заступником (заступниками) міського голови за напрямком роботи, посадовими особами юридичного відділу; відділів міської ради, на які покладено функції з оприлюднення проектів рішень відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та перевірки щодо відповідності підготовленого рішення вимогам інструкції з діловодства. У випадку, якщо проект рішення передбачає необхідність фінансування, він обов’язково візується начальником фінансового управління міської ради. За необхідності проект рішення міської ради може додатково візуватися іншими посадовими особами, відповідальними за певний напрямок роботи. Віза повинна містити посаду, ініціали та прізвище особи, що візує документ, дату візування, особистий підпис.

42.8.Якщо до проекту рішення міської ради є зауваження та пропозиції, то вони викладаються на окремому аркуші. В цьому випадку на аркуші погодження проекту рішення відповідною посадовою особою, внесеною до аркуша погодження та, у якої є відповідні зауваження та пропозиції до проекту рішення, робиться помітка щодо наявності таких зауважень та пропозицій.

42.9. Підготовлений за вимогами проект рішення подається до відділу з питань забезпечення діяльності міської ради у друкованій (паперовій) формі та в електронній формі (на електронних носіях), де відповідному проекту рішення присвоюється реєстраційний номер, який заноситься до журналу реєстрації проектів рішень міської ради. У разі невідповідності проекту рішення міської ради вимогам даного Регламенту він повертається розробнику (ініціатору) на доопрацювання. ( в редакції рішення міської ради від 17.03.2017 №7/14-34)

42.10. Після реєстрації проекту рішення тотожна паперовій електронна версія проекту рішення надається розробником до відділу, що здійснює направлення інформації на офіційний веб - сайт міської ради. Згідно ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень міської ради попередньо опубліковуються не пізніш, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою затвердження. ( в редакції рішення міської ради від 17.03.2017 №7/14-34);

42.11. Секретар міської ради групує подані проекти рішень міської ради за відповідними напрямками та направляє до попереднього розгляду до постійних комісій міської ради ( в редакції рішення міської ради від 17.03.2017 №7/14-34).

42.12.Підготовлений проект рішення міської ради включається до проекту денного пленарного засідання сесії міської ради, якщо: проект рішення пройшов передбачені даним Регламентом попередні розгляди та візування; був оприлюднений у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (за винятком питань, що потребують негайного реагування).

 

Стаття 43.Попередній розгляд проектів рішень постійними комісіями міської ради

            43.1.Включенню питання до проекту порядку денного пленарного засідання міської ради для прийняття рішення передує попередній розгляд цього проекту в постійній комісії міської ради, до повноваження якої належить відповідне питання.

            43.2.Секретар міської ради організовує та забезпечує підготовку та попередній розгляд постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради.

            43.3.Зауваження та пропозиції до проектів рішень узагальнюються розробниками (ініціаторами) проектів рішення до розгляду на пленарному засіданні міської ради. Після розгляду постійною комісією проект рішення візується головою відповідної постійної комісії.

            43.4.За необхідності проекти рішень можуть розглядатися декількома постійними комісіями міської ради.

Підрозділ 4.2.Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів

Стаття 44.Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

            44.1.Планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи міської ради в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідним Регламентом з урахуванням вимог ч.3 та 4 статті 7 Закону. України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            44.2.Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується міською радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            44.3.Після затвердження план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується на офіційному веб-сайті міської ради.

            44.4.Відповідно до ч. 4 ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада може готувати чи розглядати проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. У такому разі регуляторний орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше 10 робочих днів з дня: початку підготовки проекту, якщо проект розробляється регуляторним органом; внесення проекту на розгляд регуляторного органу, якщо ініціатором розробки проекту є інші зацікавлені особи (громадяни, суб’єкти господарювання, тощо).

            44.5.Відповідно до закону зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинні бути обов’язково внесені не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акта. Тобто, проект регуляторного акту оприлюднюється після підписання міським головою рішення про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Стаття 45.Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів

            45.1.Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції виконавчих органів міської ради, а також міського голови, проводиться до внесення цих проектів на розгляд засідання відповідного виконавчого органу ради або до внесення їх на затвердження міському голові.

            45.2.За рішенням міської ради:

            -оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії міської ради;

            -можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії міської ради.

            45.3.У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням міської ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії міської ради, якщо інше не встановлено у рішенні міської ради.

            45.4.Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії міської ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту.

            45.5.Термін, протягом якого від від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються відповідні зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим, ніж один місяць, і більшим, ніж три місяці, з дня оприлюднення проекту регуляторного акта разом і аналізу регуляторного впливу.

