Installing Joomla
  1. 1.МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Місцеве самоврядування в місті повинно будуватися на принципах демократії, доступу, прозорості і публічності.

1.Верховенство права, рівність всіх перед законом

Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів з боку громадських організацій міста, добровільних об’єднань громадян через Раду громадських організацій, органи самоорганізації населення.

2.Розвиток громадянського суспільства, автономія громадських організацій, їх можливість впливати на діяльність органів місцевого самоврядування

Широке залучення представників громадськості до процесів підготовки та прийняття рішень, створення міської молодіжної адміністрації з метою активного залучення молоді до управління містом; залучення представників Всеукраїнських громадських організацій до процесів громадянського будівництва, формування громадянського суспільства.

3.Вплив громади на міську владу шляхом висування громадських та суспільних ініціатив

Створення Центру громадських ініціатив при Раді громадських організацій міста.

4.Гласність та відкритість дискусії, громадський компроміс і пошук консенсусу, підлеглість меншості більшості, захист прав меншості, як умови громадянського миру і суспільної злагоди.

Прийняття Положення про Раду громадських організацій міста. Забезпечення інформування і обговорення всіх громадсько - вагомих питань життєдіяльності міської громади.

5.Доступність офіційних і альтернативних джерел інформації, що висвітлюють діяльність органів місцевого самоврядування, добровільних об’єднань громадян, громадських організацій, інформаційна відкритість процесів прийняття рішень, комунікація і підзвітність

Підтримка засобів масової інформації, забезпечення доступу громадськості до громадських бюджетів і кошторисів органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, процесам формування тарифів і ціноутворення, бюджетів громадських організацій, добровільних об’єднань громадян через сайти і друковані ЗМІ, регулярні звіти керівників всіх рівнів.

6.Доступність соціальних і адміністративних послуг

Проведення громадських слухань з ефективності роботи «Єдиного вікна». Організація «Прозорого» офісу соціальних і адміністративних послуг.

 

2.ЕКОНОМІКА МІСТА

Зміни в економіці міста повинні бути спрямовані на всебічну підтримку зусиль щодо стабілізації економічного становища містоутворюючих підприємств, диверсифікації джерел наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для залучення коштів зовнішніх і внутрішніх інвесторів, міжнародних донорів, забезпечення економічної безпеки, балансу між економічною ефективністю і соціальною справедливістю.

1.Участь в забезпеченні стабільної роботи і розвитку вугільних підприємств

Всебічна підтримка на міському, регіональному, державному рівні зусиль щодо забезпечення стабільної роботи і розвитку шахт «Південнодонбаська» №1» і «Південнодонбаська №3» із залученням органів місцевого самоврядування та громадськості.

2.Диверсифікація джерел наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для залучення коштів зовнішніх і внутрішніх інвесторів, міжнародних донорів

Створення проектного бюро в рамках діяльності Ради громадських організацій з наступними завданнями:

- виявлення, з урахуванням наявних міських і регіональних ресурсів, «точок зростання», інвестування в які забезпечить економічний ефект;

- підготовка до реалізації унікальних (індивідуальних) інвестиційних проектів; взаємна ув’язка проектів;

- комунікація та інформування потенційних інвесторів, фінансових донорів.

3. Підтримка соціально незахищених верств населення

Створення соціальних підприємств торгівлі для обслуговування незахищених верств населення. Підготовка Програм цільової фінансової допомоги мешканцям.

4. Реалізація заходів з підвищення інвестиційної привабливості міста

Підготовка міської програми з підвищення конкурентоспроможності міста, розвитку його конкурентного потенціалу. Підготовка паспортів інвестиційних проектів. Доведення інформації до інвесторів.

5. Підготовка заходів з підвищення економічної ефективності об’єднання громад

Підвищення транспортної доступності міста. Підвищення доступності та якості соціальних, адміністративних, освітніх послуг.

3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА ОСВІТА, МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА І СПОРТ

Систему охорони здоров’я та освіти міста необхідно розвивати з урахуванням підвищення доступності та якості. Метою молодіжної політики, культури та спорту вважаю створення умов для самореалізації членів міської громади, в першу чергу молоді, в інтересах розвитку міста.

Необхідно забезпечити об’єднання людей зі спільними цілями розширення культурних і спортивних зв’язків, забезпечення рівних і безпечних умов для доступу до установ культури і мистецтва, спортивних об’єктів, пропаганди досягнень культури і спорту міста, сприяння розвитку громадських ініціатив в галузі освіти, культури та спорту.

1. Підвищення доступності та якості медичних послуг

Поетапний ремонт і переоснащення міської лікарні. Розробка програми з впровадження нових технологій діагностики та лікування з залученням фахівців військових частин, волонтерських організацій. Розробка програми медикаментозного забезпечення пільгових та незахищених категорій населення, створення соціальної аптеки.

Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах охорони здоров’я. Виділення коштів на підвищення кваліфікації медичного персоналу. Розробка концепції адресної медичної допомоги окремим категоріям хворих.