            45.6.Запропоновані зауваження та пропозиції враховуються розробником проекту регуляторного акта або мотивовано відхиляються.

Стаття 46.Порядок розгляду проекту регуляторного акта

            46.1.Кожен проект регуляторного акта, внесений на розгляд до міської ради, розглядається у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            46.2.Розробник проекту регуляторного акта відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає відповідній постійній комісії міської ради проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу, підписаного розробником.

            46.3.Відповідною постійною комісією міської ради готуються висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених ч. 2 ст. 33 вищезгаданого закону, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

            46.4.У разі внесення на розгляд сесії міської ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу приймається рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

            46.5.Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регуляторного впливу; проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

            46.6.Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою, забезпечується виконавчими органами міської ради. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міським головою, забезпечується виконавчими органами міської ради, визначеними для виконання цих заходів міським головою.

            46.7.Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається відповідній постійній комісії міської ради. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого міською радою на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає відповідна постійна комісія міської ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

            46.8.Міська рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради. Щорічний звіт оприлюднюється шляхом його опублікування в друкованих засобах масової інформації.

Підрозділ 4.3.Рішення міської ради

Стаття 47.Порядок прийняття рішення ( в редакції рішення міської ради від 17.03.2017 №7/14-34).

            47.1. Рішення міської ради приймаються відкритим простим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу міської ради, за винятком випадків, окремо передбачених чинним законодавством України і даним Регламентом.

47.2. Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

47.3. Рішення міської ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення міської ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на проти цього.

47.4. Після обговорення проекту рішення (виступів і запитань) головуючий переходить до голосування. Проект рішення ставиться на голосування «за основу»; після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту рішення. Проект рішення ставиться на голосування «в цілому» як рішення з урахуванням змін та доповнень, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради.

47.5. За необхідності після голосування по всіх пропозиціях та поправках міська рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання розробнику (ініціатору) проекту або до відповідної комісії міської ради.

47.6. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

47.7. Якщо проект рішення відхилений, то його повторний розгляд можливий на наступній сесії (черговій, позачерговій) з обов’язковим повторним розглядом такого проекту на засіданні профільної постійної комісії міської ради.

47.8. Якщо один і той же проект рішення двічі відхилений міською радою, то такий проект рішення повертається суб'єкту подання і до розгляду більше не приймається. Проект рішення, який дослівно чи по суті повторює двічі відхилений проект також не приймається до розгляду у поточному році.

47.9. У випадку, якщо проект рішення не прийнято у встановленому цим Регламентом порядку, про це робиться відповідний запис у протоколі сесії. Факт неприйняття рішення не потребує оформлення окремого рішення

47.10. Депутат міської ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

47.11. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні, і враховується його голос. При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 14 депутатів або 13 депутатів і міський голова.

Стаття 48.Розгляд пропозицій про неприйнятність питання для розгляду та про відкладення розгляду питання

            48.1.У ході обговорення питань депутати міської ради у будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність до розгляду за таких підстав: їх невідповідності Конституції або чинному законодавству, прийнятим рішенням міської ради; їх прийняття не входить до компетенції міської ради. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.

            48.2.Рішення про неприйнятність питання до розгляду приймається більшістю голосів від загального складу міської ради.

            48.3.До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть надати пропозицію щодо відкладення його розгляду чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

            48.4.Рішення щодо відкладення питань приймаються більшістю голосів від загального складу міської ради.

 

Стаття 49.Види та способи голосування ( в редакції рішення міської ради від 17.03.2017 №7/14-34).

            49.1. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

49.2. Відкрите поіменне голосування може здійснюватися за допомогою технічних засобів електронної системи голосування. В технологічному режимі «відкрите голосування» забезпечується висвітлення результатів голосування на табло в залі засідань. Результати поіменного голосування зберігаються в базі даних електронної системи безстроково, оприлюднюються в день проведення пленарного засідання за допомогою сервісу «Поіменне голосування» офіційного сайту Вугледарської міської ради та є відкритими для ознайомлення.

49.3. За допомогою персонального технічного засобу кожен депутат підтверджує свої рішення протягом 20 секунд шляхом натискання кнопок «за», «проти», «утримався» та підтвердженням вибору в режимі відкритого поіменного голосування. Після закінчення електронного голосування, головуючий на засіданні оголошує підсумки голосування. Голосування без використання електронної системи проводиться з процедурних питань.

49.4. У випадку не спрацювання технічного засобу депутат повідомляє про це головуючого. Головуючий оголошує проведення повторної реєстрації в системі та повторного голосування з відповідного питання.

49.5. У випадку тимчасового припинення постачання електроенергії, виходу з ладу електронної системи для голосування, її неготовності до роботи, голосування проводяться за допомогою персонального бланку поіменного голосування (додаток 4). Кожен депутат оголошує власну позицію «за», «проти», «утримався» із засвідченням особистим підписом на паперовому носії- персональному бланку поіменного голосування. Бланки персонального поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії.

49.6. Технічні засоби є персональними засобами голосування депутатів міської ради та являються власністю міської ради. Перед початком пленарного засідання кожен депутат отримує персональний технічний засіб під власноручний підпис щодо отримання. Депутат не має права виносити персональні технічні засоби за межі сесійної зали. Після закінчення пленарного засідання кожен депутат повертає персональний технічний засіб спеціалісту відділу з питань забезпечення діяльності міської ради.

49.7. Технічні засоби для голосування у межсесійний період знаходяться на збереженні у відділі з питань забезпечення діяльності міської ради.

49.8. Протокол поіменного голосування є невід’ємною частиною прийнятого рішення та протоколу сесії міської ради.

49.9. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації.

Стаття 50.Таємне голосування

            50.1.Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством та у порядку, передбаченому даним Регламентом. В обов’язковому порядку таємне голосування проводиться з питань: обрання на посаду секретаря міської ради, прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради, прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

            50.2.Організація таємного голосування покладається на обрану для цього лічильну комісію. До лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на відповідну посаду.

            50.3.На першому (організаційному) засіданні лічильна комісія зі свого складу обирає голову та секретаря, встановлює порядок таємного голосування. За підсумками засідання оформлюється протокол №1. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу.

            50.4.Порядок таємного голосування встановлюється лічильною комісією і оголошується депутатам. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів

            -місце та час проведення таємного голосування

            -порядок організації таємного голосування

            -порядок заповнення бюлетеня для таємного голосування

            -критерії визнання бюлетенів недійсними.

            50.5.Перед початком таємного голосування лічильна комісія: готує бюлетені для таємного голосування; складає список повноважних депутатів міської ради в алфавітному порядку; перевіряє та опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

            50.6.Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії. за формою, підготовленою лічильною комісією. Бюлетені виготовляються у кількості, що не перевищує кількість депутатів міської ради (26 штук).

                        50.7.Бюлетені повинні містити всю необхідну інформацію. До бюлетенів для таємного голосування вносяться: прізвище, ім’я, по- батькові кандидата на посаду (прізвище, ім’я, по- батькові секретаря міської ради, міського голови – у випадку дострокового припинення повноважень); чітке формулювання питання, яке потрібно вирішити шляхом таємного голосування; слова: «за», «проти», «утримався».

            50.8.Кожний депутат за списком, складеним в алфавітному порядку, отримує один бюлетень для таємного голосування, про одержання якого розписується. Після отримання бюлетеня для таємного голосування депутат заповнює його в окремому приміщенні.

            50.9.Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування, що знаходиться в полі зору членів лічильної комісії. Після закінчення голосування не використані (не видані) бюлетені до початку підрахунку голосів підлягають погашенню шляхом проставляння на бюлетені слова «Погашено». Погашені бюлетені запаковуються у папір, на упаковці ставиться напис «Погашені бюлетені для таємного голосування», зазначається їх кількість, дата та скріплюється підписами всіх членів лічильної комісії та печаткою міської ради.

            50.10.Після упаковки погашених бюлетенів для таємного голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів може бути присутнім кандидат на посаду, інші зацікавлені особи.

            50.11.Критерії визнання бюлетенів для таємного голосування недійсними:

            -бюлетені не встановленого зразку;

            -бюлетені без підпису голови, секретаря та членів лічильної комісії;

            -бюлетені без печатки міської ради;

            -бюлетені, в яких проставлено більше однієї позначки.

            50.12.Лічильна комісія на своєму засіданні заслуховує інформацію про підсумки таємного голосування, підрахунку голосів, приймає рішення за їх результатами, готує рекомендації міській раді. Перебіг засідання та прийняті рішення оформлюються протоколом №2, який підписується усіма членами лічильної комісії і скріплюється печаткою міської ради. Особиста думка членів лічильної комісії заноситься до протоколу.