Підготовка пропозицій щодо створення на базі міської лікарні Центру надання спеціалізованих медичних послуг.

2. Підвищення якості освіти, доступності освітніх послуг

Організація в місті професійного навчання, в тому числі за гірничими спеціальностями. Організація мовних курсів. Збільшення місткості дошкільних установ, завершення робіт з реконструкції та оснащення Універсального блоку ЗШ№3. Комп’ютеризація шкіл, виділення коштів на поповнення фондів шкільних бібліотек, закупівлю технічних засобів навчання. Впровадження енергозберігаючих технологій в освітніх закладах, розробка програм «Тепла група» і «Теплий клас». Розробка програми освітньої мобільності вчителів і викладачів. Виділення стипендій міського голови обдарованим дітям і молоді.

3. Створення умов для самореалізації членів міської громади, підтримка молоді

Створення міської Координаційної ради з трудових ресурсів за участю роботодавців, органів місцевого самоврядування, міської служби зайнятості, навчальних закладів. Організація круглих столів, зустрічей з роботодавцями з метою створення реальних механізмів забезпечення самозайнятості. Проведення ярмарків вакансій. Розробка міської програми «Перше робоче місце».

Розробка та затвердження міської програми «Стратегія забезпечення зайнятості молоді». Створення банку даних молодих фахівців. Створення молодіжного ресурсного центру при Раді громадських організацій. Забезпечення практичної підготовки та стажування молоді в органах місцевого самоврядування, на підприємствах і в організаціях міста.

4. Реалізація заходів культурного розвитку міської громади

Збереження і примноження традицій громади з проведення культурно-мистецьких заходів, відзначення знаменних дат, патріотичного виховання молоді. Розвиток аматорського мистецтва та ремесел. Підтримка громадських ініціатив з проведення заходів, організації роботи клубів і об’єднань. Поповнення бібліотечних фондів. Забезпечення доступу до мережі Internet в навчальних закладах, бібліотеках та громадських місцях у центрі міста.

5. Популяризація професійного та масового спорту, виховання здорового покоління молоді

Підтримка діяльності спортивних організацій міста, виступів спортивних команд. Сприяння в ремонті та переоснащенні матеріальної бази спортивних споруд. Будівництво прибудинкових вуличних тренажерних комплексів, розробка міської програми «Спорт в кожен двір». Проведення заходів в установах освіти з пропаганди здорового способу життя.

6. Сприяння розвитку громадських ініціатив в галузі освіти, культури та спорту

Забезпечення відбору та сприяння реалізації ініціатив в галузі освіти, культури та спорту в Центрі громадських ініціатив.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Робота житлово - комунального господарства міста повинна забезпечити своєчасне і якісне, безпечне і безперебійне обслуговування житлового фонду, роботу комунальної сфери та інфраструктури міста в умовах конкурсності і конкурентності, відкритості та прозорості при реалізації вимог економічної обґрунтованості та соціальної направленості.

1. Забезпечення обслуговування житлового фонду, роботи комунальної сфери та інфраструктури міста

Ресурсне забезпечення, організація і проведення поетапних ремонтів покрівель, систем водопостачання та водовідведення. Поетапний ремонт автодоріг і тротуарів. Реконструкція очисних споруд.

2. Будівництво системи альтернативного водопостачання міста

Розробка проекту альтернативного водопостачання міста. Формування джерел фінансування робіт.

3. Підвищення енергоефективності міського господарства

Підписання «Угоди мерів», виконання в рамках угоди добровільних зобов’язань щодо підвищення енергоефективності та нарощування використання поновлюваних джерел енергії на території міста. Розробка міської програми підвищення енергоефективності міського господарства. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах міста, навчальних закладах і закладах охорони здоров'я. Реконструкція систем освітлення з урахуванням вимог енергозбереження.

4. Послуги із благоустрою й озеленення міста

Розробка проекту будівництва полігону твердих побутових відходів, формування джерел фінансування робіт. Придбання спецтехніки та сміттєвих контейнерів, облаштування сміттєвих ниш.

Створення єдиної схеми дислокації знаків і розмітки. Виконання заходів з озеленення міста. Підтримка ініціатив об’єднань громадян з благоустрою прибудинкових територій. Проведення робіт по влаштуванню дитячих майданчиків.

5. Реалізація заходів щодо забезпечення конкурсності та конкурентності, відкритості та прозорості, забезпечення вимог економічної обґрунтованості та соціальної спрямованості змін в сфері ЖКГ міста

Раціоналізація ставок і тарифів на умовах відкритості та прозорості. Громадський контроль в процесах тарифо- і ціноутворення. Створення системи моніторингу стану ЖКГ міста, громадський контроль за діяльністю локальних монополій. Створення системи договірних відносин в ЖКГ.

6. Стимулювання громадських ініціатив по створенню нових ОСББ, підтримка діяльності існуючих об’єднань.

Створення Центру підтримки ОСББ. Розробка міської програми стимулювання розвитку ОСББ. Організація навчання голів ОСББ на постійній основі.

 

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)