            50.13.Рішення вважається прийнятим (кандидат обраним), якщо за нього віддала голоси більшість депутатів від загального складу міської ради, за винятком встановлених законодавством випадків, коли рішення приймається іншою кількістю голосів.

            50.14.Головою лічильної комісії або уповноваженим на те членом лічильної комісії на пленарному засіданні міської ради оголошуються: інформація лічильної комісії з відповідного питання; результати таємного голосування; рекомендації лічильної комісії.

            50.15.Із доповіді лічильної комісії міська рада відкритим голосуванням приймає відповідне рішення.

           

Стаття 51.Рішення міської ради

            51.1.На пленарних засіданнях міська рада може приймати нормативно-правові та інші акти у формі рішень. Рішення міської ради приймаються українською мовою.

            51.2.Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття підписується міським головою (у випадках, визначених даним Регламентом - головуючим на засіданні міської ради). Дата підписання рішення міським головою проставляється та публікується.

            51.3.Прийняте міською радою рішення може бути зупинено міським головою (шляхом видання відповідного розпорядження) і внесено на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень. Міська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене міським головою рішення. Якщо міська рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу міської ради, воно набирає чинності.

            51.4.У випадку, коли міський голова не підписує прийняті міською радою в межах її компетенції рішення, міська рада може поставити питання про незабезпечення міським головою наданих йому повноважень.

            51.5.Рішення міської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

            51.6.Рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, прийняті в межах повноважень, визначених законодавством, обов’язкові для виконання на території міста.

            51.7.Рішення міської ради з процедурних питань заносяться до протоколу і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засідання міської ради.

            51.8.Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо обрання секретаря сесії/пленарного засідання, затвердження порядку денного, черговості питань порядку денного; про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання; про встановлення часових обмежень для виступів чи надання додаткового часу; про надання слова запрошеним на засідання; про терміновість питань порядку денного; про перерахунок голосів; про взяття інформації до відома; про встановлення терміну відповіді на депутатський запит; інші процедурні питання. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, міською радою про це приймається процедурне рішення.

            51.9.Остаточна редакція прийнятих рішень здійснюється протягом трьох днів після пленарного засідання. Датою рішення є дата пленарного засідання, на якому відповідне рішення було затверджене. Нумерація рішень ведеться за наростанням в рамках однієї сесії. Номером рішення міської ради є номер, який складається: із цифри 7 (номер скликання), через дріб ставиться цифра порядкового номеру сесії, через дефіс – цифра порядкового номеру рішення. Відредаговані рішення нумеруються, роздруковуються та реєструються у книзі реєстрації рішень міської ради.

            51.10.Один примірник надається на підпис міському голові. Підписані оригінали рішень міської ради засвідчуються печаткою міської ради та додаються до протоколу пленарного засідання.

51.11.Протягом трьох робочих днів з моменту підписання копії рішень міської ради доводяться до відома виконавців у відповідній кількості примірників.

51.12. Копії рішень міської ради, копії протоколів засідань сесії, копії протоколів засідань постійних комісій міської ради, копії протоколів поіменного голосування, витяги з цих протоколів засвідчуються відділом з питань забезпечення діяльності міської ради та печаткою міської ради, які зберігаються у відділі ( в редакції рішення міської ради від 17.03.2017 №7/14-34).

Стаття 52.Набрання чинності рішень міської ради

            52.1.Всі прийняті міською радою рішення оприлюднюються на офіційному веб- сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту їх затвердження.

            52.2.Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо міською радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності.

 

Підрозділ 4.4.Протокол пленарного засідання

Стаття 53.Протокол пленарного засідання міської ради

            53.1.Пленарні засідання міської ради протоколюються секретарем пленарного засідання, обраного за процедурним рішенням міської ради із складу депутатів міської ради.

            53.2.Протоколи сесії міської ради підписуються міським головою. У випадку, передбаченому ч. 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – секретарем міської ради; а у випадку, передбаченому ч. 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – депутатом міської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до ч. 15 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            53.3.У протоколі пленарного засідання міської ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, П.І.Б. головуючого на засіданні, П.І.Б. присутніх депутатів та відсутніх депутатів (список поіменної реєстрації депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії, додається до оригіналу протоколу); винесені на розгляд питання порядку денного; всі винесені на голосування питання і пропозиції, результати голосування і прийняті рішення, виступаючі, окремі думки депутатів щодо прийнятих міською радою рішень тощо.

            53.4.По закінченні пленарного засідання протокол за необхідності редагується секретаріатом засідання з використанням інформації аудіо/відеофіксації пленарного засідання, якщо міська рада здійснювала аудіо/відеофіксацію в процесі пленарного засідання. В протоколі обов’язково зазначається, чи здійснювалися аудіо/відеофіксація пленарного засідання.

            53.5.Протокол пленарного засідання опрацьовується і оформлюється спеціалістами відділу, до повноважень якого віднесені функції із забезпечення діяльності міської ради, протягом 10 робочих днів. Під час опрацювання протоколу спеціалісти відповідного відділу мають право редагування протоколу в частині стилістичного, фразеологічного та граматичного викладення, смислового завершення фраз у відповідності до вимог офіційного ділового письмового мовлення.

            53.6.Протокол пленарного засідання, після його оформлення, підписується міським головою та засвідчується печаткою міської ради. Протокол пленарного засідання та перелік прийнятих рішень розміщується на офіційному веб - сайті міської ради протягом одного робочого дня з моменту його підписання.

            53.7.Оригінал протоколу пленарного засідання міської ради з доданими до нього протоколом поіменного голосування, оригіналами рішень міської ради підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються у міській раді протягом терміну скликання міської ради. По закінченні терміну скликання міської ради документи передаються на зберігання до архіву. Протоколи закритих засідань зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

РОЗДІЛ 5.ДИСЦИПЛИНА ТА ЕТИКА

Стаття 54.Дотримання дисципліни в залі засідань

            54.1.Учасники пленарного засідання (депутати, запрошені, присутні) не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню інформації (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

            54.2.Якщо учасник пленарного засідання своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання міської ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження за процедурним рішенням міська рада може запропонувати такому учаснику залишити залу засідань. Якщо учасник засідання відмовляється залишити залу засідань, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання вимоги головуючого.

            54.3.Особи, що перебувають у залі засідань, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

            54.4.У разі грубого порушення дисципліни або перешкоджанні проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Стаття 55.Відсутність депутата на пленарних засіданнях міської ради та засіданнях постійних комісій

            55.1.Відсутність депутата на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій міської ради та інших органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

            55.2.Підставою для відсутності депутата на засіданнях міської ради, засіданнях постійної комісії, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень міської ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав міську раду повідомляє секретар міської ради.

            55.3.За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата також є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове відсутність на роботі у зв’язку із хворобою, доглядом за дитиною; поважні обставини, пов’язані з виробничою діяльністю та сімейними обставинами, тощо.

            55.4.Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на пленарне засідання міської ради, то про це він має повідомити секретаря міської ради не пізніше як за добу до початку пленарного засідання. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання постійної комісії міської ради, то про це він має повідомити голову постійної комісії або секретаря міської ради.

            55.5.Не допускається залишати пленарне засідання міської ради без попереднього узгодження з головуючим.

            55.6.З метою ведення обліку участі депутата на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій відомості про відсутність депутата узагальнюється наростаючим підсумком у зведеній формі, що оприлюднюється з постійним оновленням окремою вкладкою на офіційному веб- сайті Вугледарської міської ради.

 

Стаття 56.Депутатська етика
            56.1.Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади, виборців та представник міської ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
            56.1.1.Керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади.
            56.1.2.Не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях.
            56.1.3.Керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності.
            56.1.4.Не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях міської ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата міської ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках.
            56.1.5.Не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів міської ради.
            56.1.6.Не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані із здійсненням ним депутатських повноважень. 
            56.2.Регламентом міської ради чи Статутом територіальної громади можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи впливу щодо тих депутатів міської ради, які порушують ці правила.
            56.3.На депутатів міської ради поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Депутати міської ради зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до міської ради.
 

РОЗДІЛ 6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 57.Повнота та дійсність регламенту. Внесення змін та доповнень

            57.1.Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні більшістю голосів від загального складу міської ради.

            57.2.Даний Регламент регулює діяльність міської ради поточного скликання та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту Вугледарської міської ради наступного скликання.

            57.3.Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради, постійну профільну комісію. Під час пленарного засідання контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

            57.4.Зміни до даного Регламенту можуть вноситися за пропозицією міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій міської ради, депутатів. Зміни та доповнення до Регламенту міської ради вносяться на розгляд пленарного засідання ради в порядку, визначеному даним Регламентом, для підготовки питань на розгляд міської ради. Рішення міської ради про внесення змін та доповнень до Регламенту ухвалюється більшістю голосів від загального складу депутатів міської ради.

            57.5.У випадку внесення міською радою змін до Регламенту або визнання окремих положень Регламенту недійсними в судовому порядку, положення Регламенту вважаються дійсними до підписання міським головою рішення про внесення змін до Регламенту або до визнання окремих положень Регламенту недійсними в судовому порядку.

            57.6.Дотримання вимог даного Регламенту є обов’язковою нормою для міського голови, депутатів міської ради, органів міської ради, посадових осіб; представників організацій, підприємств, установ, громади міста.

Секретар міської ради                                                                       В.В.Іваницький

Підготовлено:

Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями

Голова постійної комісії                                                                                                    Р.В.Краснопольська

 

                                                                              Додаток 1

                                                                                                                                                                                                                                  до Регламенту міської ради

                                                                              (в редакції рішення міської

                                                                              ради 17.03.2017 №7/14-34)

 

 
   

 

                                  

                                              

                                     ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА               ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

 

 

_____2016 № 7/   -    

         м.Вугледар

Назва проекту рішення

         Констатуюча (мотивувальна) частина з посиланням на законодавство, інші нормативно- правові акти або документи; обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення

         Резолютивна (вирішальна) частина, в якій конкретно і чітко формулюються рішення. Якщо рішення передбачає конкретні завдання, то в резолютивній частині повинні обов’язково міститися пункти, що передбачають формулювання завдання, точні назви організацій – виконавців; остаточні терміни їх виконання; доручення про контроль відповідним виконавцям із зазначенням строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю; доведення до відома усіх зацікавлених підприємств, установ, організацій та посадових осіб, у частині що їх стосується.

Міський голова                                                           підпис                                             П.І.Б.

(або особа, що його замінює)

        

 

Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                                           до Регламенту міської ради

(в редакції рішення міської ради 17.03.2017 №7/14-34)

                                                                                                      

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Назва проекту рішення

                   1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення

                   Коротко викладається суть проблеми. Розкривається мета, яку планується досягти в результаті прийняття рішення, та шляхи її досягнення.

Наводяться доводи щодо необхідності прийняття даного рішення.

                   2.Правові аспекти

                   Зазначаються правові підстави для розроблення проекту рішення та перелік нормативно-правових актів, на яких грунтується відповідний проект рішення

                   3.Фінансово-економічне обґрунтування

                   4.Позіція зацікавлених органів

                   Відзначається, яким чином в результаті прийняття рішення будуть враховані або обмежені інтереси зацікавлених органів та осіб. Коротко викладається їх позиція.

                   5.Прогноз результатів та соціальних наслідків

                   Дається прогнозна оцінка результатів виконання рішення, соціальні наслідкі прийняття відповідного рішення. Зазначаються і відповідні ризики.

Примітка:

                   Якщо щодо проекту рішення відбувалися консультацій з громадськістю, то наводяться результати проведених обговорень, пропозиції та зауваження громадськості, і ступінь їх врахування; запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

                   Якщо проект рішення стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається: чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція суміжних органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті рішення.

                  

Посада,підпис                                                                                                                                                                                        П.І.Б.

                                              

 

                                                                              Додаток 3

                                                                                                                                                                                                                                 до Регламенту міської ради

                                                                              (в редакції рішення міської

                                                                              ради 17.03.2017 №7/14-34)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту рішення міської ради

Назва проекту рішення

 

Найменування посад Дата Підпис П.І.Б.

Підготував:

Посада розробника (ініціатора)

проекту рішення

     
Погоджено:      

Секретар міської ради

     

Найменування посади

відповідного заступника міського голови

     

Голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями

     

Голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації

     

Голова постійної комісії з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин

     

Голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг

     

Найменування посад

(за необхідністю)

     

Начальник

міського фінансового управління

     
Начальник юридичного відділу      

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради

     

 

Проект рішення опубліковано на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради “_____”______________20______р.

 

Проект рішення оновлено на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради “_____”______________20______р.

 

         “_____”______________20______р.

 

Начальник відділу з питань

внутрішньої та інформаційної політики

     

До відома ________ примірників, у тому числі:

Вказується перелік суб’єктів,

кому повинні бути направлені примірники відповідного рішення

до відома або виконання

(відділу, посадовій особі, фізичній або юридичній особі тощо)

- ____________примірник

- _____________примірник

- ____________ примірник

 

Додаток 4

                                                                                                                                             до Регламенту міської ради

(в редакції рішення міської ради 17.03.2017 №7/14-34)

Персональний бланк поіменного голосування

 

 

Порядковий номер та назва питання

ПІП

депутата

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ ПІДПИС